הילולת הבן איש חי: הרב פינטו עם פירושים מיוחדים

לכבוד הילולת רבי יוסף חיים – הבן איש חי זיע"א שתחול היום מסר הרב פינטו דבר תורה לבני קהילתו.

 

 

"וישלח פרעה ויקרא אל יוסף ויריצוהו מן הבור" (בראשית מא, יד).

 

הנה יום זה יום ההילולא של רבנו הקדוש רבנו יוסף חיים זצוק"ל הנקרא בפי כל ה"בן איש חי". וחשבנו בדעתנו לומר דבר בשמו, שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם (אבות ו, ו), וכן אמרו חז"ל שפתותיו דובבות בקבר (בכורות לא:). וידועים דברי רבותינו שכשעוסקים בדברי תורה, הקריאה והלימוד מעורר את הזמן.

 

ותובן שאלת רבנו הבן איש חי זצוק"ל, מובא בפרשת וישב (בראשית לז, כח) "ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף" ושואל רבנו זצוק"ל מדוע מכרו את יוסף דווקא בסכום של עשרים כסף ולא בסכום אחר,  ודאי שלא במקרה קבעו הסכום עשרים כסף.

 

ומבאר ואומר, שנאת האחים על יוסף מקורה היה בזה שיוסף היה הבכור במחשבה של יעקב אבינו, ולבכור לו משפט הבכורה. והאחים רצו למחוק ולהוריד כח בכורה זאת של יוסף, אפילו שהייתה רק במחשבה ולכן השליכו את יוסף דווקא "לבור". והנה הסכום שקבעו היה עשרים כסף, עשרים במספר זה "כ" ובור שהשליכו את יוסף יחד זה "בכור", בור וכ' של הכסף יוצא "בכור" וזה היה רצון האחים.

 

וכאשר יהודה ראה שיוסף יכול למות מחוסר אוכל בבור, עמד ואמר לאחיו אין לנו עניין שיוסף ימות, העניין הוא רק להורידו "לבור" שזה מחיקת המחשבה שהוא הבכור. ולכן גם ארץ מצרים זה כעין בור שיכול לאכול ולשתות, אך שם בבית האסורים זה בור ממש. ולכן כאשר פרעה הוציא את יוסף מבית האסורים, זו הייתה עליה מאותו בור שהשבטים השליכו אותו לפני כן שנים רבות, בכדי למחוק את "הבכור" דבור יחד עם "כ" כסף שיוצא בכור.

 

****

הנה יסוד גדול זה של רבנו הבן איש חי זצוק"ל יש בו לימוד גדול לחיי כל יהודי, ישנה מלחמה בין האור לחושך בין הטוב לרע, והמלחמה הזאת ראשיתה באכילת אדם הראשון מעץ הדעת ומשם לא נפסקה לרגע אחד. העליות והמורדות, והמלחמה המתמדת בין הטוב לרע, פעמים המלחמה בתקופה מסויימת נראית במחלוקת קין והבל הטוב והרע נלחמים, וממשיכה בדור המבול וממשיכה לדור ההפלגה. וכן מדור לדור באופן כללי, וכן בחיי האדם באופן פרטי.

 

והגדולה של האדם לעמוד איתן בדעתו, ולדעת לסדר בין הטוב לבין הרע בין הקדוש לבין הטמא. וגם בזמנים שיש הסתרת פנים, חייב האדם לדעת שההסתר פנים הוא חלק מהניסיון, ולכל צער יש סוף ולכל כאב יש גבול. ורק הדבקות והאמונה הטהורה והתמה בהקב"ה, והידיעה שהיסורים הם ממרקים את הנשמה והם צירוף של הנפש כשם שמצרפים זהב, כך היסורים מצרפים את הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל.

 

וזו מעלת יוסף הצדיק, עשרים ושנים שנים של חושך ואפילה וירידה לבור על ידי אחיו, הכל בכדי להשיג דבר אחד למחוק את "הבכורה" של מחשבה של יעקב אבינו, שיוסף היה בכור במחשבה. אחרי עשרים ושתיים שנה מהירידה לבור עם המכירה ב"כ" כסף, תוקן היחוד של בכור על ידי העלתו של יוסף מן הבור בערב ראש השנה.

 

**

עוד מבאר רבנו הבן איש חי זצוק"ל על יוסף הצדיק "ויקח אדני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסהר" וגו' "ויהי שם בבית הסוהר" (לט, כ) ושואל רבנו זצוק"ל שם, מדוע כפל הלשון בפסוקים אלו.

 

ומתרץ ואומר יסוד גדול, הנה יוסף הצדיק היה בבית האסורים, אך ברישום בית האסורים לא היה כתוב מאומה, על מה ולמה יושב יוסף בית האסורים, ומדוע. משום שמה יכתבו על יוסף? שח"ו חטא עם אשת פוטיפר, שזה בזיון לפוטיפר. לכן מחדש רבנו זצוק"ל, שפוטיפר נתן את יוסף לשר בית הסוהר ומאומה לא היה רשום על מה ולמה, וזה הלשון "ויתנהו אל בית הסהר" בלי שתהיה רשומה שום סיבה, וזה ההמשך של תורתינו הקדושה "ויהי שם בבית הסוהר".

 

**

נשתדל בכל כוחינו להתדבק בצדיקי האמת ובתורתם. וידועים דברי היהודי הקדוש מפשיסחא זצוק"ל (הובא בספר היהודי הקדוש עה"ת. פרשת נח דף ח) מובא (כלים יב, ב) כל המחובר לטהור הרי הוא כמוהו, והקשה אם לקתה מידת הדין – היתכן זאת שיתדמה לצדיק אשר עבד הבורא ברוך הוא כל ימיו במסירות נפש בכל העניינים, וכי בשביל שהוא מחובר לטהור נעשה טהור כמוהו, והשיב שלהיות מחובר לטהור זו מלחמה והתמודדות קשה מאוד, ולהיות מחובר לטהור זה יותר קשה מלהיות טהור.

 

יזכנו הקב"ה בדור יתום זה להיות מחוברים לצדיקי אמת ולטהורים והקדושים, ובזכות תורת רבנו הבן איש חי זצוק"ל נזכה לגאולה וישועה בקרוב ממש.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.