האופוזיציה הפילה הצעת חוק של הקואליציה

האופוזיציה הפילה הצעת חוק של הקואליציה לפיה קבלני שיפוצים יחויבו לתקופת אחריות

 

הפסד שני לקואליציית ה-61: האופוזיציה הפילה הצעת חוק של הקואליציה לפיה קבלני שיפוצים יחויבו לתקופת אחריות. מדובר בהצעת חוק אחריות לעבודות שיפוצים, התשע"ט-2018, של ח"כ רועי פולקמן וקבוצת חברי כנסת. לאחר שבקריאה השנייה תמכו 65 ללא מתנגדים, בקריאה השלישית הצביעה האופוזיציה נגד וכך תמכו 37 והתנגדו 44 וההצעה נפלה.

מוצע לקבוע כי מבצע עבודות שיפוצים בתשלום יהיה אחראי במשך תקופת האחריות, לכל אי-התאמה בעבודתו או בטובין שסיפק, כמוגדר בחוק. אם אי-ההתאמה שהתגלתה ניתנת לתיקון, מבצע העבודות יתקנה, בלא תמורה, בתוך זמן סביר. תקופת האחריות תהיה לפי הקבוע כתקופת הבדק בחוק המכר (דירות) לגבי כל אי-התאמה, אלא אם כן הצדדים הסכימו על תקופת אחריות שונה שלא תפחת משנה. האחריות לאי-ההתאמות תוטל על מבצע העבודות, אלא אם הוכיח שהן נגרמו בשל מעשה או מחדל של המזמין. בנוסף, התניה על הוראות החוק תיעשה רק אם היא לטובת המזמין. תחילתו של החוק המוצע שלושה חודשים מיום פרסומו והוא יחול רק על התקשרויות לביצוע עבודות שיפוצים שייעשו מיום תחילת החוק ואילך.

בדברי ההסבר נכתב: "כיום, לא מוטלות בחקיקה חובות מיוחדות על מי שהתקשר בהסכם לביצוע עבודות שיפוצים בתשלום עבור מזמין העבודות. היחסים בין הצדדים מוסדרים בהסכם ביניהם, וחלים עליהם הדינים הכלליים הנוהגים בתחומי הצרכנות והחוזים. לעיתים עבודות השיפוצים נעשות ברשלנות או שלא בהתאם לסיכום בין הצדדים. כמו כן, הליקויים במבנה ששופץ עלולים להתגלות רק בחלוף זמן מה ממועד סיום עבודות השיפוצים ולפיכך המזמין עלול להיתקל בקושי בהוכחת הקשר בין עבודות השיפוצים ובין הליקוי שהתגלה. יודגש כי על פי רוב עבודות שיפוצים כרוכות בעלויות כספיות ניכרות, וביצוע רשלני שלהן עלול אף הוא לגרום למזמין הוצאות כספיות גדולות."

כאמור, בקריאה שנייה תמכו 65 ללא מתנגדים אך בקריאה השלישית 37 תמכו 44 התנגדו וההצעה נפלה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.