אושר סופית: הרחבת ההכרה החוקית בחתימה אלקטרונית

"חוק חתימה אלקטרונית נועד לתת מעמד משפטי לחתימות באמצעים אלקטרוניים, כדי לקדם את המסחר האלקטרוני ואת השימוש באמצעים טכנולוגיים"

מוצע לערוך מספר שינויים בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 כך שתעודה אלקטרונית תוכל להיות גם תעודה אלקטרונית שהונפקה בידי גורם שאינו גורם מאשר וכן לערוך תיקונים מקבילים לאורך החוק. עוד מוצע להרחיב את אפשרויות החתימה האלקטרונית ביחס לחיקוקים שדורשים חתימה, למעט מסמכים המנויים בתוספת הראשונה. לאור הרחבת ההסדר הקיים בחוק, מוצע עוד לעדכן את ההסדר לעניין קבילותה של החתימה האלקטרונית והחזקה לעניין החתימה האלקטרונית. בנוסף, מוצע לקבוע סעיף ההופך את נטל ההוכחה לגבי חתימה על מסר אלקטרוני בקשר לחוזה או לכריתתו בין צדדים שיחסי הכוחות ביניהם אינם שווים.

בדברי ההסבר נכתב: "חוק חתימה אלקטרונית נועד לתת מעמד משפטי לחתימות באמצעים אלקטרוניים, כדי לקדם את המסחר האלקטרוני ואת השימוש באמצעים טכנולוגיים. מוצע לתקן את החוק כדי להתאימו למציאות המשתנה בתחום החתימות האלקטרוניות ולהסיר חסמים בתחום זה."

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.