איך להלחם במבול שיש בעולם / הרב לסרי

איך להלחם במבול שיש בעולם? אנחנו צריכים לדעת להילחם ולהתמודד עם הנסיונות שיש מסיביבנו. לא להיות תמימים. לדעת איך להתרחק ממקומות מועדים ליפול.

אלה תולדות נח – "נח איש צדיק היה תמים בדורותיו, את האלוקים התהלך נח". אומרים חז״ל – יש שהיו דורשים אותו לשבח ויש שהיו דורשים אותו לגנאי.

מי שהיה דורש אותו לגנאי כי היה צדיק רק בדורו, אבל אם היה בדורו של אברהם אבינו, לא היה נחשב. ומי שדורש אותו לשבח שאם היה צדיק בדור שלו אפילו שהיו חטאים לה׳ – כ״ש שהיה צדיק בדורו של אברהם אבינו.

ולכאורה לא מבין מה המחלוקת בינהם? בשביל מה המדרש היה צריך להביא את שני הדיעות האלו? הרי התורה מעידה עליו שהיה צדיק!! ושנח מצא חן בעיני ה׳. אז בשביל מה לדרוש אותו לגנאי?? מה אנחנו יכולים ללמד מזה?

אלא נראה לומר – כל אדם שנולד לדור מסויים. נולד עם כוחות מיוחדים שניתנו לו משמיים שיוכל להתמודד עם הנסיונות של אותו הדור. כי הקב״ה לא בא בטרוניה עם בריותיו, ולא מנסה את האדם בנסיון שלא יכול לעמוד בו.

וממילא אם הקב״ה שם את האדם בדור מסויים, כי הוא היה יכול להילחם ולעמוד בנסיונות ובקשיים שהיו באותו הדור.

הגמרא אומרת בסנהדרין : שהתנאים והאמוראים אמרו שלא רוצים להיות בדור של חבלי משיח.
ומדוע?? כי ידעו איזה נסיונות יהיו בדור שלנו, איזה פיתויים וייצרים יהיו בדור של עקבתא דמשיחא.

ולכן אמרו שהם מעדיפים לא להיות בדור הזה. אדם לפעמים חושב, מה הקב״ה שם אותי במקום הזה. במשפחה הזאת? בדור הזה? שיש בו כ״כ הרבה נסיונות רוחניים??

ואדם צריך לדעת, שאם בורא עולם שם אותך כאן, במדינה שאתה נמצא בה. במשפחה שנולדת שם. בעיר שאתה גר. כי אתה יכול להתמודד ולהלחם ביתר הרע שיש לידך. אתה יכול משם לצמוח ולגדול . או לזכות את הרבים שנמצאים לידך.

לא סתם אתה נמצא פה, כמו שחז״ל אומרים, שהקב״ה עמד ושתל ל״ו צדיקים בכל דור ודור. שהם יגינו על הדור. שהם יחזקו את הציבור ויקרבו אותם לתורה ומצוות.

ממילא, התורה באה ומעידה על נח! שהיה איש צדיק תמים!! את האלוקים התהלך נח!!
למה התורה העידה עליו?? אלא התורה באה לומר לנו, שעם כל הדור שהיה משחית דרכו על הארץ, וכל הזנות והעריות והגזל שהיו חומסים וגוזלים, וכל העבירות שהיו חוטאים. בכל זאת לא השפיע עליו. הוא ידע איך להישמר, להתהלך את האלוקים. איך לא ליפול ביחד עם בני דורו.

בין אלו שדרשו אותו לגנאי או לשבח, אין מחלוקת בינהם שהיה צדיק גדול!
אלא שנחלקו : האם היה צדיק רק בדור שלו, ויכל לעמוד בניסיונות שהיו בדורו, או אפילו בדורו של אברהם, היה ג״כ צדיק.

האריז״ל כותב – שהדור של עיקבתא דמשיחא יהיה הדור הכי קשה במחינה רוחנית, שיהיו בו נסיונות קשים שלא היו במשך כל הדורות.

ומי שעומד בניסיונות שיש היום בדור שלנו, הוא נחשב בעיני ה׳ יתברך לצדיק, שאנשים אחרים שהיו בדורות קודמים לא היו עומדים בניסיונות האלו.

אנו נמצאים בדור יתום, בדור קשה שהמבול מסתובב ברחובות, כל יום היצר מתגבר ומתחדש עלינו ברעיונות חדשים. כל הטכנולוגיה שיש היום, האינטרנט, והמחשבים, והסרטים שיש היום, הרסו כל חלקה טובה. בתים שלמים התפרקו, זוגות התרגשו, נוער יורדים כל יום מהדרך. ממש מפחיד!

אין אפוטרופוס לאף אחד, אין אדם שיכול לומר לי זה לא יקרה. אני לא יפול. אדם שמחזיק מכשיר טלפון שאין בו הגנה ומחסומים לאתרים לא טובים, ח״ו ודאי שייפול וייכשל. אדם שלא בונה לעצמו תיבת נח. לא יכול להינצל מהמבול שיש היום ברחובות.

אבל אדם שמתגבר, ונלחם כל יום נגד היצר הרע!! הקבה מכריז עליו בכל יום !! שהוא צדיק!!
כמו שהגמרא אומרת (פסחים קיב.) שלשה הקב״ה מכריז עליהם בכל יום- רווק הדר בעיר ואינו חוטא..

כי הוא ידע יצרינו,כמו שהגמרא אומרת בברכות (יז.) גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שכל רצונינו לעשות רצונך, אלא שאור שבעיסה הוא מעכב. והקב״ה לא בא אלינו בתביעה. בורא עולם רוצה מאיתנו שאנחנו נילחם!! ועוד פעם נילחם!! אפילו שנופלים פה ושם. לא להישבר.
היצר הרע רוצה להפיל אותנו, לשבור אותנו שכך ניפול שוב פעם.

וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה – והסר השטן מלפנינו ומאחורינו. למה? כי אנחנו מתפללים לקב״ה שיסיר את היתר הרע שמנסה להחטיא אותנו, לפני החטא.

וגם אחרי שנפלנו, יש עוד יצר הרע שאומר לנו : אתה רואה?? נפלת!! הנה אתה כלום! אתה לא יכול לעמוד בזה. לא משנה, עזוב, בוא תיפול שוב פעם.

ולכן אנחנו מבקשים – והסר השטן גם מאחורינו. אחרי החטא. שלא ישבור אותנו שניפול שוב.
כי אדם צריכים לדעת שצדיק לא נהיה צדיק בגלל שהוא קם – אלא בגלל שהוא נלחם.

כמו שכתוב: שבע ייפול צדיק וקם. לא כתוב שבע ייפול וקם – צדיק. כי צדיק לא נמדד בזה שהוא קם, אלא בזה שהוא תמיד עומד על המשמר ונלחם.

כי אנחנו צריכים לדעת להילחם ולהתמודד עם הנסיונות שיש מסיביבנו. לא להיות תמימים.
לדעת איך להתרחק ממקומות מועדים ליפול.

שמעתי בשם מרן זצ"ל משל למה הדבר דומה : למלכה שהייתה בארמון המלוכה. והיו כמה אנשים שהיו נותנים למלכה תכשיטים יקרים, וכל מיני יהלומים כדי שתביא תיטיב איתם ותדאג שיוותרו להם על תשלום המיסים, וכל מיני דוחו״ת שהיו מקבלים .
וכך היו נוהגים לאורך זמן.

יום אחד, באו כמה אנשים למלך ואמרו לו שהמלכה עושה דברים מאחורי גבו, שאינם כשורה. והיא מורדת במלכות, ולוקחת שוחד מאנשים.

המלך מייד כעס וציווה לשים אותה בצינוק עד שייפסק דינה בבית משפט. בנתיים, כל האנשים שהיו רגילים לתת לה תכשיטים ויהלומים הפסיקו לבא אליה יותר. חוץ מאדם אחד שהיה מגיע מידי יום, ונותן לה לחם וחלב כדי להשביע את נפשה בצינוק.

לאחר תקופה של חודשיים, שהמלך בדק אץ כל העניין, וראה שהיא לא עשתה מאומה נגד רצונו. והיא עדיין שומרת לו אמונים למלכות. ציווה להוציא אותה משם ולהחזירה לכס מלכותה.

המלכה חזרה לארמון המלך, וציוותה להביא אליה את אותו אדם שהיה דואג לה בימים הקשים שהיא עברה. מייד שהוא הגיע לארמון – העניקה לו סל מלא אבנים טובות ומרגליות. שאל אותה : למה כל זה מגיע לי? אמרה לו : תדע לך שכל מה שעזרת לי בתקופה שהייתי לבד, אפילו דלא הבאת לי כלום מלבד לחם וחלב, אבל בשבילי זה היה שווה יותר מאבנים טובות, ותכשיטים.

כל אותו הדבר, בדורות קודמים שהיו לומדים יותר בהתמדה ומקפידים על קיום תורה ומצוות במסירות נפש, והיו אנשי רוח גדולים וגדולי תורה ענקיים. הקב״ה היה שמח בהם.
אבל היום בדור שלנו, דור יתום, שהשכינה נמצאת בגלות, שהקב״ה כביכול נמצא בלי בית, בלי מקום השראת השכינה. אנשי אמונה אבדו, וכולם עסוקים בפרנסתם ובבעיות שלהם. אין איש שם אל לב על הקב״ה.

מי שבדור הזה יושב ולומד תורה, ונלחם ביצר הרע, ושומר על עצמו, לא ליפול ברוחניות.
בורא עולם מעריך את זה יותר מהכל!! יותר מדורות קודמים.

כמו שמסופר על הבעל שם טוב – שפעם אחת מסר שיחה לתלמידיו, ואמר להם שיש אנשים שחשובים בעיני ה׳ יתברך כמו צדיקים. אפילו שהם אנשים פשוטים. שאל אותו תלמידו : איך יכול להיות?

אמר לו – מה כבודו עוסק? אמר לו – ביהלומים, אמר לו בטח היהלום הכי גדול אצלך בחנות הוא הכי יקר. אמר לו – דוקא לא, יש לי הרבה יהלומים מאוד קטנים שיותר יקרים מהיהלום הגדול. כי יש בהם יותר איכות. ויותר מלוטשים ממנו.

אמר לו הבעל שם טוב : איך זה ייתכן? הרי הוא יותר גדול מהם? אמר לו : בשביל זה צריך להיות יהלומן מקצועי, לדעת מה הערך של כל יהלום.

אמר לו הבעל שם טוב – ישמעו אוזנך מה שפיך מדבר, אם ביהלומים צריך עין מקצועית, אז בנשמות כל שכן. בורא עולם יודע מה הכח ומה היכולת של כל נשמה. של כל יהודי בעולם.

אפילו שאנחנו חושבים שיש יהודים פשוטים שעובדים לפרנסתם ואין תורתם אמונותם. אבל הנסיונות שהם עוברים, והתאוות שהם מתגברים עליהם בדור הזה, וכל יום נלחמים מחדש. אנשים גדולים לא מתמודדים עם נסיונות כאלו. לכן נחשבים בעיני ה׳ יתברך כמו צדיקים גדולים.
נח איש צדיק היה בדורותיו, כל אחד והדור שלו.

בורא עולם רוצה מאיתנו, שאנחנו נבנה לעצמינו תיבת נח! שאנחנו נדע להישמר מהמבול שיש בחוץ. שנשמור את הבית שלנו מכל הטכלונוגליה והטומאה שמשתוללת ברחוב. שנשמור על הילדים שלנו, שלא יפלו ביראת שמיים ח״ו. שנשמור על עצמינו.

כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, והיה בך ערוות דבר ושב מאחריך, אם הקב"ה רואה שאנחנו לא שומרים על עצמינו, ח"ו ושב מאחריך. אם אנו רוצים שהקב"ה יהיה בקרבתינו וישרה שכינתו ביננו, אנחנו צריכים לבנות לעצימנו תיבת נח, בית לה' יתברך. שכך נוכל להנצל מהמבול שיש בעולם.

אם אנחנו נעמוד בניסיונות האלו, אז נעשה נחת רוח לה׳ יתברך. והקב״ה ייתן לנו כח להלחם נגד היצר הרע. ונזכה להיות עבדים נאמנים לבורא עולם! אמן!

ה׳ יזכינו!! שבת שלום!!

הרב יצחק לסרי
לוס אנג׳לס – ארה״ב
לעוד מאמרים ושיעורים על הפרשה
היכנסו עכשיו לאתר של הרב:
Www.haravlasry.com

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.