הגרמ"ד לפקוביץ' מצטרף למחאת 'הפלג'

במכתב שמתפרסם ב'הפלס' כותב בנו של הגרמי"ל לפקוביץ': "שלא יהיו שותפים בקום ועשה לגזירת וחורבן התורה רח"ל" {סערת 'חוק הגיוס'}

מחאת 'הפלג הירושלמי' נגד התיקון לחוק הגיוס: הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ' שליט"א מצטרף למחאה נגד התיקון לחוק וקורא "להצטער ולכאוב ולהתפלל שהקב"ה יערה רוח טהרה שחלילה לא יהיה מתוך ציבור החרדים לדבר ה' שחלילה יהיו שותפים בקום ועשה לגזירת וחורבן התורה רח"ל".

במכתב שהוא מפרסם ב'הפלס' מתריע הגרמ"ד על מסוכנותו של החוק ומביא את דעתו של אביו בענין. להלן לשון המכתב:

"אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו…. ויכתב בספר זיכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו, מלאכי ג' ועיין רד"ק, כשיראי ה' שומעים דברים המחלישים בהשגחת ה' ובכל דבר שבקדושה, מיד נדברו איש אל רעהו ומרבים דברים כדי להתחזק בעבודת הי"ת ובעיקרי ויסודי האמונה, וזוכים לויכתב ספר זיכרון וגו' ובספר דניאל פי"ב "ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר" ומבארים המפ' דהכונה שלעתיד לבוא ינצלו אלו הכתובים בספר של אז נדברו וגו' ע"כ באתי בזה כהמשך לשיחת החיזוק ששוחחנו, להעלות על הכתב, את מה שזכינו לראות את כב' אאמו"ר זללה"ה את ליבו הטהור איך שכאב, וחרד, והרגיש כי עת צרה היא ליעקב ולא נח ולא שקט ופרסם כמה מכתבים המלאים חרדה עצומה והרגשת האחריות וכבוד הי"ת על הגזירות הנוראות וכמ"ש במכתב משנת תש"ס וז"ל אנו נמצאים תחת נסיון קשה של גזירות למעט ח"ו לומדי בני הישיבות, ולמשוך אותנו ואת בנינו לתוך הרחוב החילוני ובשעת הגזירה כזאת מי יפטור עצמו, ולב מי יתאפק. תחת אשר בדורות האחרונים טרחו רבותינו בעמל נפשם ובמסי"נ ממש להגדיל ולהאדיר התורה, הם קיבלו תורה ומסרוה לדורינו ועתה באחת היא נופלת ונגזרת רח"ל לא עת לחשות וכו' ועיי"ש המשך המכתב. וכן המכתב משנת תשס"ב מש"כ באריכות ובתו"ד כותב עת צרה היא ליעקב שמועה שמענו כי אחים טועים שלא זכו למדע תורתינו, ולא זכו להבין את סוד קיומינו כעם, אינם יודעים את נותן התורה את תורתו ואת לומדי תורתו מטכסים עצות איך להמעיט את מס' לומדי התורה הקדושה.

ועיין בס' ברכת פרץ פ' ויצא עה"פ ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה וזה לשונו הקד' אבל כהיום אשר הפרוץ מרובה מכל צד ומי שאינו לומד בישיבה מצבו מסוכן ועלול מאוד שלא ישאר אצלו ח"ו אפילו משהו מיהדות. והאורבים על נפשות בנ"י להדיחם ר"ל רבו מכל צד [אוי לנו שהגענו למצב נורא כזה, השי"ת יצילנו מידם] ובמצב פרוע ומסוכן כזה הרי אפי' אילו ידע ברור שח"ו לא יצליח בתורה בישיבה היתה החובה להיות בכל ימי הנערות בתוך כותלי הישיבה למען הנצל מפגעי הזמן האורבים על יהדותו ר"ל, ונמצא שהיציאה מסביבה של חולין זהו כבר תכלית לעצמו, אכן גם התכלית השני לספוג תורה ויר"ש ולהיות באמת ת"ח מצויין יכול להשיג בהישיבה אם רק יתמיד בלימודו, ויש בהליכתו לישיבה משום ויצא ומשום וילך.

ובמכתב שכתב דודי הגרמ"ש זצ"ל פונה לחזק את בני הישיבות היקרים וז"ל חזקו ואימצו בתורתכם ואל תחושו, כי ה' עמכם גבורי החיל ובזכות תורתכם נזכה לגאולה שלימה במהרה בקרוב וכן כתב וז"ל קיום התורה ומעלת תלמידי חכמים , היא כדרכה של תורה במסי"נ, ולא לחשוב חשבונות רבים, ומי יתן והיו כל עם ה' לומדי תורה והיו ניזונין מלחם שמים כמו במדבר, ועיין בספר אור תורה להגאון ר' יצחק אייזיק חבר זצוק"ל שמבאר וז"ל ובאמת הפורש מן התורה הוא ממש מדבק בע"ז כי עיקר הפרשה מן התורה ע"י גירוי יצה"ר שמפתה אותו שצריך לעסוק בדרך ארץ להחיות את עצמו ולפרנס בניו וב"ב שא"א אם יעסוק בתורה תמיד והוא ע"ז ממש כמ"ש הכ' פ' עקבהשמר לך פן תשכח כו' פן תאכל ןשבעת כו' ובקרך ןצאנך ירביון כו' ורם לבבך ושכחת כו' המוליכך במדבר כו' המאכילך מן במדבר כו' ואמרת בלבבך כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה וכו'.

וע"כ נחזק את עצמנו בהכרה והערכה להרגיש ולהבין את גודל ערכה של תורה ולהשתדל ללמוד את נפה"ח שער ד' וס' מעלות התורה. ולהצטער ולכאוב ולהתפלל שהקב"ה יערה רוח טהרה שחלילה לא יהי' מתוך ציבור החרדים לדבר ה' שחלילה יהיו שותפים בקום ועשה לגזירת וחורבן התורה רח"ל.

החותם בתקוה ומצפה לרחמי הי"ת

משה דוד בלאאמו"ר מרן רה"י זללה"ה זיע"א ליפקוביץ"

כזכור, אמש פרסמנו כי רבני 'הפלג הירושלמי' מקבוצת 'בני תורה' התכנסו באולמי 'הדקל' בבני ברק במחאה על העברת חוק הגיוס המתוקן, ובקריאה לחזק את הדרישה מבחורי הישיבות לא להתייצב בלשכות הגיוס.

הגר"א דויטש מרבני ישיבת פוניבז' בראשות הגר"ש מרקוביץ שנשא דברים במעמד תקף חזיתית את גדולי ישראל חברי מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה: "הרבה מתוך המועצת של 'דגל' לא קראו את החוק ולא יודעים מה יש שם". אמר הרב דויטש.

הרב דויטש התבטא: "רוב הרבנים לא קראו את החוק, החילוניים בכוונה הגישו את החוק מאוחר כדי שלא יוכלו לקלוט מה יש בפנים. מועצת גדולי התורה של 'דגל' אמרו שלא שאלו אותם אם הם מסכימים לחוק והם לא יודעים. אך לאחר מעשה הם נתנו הסכמה ואי אפשר לשנות כלום".

"דבר חמור קרה השבוע", אמר הרב דויטש.. חברי כנסת חרדיים שהיו אמורים להיות שלוחים שלנו הצביעו בעד החוק. מה קרה בזה? עצם ההצבעה הציבור החילוני קורא את זה שהח"כים החרדים הסכימו לזה. קשה להגיד שזה קידוש ה'.אמר הרב דויטש.

בתוך כך יצויין כי גורמים קיצוניים בעולם החרדי מנסים להחזיר לסדר היום את המאבק בחוק הגיוס. גורמים בעולם החרדי מבטיחים כי "ייערכו מחאות סוערות ברחבי הארץ עקב המשך ניסיונות הצבא למלא את יעדי הגיוס הן באיומים והן בפיתויים".

אותם גורמים לא בוחלים באף אמצעי ויוצאים למחאות ספונטניות בהיכלי הישיבות ובבתי המדרשות, במהלך השבת האחרונה בבית הכנסת צא"י בשכונת רמות פולין בירושלים, בו מתפלל ח"כ אורי מקלב מ'דגל התורה'. קם אחד מן המתפללים המזוהה עם 'הפלג הירושלמי' מקבוצת 'בני תורה' והחל לזעוק נגד חברי הכנסת שהרימו את ידם בעד חוק הגיוס המתוקן.

4 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. צדיקים גדולים. יותר מהר' שטיינמן ור"ח קנייבסקי…
  הם גם חכמים יותר, ויודעים בדיוק מה כתוב בחוק וכו' וכו'. חבל שהם לא היו בזמן הח"ח והחזו"א, הם
  בטח היו מחנכים אןתם גם כן…
  "המועצת של דגל" – מה עם המועצת של אגו"י וש"ס?
  "חברי כנסת חרדים שהיו אמורים להיות שלוחים שלנו"… – איך בדיוק? כשלא הצבעתם, או כשהרסתם קולות??
  שקרנים פתלוגיים!!
  פלס/עץ/בני תורה – קורח וכל עדתו – גיהנם כלה והם אינם כלים!

  יהודה |
  הגב
  • כרגיל, כשאין מה להגיב באופן ענייני, בוחרים לתקוף ברמה האישית.

   יוסי |
   הגב
   • התגובה עניינית מאד, ואף אחד לא תקף אישית (חוץ ממך..), אנא קרא שוב!

    יהודה |
    הגב
    • עניינית, הכוונה שתסביר מה ההבדל בין החוק של לפיד שעליו קרעו קריעה, לבין החוק מעורר החגיגות שהחכים החרדים תמכו בו. מלבד הדחיה בכמה שנים.

     יוסי |
     הגב