בנות הסמינרים משתלבות בשוק העבודה, וכמה הן משתכרות? כנסו


 

שיעור גבוה של בוגרות הסמינרים להוראה (92.5%) ובוגרות לימודי הנדסאות (90%) במגזר החרדי השתלבו בשוק העבודה. השכר החודשי הממוצע של בוגרות הסמינרים להוראה ולחינוך העובדות במקצוען עמד על 3,120 ₪ והוא נמוך ב-35% משכרן החודשי הממוצע של בוגרות לימודי הנדסאות שעמד על 5,160 ₪ .

ממצאים אלו ונוספים עולים ממחקר חדש של מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה אשר ערך ניתוח השוואתי בין בוגרות לימודי הנדסאות בסמינרים לנשים חרדיות לבוגרות לימודי הוראה וחינוך במסלולים שונים במסגרת אותם הסמינרים. המחקר נועד לבחון הבדלים בין שתי קבוצות בוגרות מסלולי ההכשרה השונים, בהשתלבות בתעסוקה לאחר תקופת הלימודים וההכשרה בסמינרים לנשים חרדיות.

ממצאים נוספים:

    היקף המשרה הממוצע של בוגרות הנדסאות גבוה מהיקף המשרה של בוגרות לימודי חינוך והוראה. (כ-70% מבוגרות לימודי ההנדסאות עובדות 35 שעות בשבוע ויותר בהשוואה ל-40% בלבד מבוגרות לימודי ההוראה)

    השכר החודשי הממוצע של כלל בוגרות לימודי הוראה שהשתלבו בעבודה הוא 3,470 ₪ בהשוואה לשכר החודשי הממוצע של בוגרות לימודי הנדסאות שעמד על כ- 4,300 ₪.

 כ-72% מבוגרות לימודי תחומי הנדסאות הסכימו במידה רבה או רבה מאוד כי ההשתתפות בתוכנית לימודי ההנדסאות עזרה להן למצוא עבודה לעומת כ-43% בלבד מבין בוגרות מסלולי ההוראה שסברו כך

המחקר הנוכחי הקיף חלק קטן בלבד מכלל הסמינרים להוראה וחינוך במגזר החרדי הכוללים כ-30 סמינרים ברחבי הארץ. המחקר מבוסס על מדגם של 6 סמינרים חלופיים בהם מתקיימים לימודי הנדסאות לצד לימודי הוראה וחינוך. בסמינרים אלו נבחנו מאפייני התלמידות והבוגרות שלמדו הנדסאות במסגרת מחקר קודם של מנהל המחקר אשר נערך

בחודשים דצמבר 2009 עד פברואר 2010 והוא הקיף את כלל הבוגרות אשר סיימו את לימודיהן. הסקר הנוכחי כלל בוגרות הוראה שלמדו באותם הסמינרים בין השנים 2004-2008. איסוף הנתונים בסקר האחרון התבצע בחודשים פברואר-מרץ 2011. ההשוואה בין שתי קבוצת המחקר נערכה באמצעות שליטה על משתני שנת הלימוד וסוג הסמינר, כך שהתפלגות משתנים אלו הייתה דומה בשתי קבוצות המחקר.

עוד עולה מן המחקר :   למרות שכרן הגבוה (באופן יחסי) של בוגרות לימודי ההנדסאות, רמת שביעות רצונן משכרן דומה לרמת שביעות הרצון של בוגרות לימודי ההוראה וחינוך משכרן (כ-35% מרוצות במידה רבה עד מידה רבה מאוד בהשוואה ל-32% בהתאמה)

      כ-76% מבוגרות לימודי הנדסאות מסכימות במידה רבה עד רבה מאוד שעבודתן מאפשרת להן לפרנס את משפחתן בכבוד, לעומת כמחצית בלבד (כ-54%) מבוגרות מסלולי ההוראה.

     בוגרות מסלולי ההוראה הביעו שביעות רצון גבוהה ביחס למרבית ההיבטים המקצועיים במסגרת מקום עבודתן שנבחנו בסקר הנוכחי, וביניהם מידת הסמכות והאחריות בעבודה, אתגרים מקצועיים, ניצול כישורים וניצול הידע המקצועי שנרכש ביחס לבוגרות לימודי הנדסאות אשר הותק שלהן במקום עבודתן נמוך משל בוגרות לימודי ההוראה.

בני פפרמן מנהל מינהל מחקר וכלכלה מבקש להדגיש כי ההבדלים בין בוגרות הוראה מול בוגרות לימודי הנדסאות באים לביטוי בעיקר במדדים של איכות הקליטה בעבודה שנבדקה על פי רמת השכר והיקף המשרה, שבהם נתגלה יתרון ברור לבוגרות לימודי הנדסאות. בנוסף, יודגש כי הממצאים מעידים על ביקוש גבוה יחסית בקרב מעסיקים, לבוגרות לימודי הנדסאות מהמגזר החרדי זאת בשל משך חיפוש העבודה הקצר של בוגרות אלו ושכרן הגבוה באופן יחסי.

הפערים ברמות שביעות הרצון קשורים ככל הנראה לוותק במקום העבודה של בוגרות ההוראה ביחס לבוגרות לימודי ההנדסאות אשר השתלבו בעיקר במגזר העסקי אשר מרביתן אינן מורגלות לסביבת ותנאי העבודה בו. 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.