רבני הפלג הירושלמי נגד "הציידים": "יש להוקיע ולהרחיק את המסיתים והמדיחים להתגייס לצבא"

הפלס מסיר את הכפפות כנגד "הציידים" ומפרסם פסק הלכה של רבני הפלג הירושלמי בו נכתב כי "על דבר המסיתים ומדיחים להתגייס לשירות צבאי ולאומי ואזרחי, שדינם כמחטיאי הרבים ויש להוקיעם ולהרחיקם מתוכנו". { מתקפה גלויה}

עיתון הפלס יוצא למתקפה חזיתית וגלויה כנגד הציידים החרדים, מודעה דרמטית שמתפרסמת הבוקר בבטאון של בני תורה מובא פסק הלכה של רבני הפלג הירושלמי – "על דבר המסיתים ומדיחים להתגייס לשירות צבאי ולאומי ואזרחי, שדינם כמחטיאי הרבים ויש להוקיעם ולהרחיקם  ע"פ דעת תורתנו הקדושה".

במודעה נכתב עוד "כי על דבר המסיתים ומדיחים להתגייס לשירות צבאי ולאומי ואזרחי, שדינם כמחטיאי הרבים ויש להוקיעם ולהרחיקם מתוכנו".

בהמשך המודעה נכתב כך :לב מי לא יחרד בראותנו כי הנה אויבי ד' יהמיון ומשנאי התורה נשאו ראש, על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך, באומרם לכו ונכחידם ח"ו ולא ייזכר שם קדושת ישראל עוד.

פסק

וכבר נודע ופירסמו לעין כל את מזימותיהם שמטרתן ותכליתן לשנות את כל צורת ציבור החרדים לדבר ד' ולעקור התורה והיהדות ולהחריב כל צורת עם התורה. ולצורך כך הקימו מקומות מיוחדים בצבא ובשירות לאומי ואזרחי וכדו' ללכוד ברשתם נפשות יקרות על מנת שיהיו כפופים לשלטונם ורוחם ותרבותם הרעה וכבר רבים חללים הפילו.

 

ועוסקים בכל כוחם להסית ולהדיח בחורים ואברכים לעוקרם ממקום גידולם ולאבד נפשם לנצח ח"ו ובידוע שכל הנופל בידם הרי זה מעוות לא יוכל לתקון וכל באיה לא ישובון עוד. ובכל יום ויום צדים צעדינו ללטוש עיניהם על צעירינו, ולצורך כך ייסדו כל מיני גופים המיועדים לכך ופועלים בכל הדרכים בגלוי ובסתר בכח השלטון והממון ובלבד שיעלה בידם ללכוד נשמות טהורות  ולהרוס כל החומה המבדלת בין שומרי התורה לבין תהום הכפירה ותרבות אנשים חטאים.

 

וכבר אמרו רז"ל שהמחטיאו לאדם קשה מן ההורגו, ודרשו עה"פ ואת כל שללה תקבוץ ועה"פ ונתצתם את מזבחותם, והרי דברים קל וחומר ומה אם עצים ואבנים כך, אדם שהוא גורם להחטיא את חברו ומטהו מדרך טובה לדרך רעה ומדרך חיים לדרך מות על אחת כמה וכמה. ודינם של מחטיאי הרבים שהם נכרתים ואובדין ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים, וביאר רבינו יונה בשע"ת שער ג' כי הם שונאי השם כאשר תאמר כי האנשים המשחיתים ערי המלך או כרמיו ופרדסיו כי הם שונאי המלך.

 

וכתב הרמב"ם בפ"א הל' י"ג מהלכות רוצח ושמירת נפש, שכל היכול להציל חברו ולא הציל, ובכלל זה מי ששמע מוסרים מחשבים על חברו רעה או טומנין לו פח ולא גילה אוזן חבירו והודיעו, שעובר על לא תעמוד על דם רעך. (וה"ה במחטיאו שהוא יותר מן ההורגו, כמבואר במעשה רקח שם בהל' ט"ו ובשו"ת מהרשד"ם יו"ד סי' ר"ד).

 

וכבר נפסק להלכה בביאוה"ל סימן א' אבל אם הוא עומד במקום שיש וכו' ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר וע"י זה יעבירו את העם מרצון ה' וכו' מצוה לשנאותם ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל, ודהמע"ה אמר הלא משנאיך ד' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים וגו'.

 

ואיככה נוכל לעמוד מנגד ולומר שלום עלי נפשי בראותנו כל זאת, הייעשה כן במקומותינו, לצוד נפשות יקרות באיומים ופיתויים, ומה יעשה הבן ולא יחטא, ואיך אעלה אל אבי והנער איננו אתי וגם דמו הנה נדרש, דמו ודם זרעיותיו לנצח.

 

ועל כן פשיטא שכל העוסקים ללכוד נפשות בכל אופן שהוא הוציאו עצמם במעשיהם מכלל החרדים לדבר ד', ויש להזהיר מפניהם ולמחות נגדם בכל כח ולגלות קלונם ברבים לבל יקבלו דריסת רגל במקומותינו פן ידיחו נפש צאצאינו כדרכי המיסיונרים שכל תשוקתם לצוד נפשות ולהעבירם על דתם ועל דעתם. 

 

והנה כבר נתעוררו מאחב"י לעסוק במצוה רבה זו ולהתריע מפני מחטיאי הרבים כדי להציל את הנופלים בידם ולהוציא בלעם מפיהם. אמנם הרשעים כים נגרש והשקט לא יכולו, והחלו להתנכל באכזריות ולהטיל מורא ופחד שוא על כלל העוסקים במלאכת הקודש ע"י שמתעללים באברכים חשובים ומשפחותיהם בהאשמות כזב ודברי הבל ובניצול סעיפים שונים ומשונים אשר חטטו למצוא בחוקיהם, והשליכו את האברכים שליט"א לכלא בהשפלה איומה וצער נורא, אוי לנו שכך עלתה בימינו! וכל מטרתם בזה היא להטיל אימתם ולהשתיק קול המחאה עד אשר לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות ח"ו.

 

היתכן כדבר הזה, לבוא אל תוך בתינו ולהתגנב למקומותינו ולנסות לגזול נפשות ילדינו ולהעבירם על דתם ח"ו – ועוד יפריעונו מלהציל הנפשות העשוקות וימנעונו לזעוק מרה נגד פשע בל יכופר כזה.

 

על כן באנו בזה בקריאה גלויה לראשי השלטון: עד מתי תרדפונו, הרפו ידיכם מהיהדות הנאמנה, הניחו לשומרי הגחלת אשר בזכותם כל קיומנו . כי היה לא תהיה. יידע כל הרודף את העוסקים במצוה זו כי אותם אברכים יקרים אינם פועלים בהצלת הנפשות כאנשים פרטיים אלא הם שלוחי דרחמנא ושלוחי דידן, שלוחי הציבור כולו.    

 

ולעוסקים במסי"נ נבוא בברכה נאמנה: תחזקנה ידיכם, אל תיראו ואל תחתו. אדרבה, ירבו כמותכם בישראל כי חובת הציבור כולו שלא לנוח ושלא לשקוט עד אשר יניחונו לנפשנו ויפסיקו לארוב לנפשות צאצאינו בכל מקום שהם. ויש לפעול בזה בכל הדרכים כי גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית.

 

והקב"ה יגדור פרצותינו וכל הרשעה כרגע תאבד ועולתה תקפוץ פיה ומלאה הארץ דעה את ד' בב"א. 

כזכור, אתמול  פורסם בערוץ 2 כי האדמו"ר מהרי"י מסאטמר יגיע שבוע הבא לביקור בזק בישראל צפוי לחלק מיליוני שקלים לישיבות ומוסדות אשר חרטו על דגלם את המאבק בגיוס בחורי הישיבות בכך שלא התייצבו בלשכות הגיוס כהוראת פלגי 'העדה החרדית ו'הפלג הירושלמי'.

על פי הדיווח של העיתונאי יאיר שרקי ב'ערוץ 2', האדמו"ר שמגיע לביקור בזק בישראל בשבוע הבא ביקש רשימות מסודרות של כל הישיבות שמורים לתלמידיהם לא להתייצב בלשכות הגיוס ביניהם גם ישיבות הכפופות להנהגת הגר"ש אוירבך מנהיג 'הפג הירושלמי' מקבוצת 'בני תורה'.

במכתב שפורסם נכתב: "כידוע לכם שכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א יגיע בשבוע הבא ברצות ה' לביקור קצר בארץ ישראל לרגל השמחה במעונו, ורצונו של רבינו שליט"א עז לנצל את ההזדמנות לעשות עוד חלוקה לכל המוסדות על טהרת הקודש בארה"ק".

עוד נכתב: "ובמיוחד ביקש רבינו שליט"א רשימה מהישיבות שהראשי ישיבות אוסרים להתייצב לצבא גם לקריאה ראשונה ובפרט לאותם ישיבות אשר בחוריהם נתנו גוום למכים והושמו במאסר בגלל אי התייצבות משום שרבנו רוצה לקבץ סכום גדולים מהנגידים פה לתמוך בהם".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.