אושר בקריאה ראשונה: עוסק ישלח חשבונית לצרכן בסמוך למועד החיוב

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 62) (משלוח חשבונית לצרכן בסמוך למועד החיוב), התשע"ט-2018 של חברת הכנסת מירב בן ארי וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לקבוע כי נוסף על החובה לשלוח פירוט תשלומים אחת לשישה חודשים ואחת לשנה, בעסקה מתמשכת שבה העוסק מחייב את חשבונו של צרכן בהוראת קבע בבנק או באמצעות כרטיס אשראי, יחויב העוסק לשלוח חשבונית לצרכן בסמוך למועד החיוב, בדואר או בדרך ממוחשבת, לפי בחירת הצרכן. חובה זו תחול על העוסק אלא אם כן ויתר הצרכן על זכותו לקבל את החשבונית, והיא תחול גם על עסקה מתמשכת שהתשלום בה קבוע, אחיד ובלתי תלוי בהיקף הצריכה או השימוש.

בדברי ההסבר נכתב: "לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, כנוסחו היום, עוסק חייב לשלוח לצרכן פירוט תשלומים בעסקה מתמשכת או העתק מהחשבוניות בעסקה כאמור אחת לשישה חודשים לפחות. פירוט תשלומים או חשבוניות כאמור נשלח היום בעותק קשיח למענו של הצרכן הרשום אצל העוסק, אלא אם כן הצרכן נתן הסכמה מפורשת מראש לשלוח לו את הפירוט בדרך ממוחשבת. מצב זה יוצר קושי לצרכנים לעקוב אחר הוצאותיהם ולוודא כי החשבונית אכן משקפת את העסקה שביצעו וכי לא נגבה מהם תשלום יתר. מעקב זה מורכב יותר באופן טבעי כאשר על הלקוח לזכור את ששת החודשים האחרונים.

יש צרכנים המעוניינים לקבל את החשבונית בסמוך למועד החיוב, בשל רצונם לעקוב אחר ביצוע החיובים או משום שהם נדרשים להציג חשבוניות לשם קבלת החזר בשל הוצאות אלה."

18 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכלכלה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.