הסדר "רכישה עצמית" של מניות וחלוקת דיבידנדים שלא מרווח

בהתאם לחוק החברות, תתאפשר חלוקה של דיבידנד ש"לא מרווח" שמשמעה "הפחתת הון"

רשות המסים פרסמה שני חוזרים מקצועיים המסווגים את ההכנסות לצרכי מס במקרים של "רכישה עצמית" של מניות וחלוקת דיבידנדים שלא מרווח. הפרסום נועד להגביר את הוודאות ואחידות הטיפול בתיקים בסוגיות אלה.

"רכישה עצמית" הינה עסקה במסגרתה חברה רוכשת את מניותיה שלה מבעלי מניותיה, בהקשר זה עולה השאלה כיצד לסווג את העסקה לצרכי מס? האם מדובר בחלוקת דיבידנד או שמא בעסקת רווח הון של מכירת מניות בידי בעלי המניות לחברה. החוזר הראשון מתייחס לסיטואציות שונות בהקשר של רכישה עצמית של מניות ומסווג את העסקה לצורכי מס במספר מישורים. כך למשל, במישור בעלי המניות בחברה כאשר הרכישה העצמית מתבצעת מכל בעלי המניות באופן יחסי, העסקה תסווג כדיווידנד לצרכי מס. במקרים אחרים, העסקאות תסווגנה לצרכי מס כרווח הון או כדיבידנד, לפי העניין.

בנוסף, קובע החוזר הוראות נוספות, בין היתר, לעניין מחיר מקורי, התייחסות למצבים בהם לחברה הרוכשת קיימים רווחים פטורים ממס בהתאם להוראות חוק עידוד השקעות הון, מצב בו מבוצעת הרכישה העצמית של מניות באיגוד מקרקעין ועוד.

בהתאם לחוק החברות, תתאפשר חלוקה של דיבידנד ש"לא מרווח" שמשמעה "הפחתת הון". במקרה זה עולה השאלה כיצד תסווג ההכנסה לצרכי מס של חלוקה זו? האם כדיווידנד או כעסקת רווח הון? החוזר השני מתייחס למקרים שונים של הפחתות הון ומשמעות המס הנגזרת מהם. כך למשל, במקרה של חלוקה מרווחי שיערוך, ההכנסה תסווג כדיבידנד. ואילו, חלוקה מתוך הון מניות ופרמיה, תסווג, בהתקיים תנאים מסוימים כרווח הון.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.