הכינו את המזומנים • דיני מתנות לאביונים • מאת הרה"ג מו"צ רבי שלמה יצחק שטרן שליט"א

מאת הרה"ג מו"צ רבי שלמה יצחק שטרן שליט"א

בן הגאב"ד מרן הגרש"א שטרן שליט"א – רב מערב ב"ב

א. חייב לתת לפחות שתי מתנות לשני עניים, לכל עני מתנה אחת (תרצ"ד ס"א). עיקר מתנות לאביונים צריך שיהיה באופן שיוכל לקנות מזה צרכי סעודת פורים, ולכן יתן מעות או מאכלים, אבל לא שאר מתנות של חפצים וכיו"ב (עי' פמ"ג משב"ז סק"א, ועי' בה"ט סי' תרצ"ה סק"ז באופן שיכול למכור ולקנות צרכי סעודה).

ב. יש לתת מתנה חשובה שיוכל העני לקנות מאכלים בשיעור של ג' ביצים, [שהוא בערך 5-10 ₪ לכל עני] (עי' מהרש"א מגילה ז. שע"ת סק"א בשם מח"ב להחיד"א), וי"א דאפשר לצאת אף בשוה פרוטה (מ"ב סק"ב בשם הריטב"א).

ג. עיקר מתנות לאביונים שחייב מדינא, צריך ליתן משלו ולא משל מעשר, אך מה שמוסיף יותר מזה [וכמו שאמרו כל הפושט יד נותנים לו (עי' שו"ע שם ס"ג)], יכול ליתן אף ממעות מעשר (עי' מג"א שם סק"א ומ"ב סק"ג, ועי' צדקה ומשפט פ"ו סקל"ז לענין אם נותן לב' העניים שחייב מעיקר הדין אם נותן להם יותר מהשיעור, אי יכול ליתן ממעות מעשר).

ד. צריך ליתן המתנות ביום הפורים עצמו, ולא יתן קודם פורים שמא יאכלו אותו קודם פורים (מג"א סק"א בשם בעה"מ, ובה"ל שם), ומנהג העולם ליתן קודם פורים (מחצה"ש שם, וכ' דאף דמתל"א מצותו דוקא ביום פורים, צ"ל דעכ"פ נותן ב' מתנות לאביונים גם ביום פורים וגם יש הרבה עניים החוזרים על הפתחים בפורים), וכמו"כ יכול ליתנו לגבאי הצדקה בתור פקדון עד יום הפורים.

ה. יש שסוברים דבן עיר [שחיובו בי"ד] אינו יוצא בנתינת מתנות לאביונים לבן כרך [שחיובו בט"ו], וכן בן כרך אינו יוצא בנתינה לעני שהוא בן עיר, דעיקר היא כדי שיוכל לקנות לצורך סעודת פורים, על כן צריך ליתן למי שמקיים היום סעודת פורים (כ"ד גדולי הפוסקים), ויש שכתב דבן עיר ששולח לבן כרך בי"ד ויודע שלא ישתמש בו עד ט"ו יוצא ידי חובתו (עי' אשל אברהם בגליון השו"ע סק"א).

ו. מוטב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ומשלוח מנות לרעים, שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים יתומים ואלמנות וגרים וכו' (רמב"ם פ"ב ממגילה פי"ז. ועפי"ז יש לעורר לאלו המבזבזים הון תועפות למשלוח מנות בעיטורים שונים וכו', שעדיף ליתן סכום זה לעניים ואביונים ונזקקים).

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.