בא אל פרעה: דבר תורה מאת הרב פינטו

לקהל הגולשים חובבי התורה, הנה לכם לקט של ווראטים לפרשה מפי הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"א לפרשת בא.

"והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים" (שמות יג, ט)

תכלית מצוות תפילין לקדש את חמשת החושים שבאדם

הנה מעלת התפילין רמה וחשובה ביותר, והיא מהמצוות החשובות ביותר לכל יהודי, וצריך האדם לדעת שכח התפילין להכניע את תאוותיו.

והנה מובא בגמרא (מנחות לד:) וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך (או"ח סי' לב, סע' לח) כי בתפילין של ראש צריך לעשות ארבעה בתים כדי להניח בהם ארבעה הפרשיות, ואילו בתפילין של יד צריך לעשות רק בית אחד להניח בו את ארבע הפרשיות הכתובות על הקלף.

והנה בסיכום מגדולי רבותינו הקדושים מדוע צריכים בראש ארבעה פרשיות נפרדות וביד פרשה אחת הכל מרוכז, הוא מטעם שבראש האדם ישנם ארבעה חושים וביד האדם יש חוש אחד.

וזה לשון ה"מטה משה" תלמיד המהרש"ל (סימן טז) ואחר שנתעטף בציצית יניח תפילין.. על הזרוע כנגד חוש המישוש שתלה ביד, ולכן בתפילין של יד אין בו אלא בית אחד, ועל הראש כנגד החושים שבראש, חוש הראות, חוש השמיעה, חוש הריח, חוש הטעם, וכנגדם יש ד' בתים בתפילין של ראש, וזה כדי שיתעורר אדם בחמישה חושיו ויזכור חסדי אל יתברך ביציאת מצרים על ידי נסים ונפלאות שעשה עמנו, שהם מורים על יחודו שהוא יחיד בעולמו, ואשר לו הכח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו.

וכך מביא ה"אליהו רבה" (או"ח סי' כה, אות ח) שכותב טעם זה על מצות תפילין וז"ל, על הזרוע כנגד חוש המיחוש שתלוי ביד, ולכן אין בו אלא בית אחד, ועל הראש ארבע בתים נגד ארבע חושים שבראש, חוש הראות, חוש השמיעה, חוש הריח, חוש הטעם, כדי שיתעורר האדם בחמישה חושים ויזכור חסדי א-ל ויחודו, ושהוא משגיח על כל בריותיו.

אם כך ידע האדם כשמניח תפילין, שמעבד הוא את חמש חושיו, ארבעה שבראש ואחד שביד לאבינו שבשמים, ומחליש את כח היצר הרע האורב לאדם להיכנס דרך חמש חושיו, ולהוריד את האדם ביגון שאולה.

ונקשה מדוע קושרים את הנחת התפילין ליציאת מצרים, אלא משום שחטא אדם הראשון הדרדר לניצוצות שירדו למצרים, ועל ידי שליטה בחמשה חושים אלו מתקנים ומרוממים את הירידה לארץ מצרים ומרוממים את האדם למקום גבוה.

מצוות תפילין מתקנת את אותיות התורה שנפגמו בחטא אדם הראשון

"והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים" (שמות יג, ט)

ובגמרא (קידושין לה.) הוקשה כל התורה כולה לתפילין, והנה צריכים ביאור הקשר בין כל התורה כולה למצוות התפילין.

והנה ידועים דברי רבותינו הקדושים זצוק"ל, שמצוות התפילין באה להחליש את חמש החושים שיש לאדם ארבע בראשו חוש הראיה, חוש השמיעה, חוש הריח, חוש הטעם וחוש המישוש. ולכן כנגד ארבעה חושים שבראש, כח התפילין שבראש המחולק לארבע פרשיות נפרדות, וכנגד חוש המישוש שביד ישנה פרשה אחת בתפילין של יד.

לאחר חטא אדם הראשון נוספו אותיות מנצפ"ך לכ"ב אותיות
והנה ידועים דברי רבותינו הקדושים זצוק"ל שלפני חטאו של אדם הראשון באוכלו מעץ הדעת, היו בתורתנו הקדושה רק כ"ב אותיות מאות א' עד ת', אך לאחר חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת ולאחר שחמשת החושים של האדם נפגמו, נוספו אותיות הסופיות – מנצפ"ך.

ודרש על כך רבנו בעל "המגלה עמוקות" (פרשת נשא) על הפסוק (במדבר ה, ו) "איש או אשה כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בה' ואשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמתו בראשו וחמישיתו יוסף עליו ונתן לאשר אשם לו". ומפרש "המגלה עמוקות" בלשון קודשו, ואשמה הנפש ההיא, הוא נפשו של אדם הראשון, והביא א"ת על סוד כ"ב אותיות התורה מא' עד ת', וחמישיתו יוסף עליו זה חטא אדם הראשון שגרם ה' אותיות מנצפ"ך כשחטא בה' חושים".

ובכדי להבין יותר לעומק הדברים, הביאו רבותינו את דברי הרב הקדוש המקובל האלוקי רבי שלמה מולכו הי"ד שנהרג‏ על קידוש ה' והעידו עליו צדיקי דורו שהיה בו נשמת משיח בן יוסף, וידוע מה שמובא בספר "מגיד מישרים" לרבנו הבית יוסף (פרשת וזאת הברכה) כי המלאך המגיד הבטיח לו שיזכה לקדש שמו ברבים, כמו שקידש רבי שלמה מולכו "תזכה לקדשא שמי ברבים, כך שלמה בחירי דאתקרי מולכו, דאתמשח ממשח רבות עילאה וסליק לרעוא על מזבחי".

אם לא חטא אדם הראשון לא היה צריך אותיות מנצפ"ך
ומובא בספר "המפואר" (דרוש ראשון על בראשית) וזל"ק, ועץ החיים היא תורתו הקדושה, שנבראת אלפים שנה קודש לבריאת עולם ועמה היו על העולמות נבראים, ואז לא היה בה חילוק פרשיות ופסוקים ותיבות נקודות וטעמים, אלא כולה הייתה דבר אחד ועצם אחד. וכוונת הקב"ה בבריאת האדם כדי ליתן לו התורה הזאת, כדי שיבין וישיג סודות עליונים ונסתרים עמוקים אלהיים ורוחניים, כמו שהם רמוזים בתורה בהיותה כתובה בלא פרשיות ובלא פסוקים ותיבות ונקודות וטעמים, שאז‏ תסבול כמה פירושים וכמה צרופים לרבבות ולאלפים אשר ממנו הם נעלמים.
וכן אמרו רבותינו ז"ל כל התורה כולה שמותיו של הקב"ה.. וכן אמרו במדרש שוחר טוב (תהילים מזמור ג) לא ידע אנוש ערכה, אמר רבי אלעזר לא ניתנו פרשיותיה של תורה על הסדר, שאלמלא נתנו על הסדר כל מי שהיה קורא בה יכול להחיות מתים, לפיכך נעלמו סודותיה של תורה.. ומפני שבתורה היה כח להחיות המתים ולבנות עולמות ולהחריבן, גזר הקב"ה לנסות את האדם אם הוא מחזיק במצות קונו, ולא ישתמש בסודות התורה לשום דבר כי אם להודות ולשבח להקב"ה על כל הסודות אשר ישיגו וישכילו בתורה כמלאך משרת, ולכך צוהו שלא יאכל מעץ הדעת טוב ורע".

ובהמשך דבריו הקדושים (שם ד"ה. דע כי הקב"ה נתן) ממשיך הוא לבאר, ענין אותיות מנצפ"ך שנתווספו אחרי שחטא אדם הראשון באכילת עץ הדעת וזלש"ק, כשם שהקב"ה חי וקיים לעולם, כך היה רצונו שיהיו ישראל חיים וקיימים לעולם שבשבילם נברא העולם, וכשם שהקב"ה הוא אחד כך ישראל היה לו להיות אחד בארץ, ולא שום אומה אחרת בעולם. וזה רמוז באלו כ"ב אותיות, וזה כי מא' עד י' – י' אותיות, ומכ' עד צ' – ח' אותיות שהוא כמנין ח"י, ומק' ועד ת' ארבע שהם דל"ת, הרי י' ח' ד' שהן יחד.

וזה להודיענו שכל התורה הייתה עצם אחד בראשונה, יחד כולה בלי הפסק פרשיות ופסוקים בראשונה יחד כולה בלי הפסק פרשיות ופוסקים אלא כולה דבר אחד, ולפי שהרחיק אדם הראשון עצמו מהחלק האלוקי והרוחני ודבק בחלק הגשמי, נתווספו ה' אותיות על כ"ב שהם מנצפ"ך, שמהם נעשו סופי תיבות וסופי פסוקים, כנגד ה' חושים שנתווספו באדם שהם גשמיים, וללמדך שאם לא חטא אדם לא היינו צריכים לעשות סופי תיבות עם מנצפ"ך, וגם לא היינו צריכים לה' חושים גופניים שיש באדם.

וכיוון שדבק האדם בכוחות חומריות ובתאוות גופניות ונתחברו אליו ה' חושים גופניים, מיד נחלקה התורה לפרשיות ופסוקים והוצרך להם מנצפ"ך שהם ה' אותיות לעשות עמהם סופי תיבות, שאם לא חטא אדם לא היה צריך בתורה אותיות מנצפ"ך לפי שכולה היתה דבר אחד, ועתה באלו האותיות של מנצפ"ך נחלקת לכמה דרכים. זהו שאמרו רבותינו ז"ל מטולטלים שביליה של תורה ונחלקת התורה לחמישה חומשים כנגד ה' אותיות שהם מנצפ"ך.

אם כן נמצאנו למדים מדברי קודשו שכל מה שנווספו מנצפ"ך שהם ה' אותיות, בא לאחר חטא אדם הראשון מאכילת עץ הדעת, שחמישה החושים הדרדרו ואיבד האדם את הכח הרוחני שבהם להשיג השגות גבוהות בעבודת ה'.

מניחים תפילין בבוקר כדי להחליש את החושים שהם הפתח לחטא
ויובן מדוע תורתנו הקדושה ורבותינו הקדושים זצוק"ל שבכל הדורות הקפידו לחזק את כלל עם ישראל בעניין הנחת תפילין, וכן מהבוקר הדבר הראשון אשר יהודי צריך לעשות להניח תפילין, משום שזהו תיקון על חטא אדם הראשון להחלשת החושים שהם הפתח לאדם, ובפתח חטאת רובץ. ועל ידי התפילין של יד שמחליש כח המישוש ותפילין של ראש שיש בו ארבעה פרשות נפרדות, מחליש את כח הראיה, השמיעה, הטעם והריח. וכך יוכל האדם לתקן עולם במלכות שדי ולעלות ולהגיע למקום אשר בו ישכון אור, ולא יפול לעצת היצר אשר אורב לאדם בכל מקום.

לכן כל יהודי ימסור נפש על עצמו ועל בני ביתו ועל כל כלל ישראל שיקפידו במצות התפילין,‏ וידע שבכח זה מוריד מעליו ומעל העולם את כל המעצורים וההפסקות שמפסיקים את הברכה והישועה, וכל יהודי יקבל על עצמו בכל שבוע ושבוע כמה יהודים יזכה אותם באותו שבוע להניח תפילין, ומי שמזכה הרבים זכות הרבים עומדת איתו ומסייעת לו להינצל מכל רע וצדקתו עומדת לעד.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.