הפגנות כנגד הגיוס בכל העולם

בשל החשש מגזירת הגיוס, יערכו היום עצרות מחאה ברחבי העולם נגד גזירת השמד בארץ ישראל.

בשל החשש מגזירת הגיוס, יערכו היום עצרות מחאה ברחבי העולם נגד גזירת השמד בארץ ישראל.

במכתבים שהוציאו רבני סטאמר נקראים הציבור להתעורר ולמחות כנגד "גזירת השמד".

עם ה' התעוררו הן ידוע למכביר הסכנה הגדולה המרחפת על עם ה' היושב בציון שעמדה מלכות הרשעה בארה"ק להכניס בחורי ואברכי ישראל לצבא

הטמא והמטמא שלהם ר"ל, אשר הוא גזירת שמד רח"ל לבולל היהדות החרדית לתוך צבאם הטמאה שחרתה על דגלה ג' עבירות החמורות

ע"ז ג"ע וש"ד, מלבד שעצם מציאותה מיוסדת על אדני הכפירה ומרידה בה' ותורתו הקדושה.

ואוי לאזנים שכך שומעות שבתקופה האחרונה גמרו אומר כוחות הרשעה לבצע גזירתם ברוב אכזריות כאשר כמה מבני ציון היקרים, נעצרו

והובלו לכלא על שלא התצייבו לצבאם הטמאה, ומתעללים נוראות ביראי ה' שמחו נגד גזירתם הטמאה, וקול דמי אחינו צועקים אלינו משמועות

המבהילות הבאים מכל רחבי ארה"ק וידאב כל לב מהתגברות הגזירה הנוראה.

חלילה לנו להתרשל ולשתוק בשעה קשה ומרה זו כאשר מלכות המינות מתגברת בכל כוחה לדכא עד לעפר את השרידים אשר ד' קורא,

בודאי חיוב עצום מוטל על כאו"א לבא לעזרת ד' בגבורים, ולצאת למלחמה נגד מלכות המינות שהחליטה לכבוש תחתיה את שארית ישראל

אי לזאת בוודאי יש חיוב על כל יחיד להתאמץ ולהשתתף אצל מעמד האדיר "עצרת מחאה הגדולה"

שיתקיים לפני בניני ה"אומות המאוחדות" ביום ה' פרשת כי תבא הבעל"ט

נגד עקירת הדת שבארה"ק, לזעוק ולהתריע נגד ראש ממשלת הכופרים האחראי לכל תועבותיהם ולהודיע קבל עולם ומלואו כי אין לנו חלק

עם מדינת הציונים שכל עצם קיומה הוא נגד תורתנו הק'

השי"ת יהי' בעזרינו על דבר כבוד שמו ויצילנו מצפרני הרשעים ויפר מחשבות ערומים, למען לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. ויהי רצון

שיתקדש ש"ש על ידינו עדי נזכה לראות במהרה בנחמת ציון וירושלים בב"א.

%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-2 %d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.