המדד בחודש דצמבר עלה ב-0.2 אחוז

מדד המשולב למצב המשק בחודש דצמבר עלה ב-0.2 אחוז. קצב עלייתו של המדד ממשיך להעיד על צמיחתו של המשק בקצב יציב בתקופה האחרונה. לעליית המדד תרמו במיוחד העלייה ביבוא מוצרי הצריכה והעלייה במדד הפדיון של ענף המסחר. מנגד, לירידה ביצוא הסחורות ולירידה ביצוא השירותים הייתה תרומה שלילית לקצב גידולו של המדד. החודש לא חלו עדכונים של ממש בנתוני המדד לחודשים הקודמים (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

 

בסיכום שנת 2013, המדד המשולב מלמד על האטה בקצב הצמיחה (ממוצע שנתי) לעומת שנת 2012: הוא עלה ב-2.8 אחוזים, לאחר גידול של 3.9 אחוזים אשתקד. ההאטה בו נבעה בעיקר מהירידה בייצור התעשייתי, מהירידה ביבוא התשומות ומהאטת קצב הגידול של משרות השכיר ושל שיעור המשרות הפנויות. מנגד, מדדי הפעילות בענפי המסחר והשירותים ויבוא מוצרי הצריכה תרמו לעליית המדד.
לעומת ההאטה במדד המשולב, אומדני הלמ"ס באשר לקצב הצמיחה של התוצר העסקי מלמדים על יציבות בקצב הצמיחה – 3.5 אחוזים בשנת 2013 לעומת 3.4 אחוזים בשנת 2012. הבדלים שכאלה אינם חריגים, והם נובעים מכך ששיטת החישוב של המדד המשולב לא מאלצת את קצב גידולו של המדד להתאים לקצב הצמיחה של התוצר העסקי מדי שנה, אלא רק בממוצע רב שנתי. בפרט, תחילת הפקת הגז ממאגר תמר תרמה השנה לקצב הצמיחה של התוצר העסקי כאחוז, בעוד שתרומתה לקצב גידולו של המדד המשולב נמוכה בהרבה, שכן השינוי בתוצר העסקי הוא רק אחד הרכיבים במדד. תרומת תחילת הפקת הגז למדד המשולב התבטאה בעיקר בהאצה קלה של קצב גידולו ברביע השני. למעט האצה זו, קצב גידולו של המדד היה יציב במהלך השנה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.