הסתיימה שביתת המעונות

בהוראת שר האוצר, מר משה כחלון, ובהובלת סגן שר האוצר, הרב איציק כהן, ובגיבוי שר העבודה והרווחה, מר חיים כץ, הגיעו בשעות הבוקר המוקדמות, משרדי האוצר והעבודה והרווחה, יחד עם הארגונים המפעילים את מעונות היום המפוקחים, להסכמות בדבר פתיחתה התקנית של שנת הלימודים במעונות היום המפוקחים לטובת ציבור ההורים, הילדים והמטפלות.
בתוך כך, הוסכם כי מטפלות וצוות המעון יקבלו תוספת למענקי החג בסך של 1,500 ש"ח בחגי תשרי, ו-1,500 ש"ח נוספים בחג הפסח. בנוסף, לשם בחינת ושיפור מערך מעונות היום, תוקם ועדה ממשלתית בראשות הממונה על זרוע העבודה, שתבחן, בין היתר, את נושא התקינה במעונות היום. במקביל הארגונים יגדילו את היקף המטפלות המוכשרות והמוסמכות. בנוסף, הארגונים יקבלו תקצוב ייעודי לטובת סיוע לצוותי המעונות שיאפשר למטפלות להתמקד בעבודה החינוכית טיפולית במעונות.

1. לצורך גיוס ושימור כוח האדם הקבוע במעונות היום המפוקחים, יינתנו בשנת הלימודים התשע"ט שני מענקי חג למטפלות וצוות המעון בשנת הלימודים הקרובה, בסך של 1,500 ש"ח ברוטו לעובדת במשרה מלאה בחגי תשרי, סך של 1,500 ש"ח ברוטו לעובדת במשרה מלאה בחג הפסח. ואת החלק היחסי בהתאם להיקף המשרה של המטפלות.

לצורך כך משרד האוצר יקצה תקציב ייעודי לארגונים עבור מימון המענק למטפלות לחגי תשרי; משרד האוצר והארגונים יממנו את מענק חג הפסח באופן שווה.

2. תוקם ועדה ממשלתית לשיפור ובחינת המצב במעונות היום המפוקחים. הוועדה תוקם מכוח החלטת ממשלה ייעודית לנושא, ובראש הוועדה יעמוד הממונה על זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה, וישתתפו בה נציגי אגף התקציבים ומשרד ראה"מ. סמכויות הוועדה יהיו, בין היתר, יחס המטפלות אל מול הפעוטות שיהיה הנושא הראשון שייבחן על ידה; בחינת התעריף הקבוע כיום והתאמתו לנדרש; במידת הצורך, הצבעה על מקורות תקציביים ממשלתיים למימון המלצות הוועדה. הוועדה תגיש את המלצותיה לממשלה תוך קביעת יעדים לביצוע לא יאוחר מיום ה-30 באפריל 2019.

3. משרד העבודה והרווחה יבחן ויפעל לפישוט מנגנון ההכשרות המקצועיות, כך שהארגונים יפעלו להרחבת היקף המטפלות שיעברו הכשרה מקצועית, תוך ניצול מיטבי של תקציבי ההכשרה המקצועית שעומדים לטובת הנושא.

4. בשנת הלימודים הקרובה יוקצה תקציב ייעודי לארגונים לסיוע לצוותי המעונות שיאפשר למטפלות להתמקד בעבודה החינוכית טיפולית במעונות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.