לסגור את הר הבית. לכולם. / עו"ד דוד דרור

כל גילוי של 'ריבונות יתר' יהודית בהר הבית, מטריפה את אומות העולם. הפנימו, אנחנו עודנו בגלות והתאזרו בסבלנות. עו"ד דוד דרור קורא לסגור את הר הבית. לכולם. עד ביאת משיח צדקנו

בעקבות ניסיון ההתנקשות בפעיל הימין יהודה גליק, עלה שוב עניין העלייה להר הבית לכותרות. אז בכמה מילים אנסה להמחיש את גלות ישמעאל והעלייה להר הבית.

רבינו חיים ויטאל, בספרו 'עץ הדעת טוב' מסכם בקצרה את נושא גזירת הגלות, וכך הוא כותב:

"כבר ידעת כי הגלויות אינם אלא ד', בבל (586 לפנה"ס הנוצרית – חורבן בית ראשון – הערה שלי), ומדי (465 לפנה"ס הנוצרית – אחשוורוש (המלך כסרכסס הראשון וכו'), ויוון (167 לפנה"ס הנוצרית – גזירות אנטיוכוס אפיפאנס), ואדום (30 לספירה הנוצרית – מועד גלות הסנהדרין מלשכת הגזית כ – 40 שנה לפני חורבן הבית השני). אבל עוד עתידין ישראל להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל, כנזכר בפרקי דרבי אליעזר ובמדרשי חז"ל, ובספר הזוהר סוף פרשת לך לך, ובעניין משא דומה וכו', ושם בפ' לך לך אמר כי ישמעאל להיותו בן אברהם ונימול נקרא פרא אדם, ולא אדם גמור, מפני שמל ולא פרע, אבל שאר הגלויות הן משולות אל החיות כנזכר בספר דניאל. והוה דוד ע"ה נתנבא ברוח הקודש במזמור זה כל מה שישראל עתידין להיות בגלות הנזכר. והנה בהיות ישראל בגלויות הארבעה הם עתידים לפנות בתחנונים לקב"ה ולומר – "נא" שכן "לולי ה' שהיה לנו" היינו אבודים. כלומר עתה בד' גלויות אלו היינו אובדין לגמרי… אבל יש עוד גלות חמישי, אחרון לכולם וקשה מכולם והוא גלות ישמעאל הנקרא פרא אדם כנ"ל ואינו נמשל אל החיות (החיות שבנבואת דניאל – הערה שלי). ואז יאמרו ישראל באופן אחר. והוא "לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם". כי להיותו אדם לסיבת היותו בן אברהם ויש לו זכות אבות כמו שמצינו שאמר "לו ישמעאל יחיה לפניך" וגם יש לו זכות המילה, כי גם לסיבה זו נקרא אדם, ולכן גלותו תקיפה משאר ד' מלכויות, כמ"ש חז"ל כי לכן נקרא ישמעאל על שעתידין ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו ואז ישמעם א-ל ויענם… וז"א אזי חיים בלעונו.. בגלות ישמעאל שהם רוצים להרוג נפשות, וגופות, ולכלות הממון של ישראל, ולבולעם חיים, ולא להשאיר להם שורש וענף". עד כאן לשונו של ר' חיים ויטאל.

לעתים, גם אני, כשאני ניצב נוכח מציאות הזויה, בה עם ישראל מושפל ונרדף ללא הרף ע"י עמי העולם הצבועים, ומוכה על ידי הישמעאלים מבלי יכולת מדינית/פוליטית להכותו מנה אחת אפיים ולהכניעו, ונופלים חללי חרב, גברים, נשים וטף, וביניהם תשב"ר שלא חטאו, אני שוכח(לרגע), שעם ישראל עדיין נמצא בגלות וכך אני כועס מדוע לא עושים כך או אחרת, כפי שהיה ראוי מצד השכל הישר לעשות.

אמנם, אנו מצויים בשלביה האחרונים של הגלות כפי שמציין הרמח"ל והוא זמן "עקבתא דמשיחא" (תהלים פט, נב) עליו דיברו חז"ל (בבלי, ,סוטה מ"ט ע"ב, ירושלמי מ"ו ע"ב), והוא גם זמן "ואנכי הסתר אסתיר פניי" שהיא בחינה של הסתרה בתוך הסתרה (היינו שרוב עם ישראל אף לא מודע לכך שהוא בגלות, להבדיל מגלויות אחרות, ולכך היציאה ממנה קשה אף יותר), והוא זמן של ירידה רוחנית נוראה בעם ישראל, הסימנים לכך שעם ישראל בסוף סופה של הגלות הם רבים, אבל סוף כל סוף, זו עדיין גלות.

חשוב להבין, גלות היא בראש ובראשונה מצב רוחני. גלות יוון, מכונה "גלות" בפני חז"ל היות וניסתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך". עם ישראל, ישב בארצו בזמן אנטיוכוס הרביעי(אפיפנס), ועדיין היה בגלות היות ונוהלה מלחמה בתחילה מצד המתיונים, ולאחר מכן גם מצד היוונים נגד תורת ישראל ושומרי המצוות. חז"ל מונים את גלות בית שני, לא מחורבן הבית אלא מיום בו **גלתה סנהדרין מלשכת הגזית**, וכן הלאה.

מתוך ההבנה הזו, יש לגזור הבנה כי ההתנהלות מול אומות העולם, צריכה להיות חכמה, ומחושבת, כי סוף כל סוף אנחנו עדיין תלויים בהם, כפופים אליהם, ונעדרי קוממיות מלאה מולם. לא תמיד מה שראוי היה לעשות- צריך לעשות, ולא תמיד מה שצריך לעשות- אפשר לעשות (והדברים אמורים בכל המישורים), וזאת עד ביאת גואל צדק, ובניית בית המקדש במהרה בימינו.

לא קשה לראות כי 'הר הבית', מושא תפילותינו, והמקום בו יוקם במהרה בימינו בית המקדש השלישי, שעל תקומתו אנו מתפללים יום-יום שלוש פעמים ביום, מנקז אליו את מוקד תשומת הלב העולמית, וקל וחומר המוסלמית. המקום הנו הר געש נפיץ מאין כמותו, וכל גילוי של "ריבונות יתר" יהודית שם, מטריפה את אומות העולם בבחינת "צירים וחבלים יאחזון כיולדה".

לכן, לדידי, ומבלי להיכנס כלל לוויכוח ההלכתי החשוב בעניין – יש להפסיק ולאלתר את העלייה לשם (ומה טוב אם ניתן יהיה לסוגרו כלל גם לעליית מוסלמים).

אמנם, מדינת ישראל הינה מדינה דמוקרטית, וככזו אסור לה להפלות בין חופש פולחן של אדם כזה או אחר, ולכן קריאתי זו הינה אל הציבור היהודי, ולא אל המדינה. אחים יקרים, הפנימו, אנחנו עודנו בגלות, התאזרו בסבלנות, פעלו להטבת מעשיו של עם ישראל בפן הרוחני שהוא השורש להתנהלות אומות העולם בפן הגשמי, וה' הטוב ירחם ויחיש את גאולתנו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.