הסוף לשימוש במזומן?

המגבלות על שימוש במזומן לא יחולו על פעילותם של הגמ"חים

יום חמישי האחרון בתום דיון מרתוני אישרה הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לקריאות שנייה ושלישית את הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015 (מ/945) והערב תובא הצעת החוק למליאת הכנסת לאחר שקיבלה פטור מחובת הנחה.

הצעת החוק המתבססת על המלצות "ועדת לוקר" לבחינת צמצום השימוש במזומן, קובעת כי מעל לסכומים מסוימים ייאסר על הצדדים לתת ולקבל תשלום במזומן, וזאת במגוון רחב של פעולות כספיות. ועדת לוקר סברה כי לשיקים מוסבים ולשיקים פתוחים יש מאפיינים דומים למזומן, ולכן יש להגביל גם את השימוש בהם. המגבלות על שימוש במזומן ייכנסו לתוקף בתוך כ-9 חודשים, ב-1 בינואר 2019, והמגבלות על השיקים – חצי שנה לאחר מכן, ב-1 ביולי 2019. ב-9 החודשים הראשונים שבהם יופעל ההסדר, לא יוטל עיצום כספי או קנס על מי שהפר את המגבלות בפעם הראשונה, וזאת כדי לאפשר לציבור תקופת הסתגלות.

לדרישת הוועדה המשותפת הועלה סכום המגבלה על השימוש במזומן בכל עסקה שערכה עולה על 11,000 ₪ לעוסק (במקום 8000₪ בהחלטת הממשלה) או על 50,000 ₪ למי שאינו עוסק (במקום 25,000₪ בהחלטת הממשלה); עוד לדרישת הוועדה נקבע מדרג של עיצומים כספיים לעוסק וקנסות פליליים למי שאינו עוסק במקום שיעור קנס של 30% על הפרה ראשונה; כמו כן קבעה הוועדה כי העיצום יחול רק על הסכום ששולם במזומן וכי קרובי משפחה יוחרגו מהחוק; גמ"חים יוכלו לתת הלוואה כמו כל גוף פיננסי מפוקח כהוראת שעה למשך שנתיים מיום התחילה.

הצעת החוק כוללת את ההסדרים הבאים:
• הגבלה על שימוש במזומן בעסקאות: מוצע לקבוע כי בכל עסקה שסכומה עולה על 11,000 ₪ (אם מדובר בעוסק) או 50,000 ₪ (אם מדובר במי שאינו עוסק), ייאסר תשלום התמורה במזומן מעל ל-10% מסכום העסקה או מעל רף מוחלט של 11,000 ₪. כך, למשל, אדם שירכוש מחנות סלון או מערכת קולנוע ביתית ב-15,000 ₪, יהיה מותר לו לשלם עד 10% (1,500 ₪) במזומן, ואת יתרת הסכום הוא יידרש לשלם באמצעי תשלום חלופיים, קרי: כרטיס אשראי, כרטיס דביט, שיק, וכן הלאה.
תיירים: לגבי תיירים הוחלט לקבוע סכומים גבוהים יותר, כך שהמגבלה תחול רק על סכום שהוא פי חמישה מהסכום לגבי עסקה רגילה, קרי: 55,000 ₪.
• הגבלה על שימוש במזומן כשכר עבודה, תרומה, מתנה או הלוואה: איסורים דומים מוצע לקבוע גם על פעילויות פיננסיות אחרות כמו שכר עבודה, מתן תרומה, או מתן הלוואה – שלגביהם המגבלות יחולו על סכום של 11,000 ₪, וכן לגבי מתנות – שלגביה המגבלה תחול על סכום של 50,000 ₪.
החרגות מהגבלות: הוועדה החליטה כי האיסורים על שימוש במזומן לא יחולו בהקשרים שונים ועל אוכלוסיות שונות:
קרובי משפחה – הוחלט כי האיסורים על שימוש במזומן לא יחולו בין קרובי משפחה, למעט אם מדובר בשכר עבודה שאז המגבלות כן יחולו;
רשות מרשויות המדינה שייקבעו בצו – וזאת במטרה להוציא רשויות שונות מרשויות המדינה שאין מקום להחיל עליהם את המגבלות על שימוש במזומן, כדוגמת מערכת ההוצאה לפועל וגופים ביטחוניים שונים;
גמ"חים – כהוראת שעה לשנתיים מיום התחילה או עד להסדרת פעילותם של הגמ"חים, לפי המוקדם, המגבלות על שימוש במזומן לא יחולו על פעילותם של הגמ"חים בכל מה שנוגע לפעילותם כגמ"ח, דהיינו: פעולות של הלוואות, תרומות או מתנות.
• הפחתת הסכומים: הצעת החוק מסמיכה את שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ונגידת בנק ישראל, ובאישור ועדת החוקה של הכנסת להפחית את הסכומים שלגביהם חלות המגבלות, ולהעמיד אותם על 6,000 ₪ לגבי עוסק (במקום 10,000 ₪), ועל 15,000 ₪ לגבי מי שאינו עוסק (במקום 50,000 ₪). יודגש, כי גם אם יוחלט על הפחתת סכומים כאמור, שני סכומים לא יופחתו:
רכישת רכב: שם המגבלה תמשיך להיות 50,000 ₪.
תיירים: שם המגבלה תעמוד על 40,000 ₪.
הגבלות על שימוש בשיקים: הצעת החוק כוללת גם מגבלות שונות לגבי השימוש בשיקים סחירים:
שיק פתוח: מוצע לקבוע כי אסור יהיה לתת או לקבל "שיק פתוח" או שיק ש"מוסב על החלק" בכל סכום שהוא (אם מדובר בעוסק) או בשיק העולה על 5,000 ₪ (אם מדובר במי שאינו עוסק).
רישום פרטי המסב: לפי המוצע, אסור יהיה להסב שיק ללא ששם המסב ומספר הזהות שלו רשומים בשיק.
איסור על הגופים הפיננסיים לפרוע שיקים מסוימים: מוצע לקבוע, כי לגופים הפיננסיים הרלוונטיים (בנקים, בנק הדואר וכו'), יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו ("שיק פתוח"), או שיק מוסב שעולה על 10,000 ₪ אם הוא הוסב יותר מפעם אחת או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב. בהקשר זה הוועדה עשתה שינוי משמעותי מהצעת החוק הממשלתית, ומתוך הבנה שהיסבים של שיקים נדרשים לבעלי עסקים לגיטימיים כדי לקבל אשראי, הוחלט לאפשר היסב שני לגוף פיננסי מפוקח, והיסב נוסף מגוף פיננסי מפוקח לגוף פיננסי מפוקח אחר.
על עוסק שיפר את המגבלות על מזומן או שיקים יוטלו עיצומים כספיים, ועל מי שאינו עוסק שיפר את אותן המגבלות יוטלו קנסות מינהליים. כדי לאפשר את אכיפת המגבלות המוצעות, מוצע להקים מערך של ממונים ומפקחים שיוקנו להם סמכויות שונות של פיקוח ואכיפה.
כדי לאפשר המשך מסחר עם פלסטינים תושבי האזור והרשות הפלסטינית שנגישותם לאמצעי תשלום חלופיים למזומן היא מוגבלת, מוצע לקבוע כי במשך תקופה של 3 שנים מיום תחילתו של החוק, ההגבלות של שימוש במזומן לא יחולו על תושבי האזור ותושבי הרשות הפלסטינית שאינם ישראלים. ניתן יהיה להאריך תקופה זו למקסימום של 3 שנים נוספות. ואולם, אזרח ישראלי שיעשה עסקה כאמור, שסכומה עולה על 50,000 ₪, יחויב בדיווח על העסקה לרשות לאיסור הלבנת הון.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.