אושר סופית: הארכת הוראת השעה המסדירה את תחום השמירה והאבטחה ברשויות המקומיות

סמכויות אלה לא נועדו להחליף את סמכויות המשטרה אלא להתקיים לצדן במסגרת הדין

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ח-2017.

מוצע להאריך בשנתיים נוספות את תוקפה של הוראת השעה המאפשרת לרשויות המקומיות לפעול ולהסדיר בתחומן עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי.

בדברי ההסבר נכתב: "קביעת סמכות זו במפורש כאחת מסמכויותיה של רשות מקומית, נועדה לעגן למען הסר ספק, את הבסיס החוקי להסדרי שמירה שונים הנעשים בידי רשויות מקומיות ולאפשר לרשויות מקומיות לפעול בתחום השמירה, האבטחה והסדר הציבורי .יובהר כי סמכויות אלה לא נועדו להחליף את סמכויות המשטרה אלא להתקיים לצדן במסגרת הדין."

מאחר שסמכותה של רשות מקומית כאמור קבועה כיום בהוראת שעה שתוקפה עד יום י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר 2017), יש צורך בתיקון החוק כדי לאפשר לרשויות המקומיות להמשיך ולפעול בתחום השמירה, האבטחה והסדר הציבורי ולהסדירו גם לאחר מועד זה. בהתאם לכך, מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה שבסעיף 1 לחוק בשנתיים נוספות, זאת בשל הצורך בהמשך מתן שירותים בתחום האמור על ידי הרשויות המקומיות, וכדי שבמהלך תקופה זו יהיה ניתן לשוב ולבחון את מידת הצורך בקביעת סמכותה של רשות מקומית להסדיר ענייני שמירה וסדר ציבורי, ואת אופן הפעלת סמכות זו בטרם עיגונה כסמכות של קבע.

ח״כ יוליה מלינובסקי: ״האזרחים הם לא פרה חולבת של השלטון המקומי. האחריות על ביטחונם של האזרחים היא של המדינה ולא של ראשי הערים. לא ניתן להפריט את המשטרה ולתת לכל ראש עיר את האפשרות להקים מיליציות לעצמו."

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.