הבארקל וחוק הגיוס: הראב"ד והאדמו"ר מצאנז שוחחו – התמליל המלא

התמליל המלא מתוך שיחתם של מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א עם כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א שביקר אצל הראב"ד

אמש ביקר כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א במעונו של מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א לברך ולהתברך לקראת הימים הנוראים הבעל"ט.
במהלך הביקור הודה האדמו"ר מצאנז למרן הגר"מ שטרנבוך על מכתבו בעניין עוף הבראקל: "נהניתי לראות מה שכתבם במכתב על עוף הבראקל".
במהלך הדיון הועלו על השולחן מספר נושאים העומדים על הפרק, בעיקר על הפלת חוק הגיוס על ידי בג"ץ, כאשר כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א משמיע את עמדתו בעניין חוק הגיוס, ומרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך משיב על כל הטענות השונות.

להלן התמליל המלא

כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א: איך הרב מרגיש?
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: ברוך ה' על כל נשימה ונשימה תהלל י-ה.
כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א: הרב שליט"א יהיה חזק ובריא, צריך כוחות בכדי לעמוד על המשמר, שיהיה 'פרישע יארן'.
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירו.
כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א: פשוטו כמשמעו.
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: כל יום רואים גזירה חדשה, פעם היה גזירה פעם בכמה שנים, אבל לפני ביאת משיח יש בכל יום משהו חדש. יש ניסיונות, ניסיון אחר ניסיון לפני ביאת הגואל.
***
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: המצב קשה, עוד פעם התעורר עניין גיוס בני הישיבות.
כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א: האמת היא שמי שלומד ימשיך ללמוד, ימשיכו ללמוד במסירות נפש, הישיבות לא ייסגרו, לא יעזור להם כלום, זהו רק משחק, אני מפחד ממה שקורה אצלינו מבפנים שלא יהיה מחלוקת אצלינו, אבל בני תורה לא ילכו לצבא.
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: הגאון דבריסק מרן הגרי"ז זצ"ל אמר שאם אנחנו נעמוד בחוזקה הם לא יוכלו לעשות לנו כלום. הגזירות הם רק אם אנחנו נתפשר עמם, אבל אם לא ניכנע הם לא יכולים לעשות כלום, אין להם אפשרות לגייס את בני הישיבות בכפייה.
כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א: בוודאי, אם פעם היה כך, כ"ש היום שהתרבו כל כך לומדי תורה, בוודאי אין להם אפשרות לגייס מי שרוצה ללמוד.
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: בתקופת קום המדינה בשעה שדרש הרשע בן גוריון שר"י שכולם יתגייסו לצבא, נתאספו גדולי ישראל להיפגש עמו והסבירו לו שבזה מחריב ח"ו את עולם התורה, אחד מהגאונים הזכיר לו מחורבן אירופה, ושאם עכשיו ח"ו גם כאן ייחרב עולם התורה, יהא החורבן גדול מאד, מיד אמר להם אני מבין אתכם שאתם רוצים "מוזיאון" זכר לאירופה, ואני מוכן לפטור את בני הישיבות מגיוס וישמשו כמצבה וזכרון ליהדות אירופה, ואח"כ בזקנותו התחרט, כי בתחילה חשב שלא יישאר כלום מלומדי התורה, ולא שיער לעצמו כמה יפרחו כל מוסדות התורה והישיבות.
כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א: בהתחלה היו רק חמש מאות בחורים, וחשב שעל פי חשבון תוך עשרים שנה תתבטל היהדות בארץ ישראל, ויתכן שצדק על פי דרך הטבע אבל פשוט לא ידע שיש לנו הבטחה כי לא תשכח מפי זרעו.
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: אח"כ כאשר נתרבו בני התורה מיום ליום והוא היה ב'שדה בוקר', אמר שהטעות היחידה שעשה בחייו היא בכך שפטר את בני הישיבות, שאילו ידע כמה התרבו בני התורה לא היה פוטרם.
***
אחד הנוכחים במקום, הרה"ח ר' יעקב משה שפיצר העלה שוב לדיון את גיוס בני הישיבות: יש בעיה עם בחורים חלשים שהולכים לצבא.
כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א: הם הלכו גם קודם לצבא, וכי לפני עשרות שנים לא הלכו?
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: יש חלשים וביניהם מהספרדים, ויש סכנה שלא יעמדו בניסיון. רק מי שחזק באמת לא יוכלו לעשות לו כלום. אבל יש אחרים חלשים שלא יעמדו בניסיון.
כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א: השאלה היא מהיכן הולכים לצבא, אם מתוך בני הישיבות או כאלו שבין כך מסובבים ברחוב שיש גם שם סכנה רוחנית גדולה. אלו שהולכים לצבא בין כה וכה אינם הולכים לישיבות, הם מסתובבים ברחובות.
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: גם מי שמסתובב ברחובות אין לו ללכת לצבא ולהכניס עצמו לניסיונות, הרי רק אם נכנסים לצבא כבר מתקלקלים, אם שומעים שם רק ביום אחד ניבול פה, זה כבר מזיק לכל החיים.
***
כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א: החתם סופר כתב שכל זמן שיהיו פורצי גדר יהיו כנגדם גם גודרי פרץ שיעמדו על המשמר.
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: אם היה לנו היום חתם סופר המצב היה טוב, אנו חיים בדור חלש מאוד, לא זכינו בדורינו לגודרי פרץ כמו הדורות הקדמונים.
כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א: לאחרונה אמרנו לבאר דברי הגמ' שבדורו של משיח 'חוצפא יסגי', שאין הכוונה חוצפא בעלמא לחבירו או להורים, אלא הכוונה לחוצפה המצויה היום שמדברים על קדמונים, מעבירים שבט ביקורת על הרבנים הקדמונים, ללא גבול, עושים מה שרוצים.
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: שמעתי מפי הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל לבאר הלשון 'חוצפה יסגי", שלשון 'יסגי' הוא מלשון 'סגי' – והיינו 'די' בלשון ארמית, וביאר שכדי להצליח לא יהיה צורך להיות תלמיד חכם או גביר, אלא יהיה מספיק במידת החוצפה, שכל מי שינקוט בדרך זו ירים ראשו ויצליח.
כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א: כבר מזמן שהרב אברמסקי אמר זאת עברו עשרות שנים, והמצב נעשה גרוע יותר מזמן לזמן.
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: מה נאמר מה נדבר ומה נצטדק, המצב קשה מאוד כל יום גזירות קשות, אנו מתרגלים לכל דבר, ומתרגלים גם לזה עד שכבר לא קוראים לזה גזירה כלל.
מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א: ב"ה ישיבות והיכלי תורה מתרבים וגדלים בכל מקום.
כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א: האמת היא שהמון העם רוצים להיות יראי שמים, צומחים כל הזמן עוד כוללים וישיבות ב"ה, רק ההנהגה של החופשיים הם נעבח…

כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א: נהניתי ממה שכתב הרב שליט"א במכתבו בעניין עוף הבראקל על האדמו"ר משאץ זצ"ל שלאחר הפסח הניח על שולחנו מצות מכונה. שמעתי מאאמו"ר זצ"ל שאצל השינווער רב אכלו מצות מכונה אחרי פסח. אצלינו גם לא אומרים שמצות מכונה הם חמץ ח"ו, רק "אצלינו הם חמץ", והיינו שאצלינו נוהגים כהדברי חיים ואצלינו זה חמץ, אבל מעולם לא אמר אאמו"ר זי"ע שמי שאוכל את זה על פי הוראת רבותיו הרי הוא אוכל חמץ.
מרן הגר"מ שטרנבוך כיבד בשתיים לחיים, ובירך: "תראו רק שמחות, תזכו להיכתב לכתיבה וחתימה טובה".
כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א: יאריך ימים על ממלכתו, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, תזכו לעמוד על המשמר ולהרביץ תורה לתלמידים, ולהיכתב בספרן של צדיקים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.