האם ניתן כיום להיטהר מטומאת מת על ידי הפרה האדומה שנמצא בארה"ב

אפר פרה אדומה בזמן הזה

האם ניתן להיטהר כיום מאפר פרה האדומה שנמצאה בארצות הברית ?
הרה"ג רבי אברהם מיימון הלוי שליט"א
מו"צ בקהילת קודש תפארת ישראל
ומחבר ספר דרך האתרים – האינטרנט בראי ההלכה

אפר פרה אדומה בזמן הזה
לכבוד הרב שלום!
בלומדינו בשיעור גמרא היומי עם רב הקהילה, שוחח הרב בארוכה אודות פרה אדומה, הלכותיה, ומעשה שריפתה. תוך כדי הדברים, שלף אחד המשתתפים את מכשיר הטלפון שלו, והראה לכל הנוכחים כתבה מלווה בתמונה מאחד מאתרי החדשות, המדווחת אודות לידתה של פרה שכזו באחת ממדינות ארצות הברית. הלה ציין, כי נאמר שם שייתכן ואפשר לעשות פרה אדומה אף בזמן הזה, קודם שנבנה המקדש. בשיעור התעורר פולמוס נרחב על הנושא, כאשר כל אחד מעלה ספיקות בנוגע לאפשרות זו, ברצוננו לדעת האם להלכה ולמעשה יתכן להיטהר באפר פרה בזמן הזה או לא.
מצפים לקבל תשובתכם בהקדם.
תשובה-
לצערנו כיום לא ניתן לשרוף פרה אדומה ולהיטהר מאפרה, ואנו מצפים ומייחלים לביאתו של משיח צדקנו שיכין את הפרה האדומה ויטהרנו מכל טומאותינו.
מקורות ונימוקים:
ראשית, נעיין בדברי הראשונים בנושא זה, ולאחר מכן נפרט את הבעיות הטכניות וההלכתיות הנוגעות בדינים חמורים אלו.
בספר החינוך (מצוה שצז) כתב מפורשות כי מצוה זו נוהגת בפני הבית. ומשמע מדבריו שאין לעשות פרה אדומה בזמן הזה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מהלכות פרה ה"ד) לאחר שמנה את תשעת הפרות שנעשו עד כה, כתב שאת הפרה העשירית יעשה מלך המשיח. ומוכח מדבריו כי לא תתכן עשיית הפרה קודם לכן.
אך בספר 'הלכות ארץ ישראל' המיוחס לרבינו יעקב בן הרא"ש (בעל הטורים) כתב שיתכן כיום לעשות פרה אדומה, אם יקחו אשה מעוברת שתלד על סלע שאין תחתיו טומאה, ויגדלוהו שם בטהרה וכו' כפי הנאמר בהלכות עשיית הפרה.
כעת עלינו לברר, מה הם הבעיות הצצות לנו בבואינו לקיים מצוה זו.
א. בזמן שבית המקדש היה קיים היו מפרשים את הכהן העתיד להתעסק עם שריפת הפרה שבעה ימים ללשכת בית האבן כמבואר בדברי הרמב"ם (הלכות פרה אדומה פרק ב הלכה ו). וכל יום היו מזין עליו מחשש שנטמא למת. בכדי להזות עליו, אנו זקוקים לאפר פרה אדומה מפרה שנשרפה בעבר, כמבואר במשנה במסכת פרה (פרק ג, משנה ה) שהיו מזין עם 'הקלל' – כלי אבן שבו גנז משה רבינו את אפר שריפת הפרה, וכן גנזו בכלי זה את שריפת שמונה פרות אדמות שנשרפו בבית השני, כמבואר במשנה במסכת פרה (פרק ג משנה ה), וברמב"ם (הלכות פרה אדומה פרק ג, הלכה ד), ובתוספתא (מסכת פרה פרק ג הלכה ד). כיום, אין בידינו את האפר הזה, ועל כן אין לנו את היכולת לעשות פרה נוספת.
ומה שכתב בספר טהרת הקודש (עמוד 4) להוכיח שההזאה הזו לא מעכבת, וביסס את דבריו על שתי הנחות, א. שהרי מצינו עוד חיוב הפרשה לענין עבודת יום הכיפורים, ושם מבואר שההפרשה לא מעכבת, ואם ההפרשה של עבודת יום הכיפורים שחיובה מדברי קבלה אינה מעכבת, כל שכן שהפרשה לעשיית שריפת הפרה לא תעכב. ב. ועוד הנחה, שכשם שההפרשה לא מעכבת, כך ההזאה לא תעכב, וממילא גם אם כיום לא ימצאו את 'הקלל' המדובר, הרי שההזאה לא מעכבת.
אך גם אם נניח שהנחות הללו מבוססות, ונקבל את דבריו, הרי שכל זה הוא כשבית המקדש היה קיים, שהכהן בין כך היה בחזקת טהרה, אך כיום שכולם בחזקת טמאי מתים, וודאי שההזאה מעכבת, שהרי מטרת ההזאה היתה להסיר כל חשש טומאה, וכיום חשש זה מתגבר כאשר כולם בחזקת טמאי מתים ובוודאי שהזאה תעכב.
ב. ישנה סיבה נוספת שכיום לא ניתן לשרוף את הפרה האדומה לפי שנאמר בתורה (במדבר יט, ד) 'ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, והזה אל נכח פני אהל מועד מדמה שבע פעמים'. ומבואר במסכת פרה (פרק ג, משנה ט) שהכהן צריך לשחוט את הפרה בימינו ומקבל את הדם בידו השמאלית שבע פעמים 'כנגד בית המקדש'. וכן נפסק ברמב"ם (הלכות פרה אדומה פרק ג, הלכה ב). ועוד הוסיף הרמב"ם (שם פרק ד הלכה ה) שאם היזה שלא כנגד ההיכל פסול, וכן אם לא שחטה שלא כנגד ההיכל פסול, כפי שנאמר (במדבר יט, ג) "ושחט אותה לפניו".
וכיום אין לנו את האפשרות לקבוע בדיוק היכן נמצא נגד מקום פתחו של היכל, ואת פתחו של קדש הקדשים, זאת לפי שכבר האריכו הפוסקים (ראה להראי"ה קוק זצ"ל בשו"ת משפט כהן סימן צו, ציץ אליעזר חלק י סימן ה ואילך, ובשו"ת יביע אומר חלק יורה דעה סימן כו) לאסור את העליה להר הבית מחמת שלא ברור כלל היכן ממוקם המקדש בתוך הר הבית.
ג. וכן יש חסרון שהכהנים כיום הם כוהני חזקה ולא כהנים מיוחסין, ולכן כתב הרמב"ם (הלכות איסורי ביאה פרק כ הלכה א) שהכהנים אינם יכולים לאכול אלא בתרומה דרבנן, אבל בתרומה מהתורה אינם יכולים לאכול אלא כהן מיוחס, היינו כהן שהעידו עליו שני עדים שהוא כהן בן של אותו פלוני כהן עד איש שאינו צריך בדיקה היינו בשימוש על גבי המזבח, ועוד מובא בדברי הרמב"ם (הלכות מלכים פרק יב הלכה ג) 'בימי המלך המשיח כשתתיישב ממלכתו של מלך המשיח ויתקבצו אליו כל ישראל יתייחסו כולם על פי רוח קודשו והמשיח יאמר זה כהן מיוחס וזה אינו מיוחס. והנה כיום כל הכהנים הם כהני 'חזקה', ואם כן וודאי הם פסולים לעבודה בבית המקדש, ולענין שריפת הפרה צריך 'כהן' כמבואר בדברי הרמב"ם (הלכות פרה אדומה פרק א, הלכה יא), וכן הגדירו כיום להלכה את כל כהני זמנינו ככהני חזקה, כן כתב בשו"ת הריב"ש (סימן צד), ובשו"ת המהרשד"ם (אבן העזר סימן רלז) כתב שכהן כיום מותר בשבויה כיון שהם ספק כהנים, (ועל אף שהפוסקים חלוקים על דברי המהרשד"ם, מכל מקום מצינו בהרבה פוסקים שצירפו את דבריו. ראה בשו"ת יביע אומר חלק ז, אבן העזר סימן ט). וראה גם בשו"ת שאילת יעבץ (הביאו הפת"ש יורה דעה סימן שה ס"ק יב) שבזמן הזה הכהנים צריכים להחזיר את כסף הפדיון לאבי הבן שמא אינם כהנים. עיי"ש.
ד. ועוד, לא ניתן שהכהנים יקריבו קרבנות, לפי המבואר בגמרא במסכת מנחות (נא ע"ב) שכל כהן חדש הנכנס לעבודה היו צריכים להקריב עשירית האיפה, וכן פסק הרמב"ם (הלכות כלי המקדש פרק ה הלכה טז). ומכיון שכיום אין אפשרות לשום כהן להקריב עשירית האיפה, הן מצד שהיו מקריבים אותה על גבי המזבח, והן כיון שכל הכהנים הם טמאי מתים. הרי שלא ניתן להכשיר שום כהן לעבודה. ומה שרצה בספר טהרת הקדש (עמוד 37) ליישב שהרי אם הכהן עבד ללא הקרבת עשירית האיפה, אין זה מעכב את עבודתו. זה בדיעבד, היינו לאחר שעבד ולא לכתחילה שיעשה מעשה ויעבוד עבודה ללא הקרבת קרבן עשירית האיפה.
ה. ועוד, לא ניתן כיום להקריב את קרבנות לפי המבואר בדברי התוספתא (פרק ג) אין שורפין את הפרה האדומה אלא בבית דין של שבעים ואחד. וכיום שבטלה הסמיכה, לא ניתן לשרוף את הפרה כל שאין בית דין של שבעים ואחד. (וראה בארוכה בספרי משנת אברהם חלק ב בהקדמה, אם כיום ניתן לסמוך בית דין, והדבר נתון למחלוקת גדולי האחרונים).
בנוסף לכל אשר כתבתי, ישנן עוד בעיות נוספות שקשה מאוד לפותרן ללא ביאתו של משיח צדקנו, ודי במה שכתבתי לך לקבוע שאין אפשרות כיום לשרוף ולהיטהר מאפר פרה אדומה, וכפי שכבר הזכרנו מדברי הרמב"ם (הלכות פרה אדומה פרק ג, הלכה ד) שאת הפרה האדומה העשירית יעשה משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
מעניין לציין, כי מצאנו שהשתמשו באפר פרה אף לאחר החורבן, כפי שכתב הרא"ש במסכת חלה (הלכות חלה סי' יד) וכן הר"ש (חלה פ"ד משנה ח) שרבותינו בארץ ישראל היו מטהרים עצמם באפר הפרה. ועיין באריכות בתשב"ץ (ח"ג סי' ד).
דבר מעניין נוסף, מצאנו במדבר קדמות להחיד"א (מערכת א אות כו) שכתב "פשוט לי שרבינו האריז"ל נטהר באפר פרה ע"י אליהו הנביא, וע"י כך נחה עליו רוח הקודש להפליא, והגם כי לא ראיתי רמז כתוב מזה ולא שמעתי, לבי אומר לי שהרב ז"ל היה מעלים את הדבר העלם נמרץ לרוב ענוותנותו" ע"כ.
וסימוכין לזה, יש להביא מספר שבחי האר"י (פרק ח) שפעם אחת אמר אבינו האר"י לתלמידיו "יודע אני היכן גנוז אפר פרה בירושלים, נלכה ונטהר עצמינו בה, ונבנה בית המקדש". יהי רצון שנזכה לבניינה בקרוב.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. דברי הרב למעלה הם תשובה למכון המקדש שרוצים להביא את הפרה מארה"ב לארץ
    חזק וברוך לכבוד הרב
    וכן תודה רבה לאתר שמערה את האקטואליה אם התורה

    בני |
    הגב