הלכות ומנהגים ליום כיפור: מאת הרב פינטו

לכבוד יום הכיפורים: הלכות הנהגות ומילי דקדושה מהמחזור החדש ליום כיפורים "יהיו לרצון אמרי פי" מפי רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א שיצא לאור השבוע.

 

 

דיני כפרות

א. מובא ב"שער הכוונות" למהרח"ו בשם רבנו האר"י הקדוש בהקדמה לדרושי יום הכיפורים) וז"ל, מנהג של הכפרה, המנהג הנזכר בספרי הגאונים היה מורי (האר"י) נזהר מאוד לקיימו, והיה לוקח תרנגול אחד לבן לכל אחד מבני הבית הזכרים, ותרנגולת אחת לבנה לכל אחת מבני הבית הנקבות. ולפיכך, לאשה מעוברת ישחוט עליה מספר שנים, תרנגול אחד זכר אולי הוא זכר, ותרנגולת אחת נקבה אולי הולד נקבה, ועוד תרנגולת אחת בשביל האשה עצמה, נמצא שהם ג' תרנגולים, ב' לנקבות ואחד זכר לכל אשה מעוברת. וזמן שחיטתו הוא בליל ערב יום הכיפורים, באשמורת קודם עלות השחר אחר סליחות, וסוד הדבר הוא לכפות את הדינים, כי הנה התרנגול נקרא גבר, כי הוא בחינת ה"ג (ר"ת ה' ג'בורות) אשר ביסוד דנוקבא הנקרא גבר, והוא נשחט גם כן ביום התשיעי שהוא גם כנגד היסוד כנ"ל. ועל ידי השחיטה נכנעים ונמתקים גבורות היסוד הנזכר, וכנגדו הוא השעיר המשתלח ביום הכיפורים, כי הנה השעיר ההוא, הוא גבורה שבמלכות דנוקבא, אשר הם דינים קשים יותר מן הגבורה שביסוד שבו, הנקרא גבר ותרנגול. ולפי שהוא יום הכיפורים, יש בנו כח למתק אפילו הגבורות קשות שבמלכות שבה הנקרא שעיר. אבל בערב יום הכיפורים אין בנו כח, אלא בגבורות היסוד שאינם כל כך קשים, ואפילו הכי אינם נמתקים ‏אלא באשמורת הבקר, שהוא עת רצון והרחמים גוברים אז. ועוד טעם אחר, כמו שהקדמנו כי יסוד נרמז בט' והמלכות בעשור שהוא יום הכיפורים, ולכן כל בחינה נעשית ביום המיוחד לה עכ"ל.

 

ב. יזהר בכל ענין צער בעלי חיים, ויפחית ככל האפשר מלצער לשוא התרנגולים.

 

דיני כיסוי הדם

הקב"ה זיכה אותנו בערב יום הכיפורים, לקיים מצות כיסוי הדם, וידועים דברי רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל, דכל המצוות שמקיימים בעפר, הוא תיקון לפגם מידת היסוד, לכן לאחר ברית המילה מניחים את הערלה בעפר.

 

ב. יקפיד האדם לקבל רשות מן השוחט לכיסוי הדם, משום שמצוה זו שייכת לשוחט.

 

דיני אכילה בערב יום הכיפורים

א. יקפיד לאכול סעודה ראשונה של ערב יום כיפור בשלושה, ולעשות זימון על הכוס וענין גדול יש בדבר זה (תיקון תפילה דף כג:).

 

ב. בעניין אכילת ערב יום הכיפורים, כתב רבנו פנחס מקוריץ זצוק"ל ("אמרי פנחס" יום הכיפורים, תקכז) כי יום כיפור הוא כנגד עולם הבא כיון שאין בו אכילה ושתיה (כמבואר בספר "פרי עץ חיים" שער יום כיפורים, סוף פ"ה) וצריך להקדים לו אכילה דלויתן, שהיא ממוצע בין העולם הזה לעולם הבא שאין בו אכילה ושתיה.

 

דיני טבילה במקוה

מצוה לטבול בערב יום הכיפורים, ויקפיד האדם לטבול שלושים ותשע טבילות, כנגד שלושים ותשע מלקות (עיין ב"מועד לכל חי" טז, יח).

 

ב. מובא ב"מטה אפרים" (סי' תרו, ח) וז"ל, חייב כל אדם לטהר את עצמו בערב יום הכיפורים, ולטבול שיהיה טהור מטומאת קרי, וגם לשם תשובה (כגר המתגייר). ואפילו נערים שהם בני מצוה יש להם לטבול, ויש לדקדק בחציצה יותר מבשאר טבילות שטובלים הזכרים בכל ימות השנה, שאין מדקדקין בה כל כך. לכן טרם שנכנס לבית המרחץ, יטול ציפורניו וגם יחצוץ שיניו, שלא יהיה בין השיניים דבר חוצץ, ויכנס למרחץ וירחץ עצמו במים חיים שיהא גופו נקי. ויסרוק שערותיו במסרק, ואנשי מעשה שנהגו שלא לסרוק הזקן במסרק, יפרידו השערות בנחת ביד כמה שאפשר ואח"כ יטבלו במקוה של ארבעים סאה טבילה אחת וכו', (וזהו מעיקר הדין דסגי בטבילה אחת, אך הנוהגין לטבול משום תשובה טובלין ג' פעמים, "אלף המגן" שם), ואפילו אם טבל קודם יום הכיפורים ולא ראה קרי, או אפילו באשמורת קודם הכפרות, יש לו לחזור ולטבול עתה קודם תפילת מנחה עכ"ל.

 

דיני המלקות

מובא בשו"ע (סי' תרז, ו), כל הקהל לוקים מלקות אחרי תפילת מנחה, (ואע"פ שאינם מלקות ממש, יש תועלת בזה) שמתוך כך יתן אל לבו לשוב מעבירות שבידו ויכוין שאם עבר על לא תעשה שבתורה ונתחייב מלקות, שיהיה זה נחשב כאילו לקה ויתכפר לו.

 

ב. ידע האדם שענין המלקות סגולה גדולה היא להגן מן המקטרגים.

 

דיני תפילת ערבית

א. השליח ציבור יאמר "ברכו" בנעימה וקדושה לכבוד קדושת היום, והציבור עונין אחריו "ברכו את ה' המבורך" בכוונה עצומה ומחשבה קדושה לקבל קדושה יתירה מעיצומו של יום הקדוש.

 

ב. ברכת "השכיבנו" יאמר בכוונה עצומה, וידע שהיא שעת רחמים גדולה ביותר, וכל המכוין לבו מובטח לו שאין תפילתו עולה ריקם.

 

דיני קריאת שמע על המטה

א. מובא ב"מטה אפרים" (תרטו, ג) וז"ל, הרואה קרי בליל יום הכיפורים ידאג כל השנה, ויפשפש במעשיו ויעשה תשובה גמורה, ויתמיד בעסק התורה ומצוות וגמילות חסדים, וירחמו עליו מן השמים. ואסור לו לטבול לקריו ביום הכיפורים, רק רוחץ במקומות המלוכלכים וכו'. ואם עלתה לו שנה, מובטח לו שהוא בן העולם הבא עכ"ל.

 

ב. עוד כתב ה"מטה אפרים" (סי' תריט, כח) וז"ל, כשישכב יזהר שלא יכסה עצמו בכרים וכסתות המחממין את הגוף, כי בקל יוכל לבוא לידי קרי רחמנא ליצלן, ועל כל פנים יהיו רגליו מגולו

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.