אושר בקריאה ראשונה: שינוי מבנה התאגיד והקמת תאגיד נפרד לחדשות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8) (תאגיד החדשות), התשע"ז-2017. 32 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים, כאשר חברי האופוזיציה החרימו את הדיון.

מוצע לשנות את המבנה הארגוני של תאגיד השידור הישראלי ולהקים תאגיד שידור נפרד ועצמאי לעניין חדשות וענייני היום שיפעל במקום חטיבת החדשות בתאגיד השידור הישראלי. תאגיד החדשות יהיה במבנה ארגוני דומה לתאגיד השידור הישראלי, והוא יהיה תחת פיקוחה של מועצה ייעודית נפרדת. תאגיד החדשות יספק לתאגיד השידור הישראלי את תכני החדשות ותכניות בענייני היום. בתקופת המעבר, עד להקמת מועצה לתאגיד החדשות ולמינוי המנהל הכללי הקבוע שלו, ימונה, על-ידי הכונס הרשמי, מנהל כללי זמני לתאגיד. עוד מוצע שעובדי חטיבת החדשות בתאגיד השידור הישראלי, לרבות מנהל החטיבה שישמש עורך ראשי בתאגיד, יעברו, בהסכמתם, לעבוד בתאגיד החדשות החדש. לגבי עובדי רשות השידור מוצע כי בתקופת המעבר, המנהל הכללי הזמני יציע להם להתקבל כעובדים בתאגיד החדשות בהיקף המשרות שנותר לאחר קבלת עובדי חטיבת החדשות בתאגיד השידור הישראלי. כמו כן, מוצע לבטל את הוראת השעה הקיימת כיום בסעיף 149 לחוק, לפיה במשך שנתיים מיום תחילת השידורים ניתן יהיה לרכוש שידורי חדשות ותכניות בענייני היום במיקור חוץ.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מתכונת השידור הציבורי שבה ועלתה לדיון לאחרונה בין שרים בממשלה, בפרט לעניין האיזון הנדרש בין עצמאותו של התאגיד מצד אחד לבין הגורם שיפקח על פעילותו של התאגיד הממומן מכספי ציבור מהצד שני. מטרתו של המתווה שסוכם לבסוף, כמוצע בהצעת חוק זו, היא להקים תאגיד שידור נפרד ועצמאי לעניין חדשות וענייני היום, במבנה דומה לתאגיד השידור הישראלי, בפיקוחה של מועצה ייעודית נפרדת, שייוחד כולו לשידורי חדשות וענייני היום (להלן – תאגיד החדשות) .תאגיד החדשות יפעל במקום חטיבת החדשות בתאגיד השידור הישראלי . תאגיד החדשות יפעל בממשל תאגידי דומה לזה הקבוע בחוק ביחס לתאגיד השידור הישראלי ובכלל זה לעניין מועצה של נציגי ציבור, מנהל כללי וועדת איתור. ההרכב של מועצת תאגיד החדשות משקף את ההתמקדות וההתמקצעות בתכנים שהתאגיד יהיה אמון עליהם ובתפקידיו לפי החוק המוצע, ולכל הפחות ארבעה מבין עשרת חבריה יהיו בעלי מומחיות וניסיון מתחומי השידורים והעיתונות .זאת, נוסף על הנהלה ייעודית אשר תתמקד אף היא רק בתכנים האמורים.

יתרה מזאת, המתווה המוצע מאפשר לקלוט עובדים ועיתונאים בהיקף גדול יותר, מרשות השידור לתוך תאגיד החדשות, אשר יביאו עמם לתאגיד החדש את ההכשרה והניסיון הדרושים לשם הפקה ויצירה של תוכני החדשות."

ח"כ יואב קיש: "אני חושב שזה מצער שבחוק הקודם שרק דיבר על דחייה בשבועיים האופוזיציה נלחמה איתנו, ודווקא בחוק המהותי האופוזיציה בחרה לא להגיע. לעצם החוק אני חושב שנצטרך דחייה נוספת של עשרה ימים או שבועיים כדי לאפשר למערכות להתארגן ולהשלים את המהלך."

ח"כ מיכאל מלכיאלי: "קראתי את החוק החדש ונדהמתי. חלק מהחוק מתעלם מחלק גדול מהאוכלוסייה. בסעיף שעוסקת במינוי מועצת התאגיד, יש שריונים לנשים, ערבים וכו'. הממשלה קיבלה החלטה לשלב את החרדים בכל מקום משמעותי, ההחלטה התקבלה אבל לא מיושמת. אנחנו לא נקבל מציאות שאף חרדי לא ישולב במועצה."

ח"כ אורן חזן: "בכוונתי לקדם הצעת חוק שתהיה לעיתונאים אחריות פלילית על שקרים. אני את עצמי אחריג אבל לא יכולה להיות מציאות שבה עיתונאים, כתבים, תחקירנים או כל פישר אחר מפרסם מה שהוא רוצה, וגם אם הוא נתבע אז הוא מפרסם התנצלות בקטנה, ואחרי זה חיים שלמים נהרסים."

לאחר הדיון במליאה התכנסה ועדת הכנסת והצביעה פה אחד על הקמתה מחדש של הוועדה המשותפת לוועדות הכלכלה והכנסת בראשות ח"כ דוד ביטן, והיא זו שתכין את החוק לקריאה שנייה ושלישית. מדובר באותה ועדה שהכינה את החוק שקבע את דחיית שידורי התאגיד בשבועיים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.