המדינה הגישה בקשת רשות ערעור על הקפאת תוכנית "משפיעים" עבור הציבור החרדי

"משפיעים – חרדים לשירות המדינה ולשלטון המקומי"

המדינה הגישה בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, על החלטתו של בית הדין האזורי בעניין מסלול ההכשרה "משפיעים" עבור הציבור החרדי המתבצע בהפרדה מגדרית. בבקשה נטען, כי ביטול התוכנית המיועדת לעידוד שילוב חרדים בשוק התעסוקה בכלל ובשירות הציבורי בפרט, עלול לפגוע פגיעה קשה במאמצים לשילובם של בני הקהילה החרדית, ובאמון השביר של הנמנים עליה ביכולתם להשתלב בשוק העבודה. בית הדין הארצי נענה לבקשת המדינה, והוציא אמש צו ארעי במעמד צד אחד המורה על עיכוב ביצוע ההחלטה.

החלטת בית הדין האזורי נוגעת, כאמור, לתוכנית המופעלת לראשונה, בשלב זה כ"פיילוט", "משפיעים – חרדים לשירות המדינה ולשלטון המקומי", אשר מיועד לאקדמאיים בני ובנות הציבור החרדי. בשל כך, הוחלט על קיומם של שני מחזורי הכשרה נפרדים (שלא יפעלו סימולטנית): מחזור גברים ומחזור נשים בני 25 תקנים בכל אחד מהקבוצות. ההפרדה המגדרית הינה בשלב ההכשרה בלבד. השתלבות העמיתים והעמיתות בתפקידיהם השונים בשירות הציבורי הינה ללא הפרדה, ככל יתר עובדי המדינה והשלטון המקומי, והדבר אף הובהר בלשון המכרז אשר פורסם ובחוזה עליו חתמו העמיתים.

שדולת הנשים הגישה לבית הדין האזורי תביעה נגד התוכנית מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, בטענה שהיא פוגעת בזכות החוקתית לשוויון ולכבוד. במקביל, ביקשה מבית הדין להקפיא את התוכנית במסגרת של סעד זמני עד להכרעה בתובענה. בית הדין נענה לבקשה זו, וקבע כי פתיחתם של המחזורים הנפרדים באופן שאינו מקביל, תוך הפעלת מחזור הגברים בתחילה, מהווה משום פגיעה בשוויון ואפליה כלפי הנשים. משכך, ככל שהמדינה לא תוכל לצרף 10 נשים לפחות למחזור הגברים הפועל מזה קרוב ל-3 חודשים, יוקפא מחזור הגברים.

בבקשת רשות הערעור שהוגשה באמצעות מנהלת המחלקה למשפט העבודה בפרקליטות המדינה, עו"ד רחל שילנסקי, ועו"ד יצחק פרדמן ממחלקתה, נאמר כי לסעד האופרטיבי שנקבע בהחלטתו של בית הדין האזורי, תוצאה קשה ביותר, שלה עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת. מאחר שאין היתכנות מעשית לביצוע הכשרה מעורבת לבני ובנות הציבור החרדי, טוענת המדינה, משמעות ההחלטה היא הקפאת הקורס החל מהיום ולמעשה הוא יחדל מלהתקיים. מלבד הפגיעה הקשה שתיגרם לעמיתים החברים בתוכנית, ביטולה עלול גם לפגוע פגיעה קשה באמון שנותנים בני הקהילה החרדית ביכולתם להשתלב בשוק העבודה בכלל ובשירות הציבורי בפרט.

בבקשה צוין, כי המדינה – והיועץ המשפטי לממשלה ונציגיו בפרט – עוסקים רבות בנושא שילוב הציבור החרדי בהקשרים ציבוריים שונים, תוך כדי ובמקביל למאבק למניעת הדרת נשים מהמרחב הציבורי. הניסיון המצטבר מראה כי בכל מקרה בו מתבקשת קיומה של הפרדה מגדרית מטעמים של רצון לשלב את האוכלוסייה החרדית, מנסה המדינה לתפור חליפה ייחודית ומדויקת המתאימה למידותיו ולנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. טיפול ומתן מענה ייחודיים אלה נועדו לאפשר את שילובו של הציבור החרדי בהקשרים ציבוריים מגוונים, תוך צמצום ההפרדה המגדרית – ובכך, צמצום הפגיעה בשוויון למינימום ההכרחי.

באשר להחלטה כי המחזורים הנפרדים יופעלו באופן שאינו סימולטני – מחזור גברים ולאחריו מחזור נשים, הרי שהחלטה זו נעשתה נוכח הרצון לייצר תוכנית מדורגת ומאוזנת מבחינה קבוצתית ופדגוגית, שתאפשר הפקת לקחים בין מחזור למחזור, ובעיקר – תציב בפני העמיתים אפשרויות השמה רחבות ואיכותיות. על פי הערכות נציבות שירות המדינה ומשרד הפנים, קשה עד מאוד לבצע כ-50 השמות בפרק זמן קצר של מספר חודשים שבין איתור המועמדים לבין השמתם. דירוג מסוים בקבוצות צפוי להביא לשיפור הליך ההשמה בתוכנית, ובכך – לאפשר שילוב במשרות טובות ומתאימות יותר, ולקרב את התוכנית ליעדיה ולחזונה. לפיכך, ראתה לנכון ועדת ההיגוי של התוכנית לפצלה לשני חלקים, כאשר השמתה של כל קבוצה תתבצע בנקודת זמן אחרת על פני השנה. בנוסף, ההחלטה על דירוגה של התוכנית נבעה גם מהאינטנסיביות שלה, מורכבותה ותכניה, וכן מהרצון לאפשר ליווי אינטימי ופרטני של הלומדים בה. המדינה מסבירה כי מחזור הגברים נבחר להיפתח תחילה, מחמת הימצאותם של הגברים החרדים הרחק מאחור בכל הנוגע לשילובם בתעסוקה (בהתאם לנתונים המעודכנים לשנת 2017 – 51.1% גברים חרדיים בשוק התעסוקה לעומת 73.1% נשים).

המדינה מדגישה, כי היא הודיעה כבר שלאחר בחינה נוספת שנעשתה אגב ההליך, הוחלט להפעיל את המחזורים הנפרדים הבאים באופן סימולטני. מתכונת זו תתאפשר במחזורי ההמשך לאחר תהליכי הפקת לקחים ולאחר שמערכות שירות המדינה והשלטון המקומי, יכירו את התוכנית ויידעו להיערך לקראת כמות גדולה של קליטות והשמות ביתר אפקטיביות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.