הראב"ד נגד מחבר הקונטרס שמקרב את אנשי התועבה: "גידוף"

מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, בדברים נוקבים במאמרו השבועי נגד יוזמתו החדשנית והמהפכנית של רבה הראשי של אנגליה, הר' אפרים מירוויס להכיר באנשי התועבה ולקבלם כפי שהם בעידוד ובתמיכה, "כל דבריו הם חירוף וגידוף נגד תורתינו הקדושה, הוציא שולחן ערוך חדש לתת גיבוי והכרה לתועבות הפושעים ולקרבם לתוך מחנינו ה"י"

רבה הראשי של אנגליה הר' אפרים מירוויס פרסם מספר ימים לפני ראש השנה, קונטרס חדשני ומהפכני בו הציג את 'משנתו' לקירוב אנשי התועבה, ועל הצורך להכיר בהם כאנשים בעלי צורך לתועבות האסורים עפ"י ההלכה, כאשר לראשונה בתולדות העם היהודי, רב הנקרא אורטודכסי מכיר בתועבות שהוקעו בכל הדורות ממפתן דלת היהדות, וכל זאת בשיתוף עם עמותת קש"ת ובשיתוף עם עמותת סטונוול הפועלים לקדם את אנשי התועבה בתוך חיי הקהילה היהודית באנגליה.

מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א אשר המסמך המזעזע הגיע לידיו, דיבר דברים כדורבנות בזעזוע ובכאב על התקדים המסוכן, ובמאמרו השבועי המתפרסם אח"כ מידי שבוע בעשרות אלפי עותקים בארץ ובעולם, התבטא כי זהו "שולחן ערוך חדש" וחירוף וגידוף". בדבריו אף ביקש מרבני ודייני ישראל להשמיע קול מחאה חריפה נגד פסק ההלכה התקדימי של הרב הראשי מאנגליה.

בראשית דבריו אמר מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך: "בשבוע האחרון פירסם 'הרב הראשי' דאנגליה הר' אפרים מירוויס מכתב הוראה לבתי הספר החרדיים באנגליה, שיש לקרב את התלמידים הנוהגים בכל מיני תועבות רח"ל כפי שהם, ולהכיר בהם ולקבלם כפי שהם, ולקיים בזה מצוות 'ואהבת לרעך כמוך', ומרחיב במכתבו אודות איסור לא תשנא את אחיך בלבבך ואודות איסור חילול ה', ותחת מסווה זה הוציא 'שולחן ערוך חדש' לתת גיבוי והכרה לתועבות הפושעים ולקרבם לתוך מחנינו ה"י, ולא בוש לכתוב כי דבריו הם בעצה אחת עם ארגון ידוע המעודד תועבות ה"י.

"כשקראתי דבריו עם חתימתו הזדעזתי ממש, שכל דבריו הם חירוף וגידוף נגד תורתינו הקדושה ונגד יסוד קדושת ישראל, שלפי דין תורתינו הקדושה חייבים לרחק אותם וכ"ש שלא לתת להם גיבוי ולהכיר בתועבותיהם, ובפרט שהקירוב של תלמידים כאלו לתוך מחנינו מסוכן מאוד לכל התלמידים המתחברים אליהם.

"לצערינו אומות העולם ששו ושמחו כששמעו את דבריו, ופרסמו ש'הרב הראשי של אנגליה' מסכים שדת ישראל השתנתה ויש להתחשב ברוח הזמן, ואף הארגון בארץ ישראל המעודד תועבות פרסם תודותיו להרב הראשי באנגליה על עידוד התועבות, [ואם כי תושבי אנגליה החרדים יודעים ש'הרב הראשי' שם אינו מייצג כלום את דעת החרדים, אבל אומות העולם אינם מבחינים ואינם יודעים ש'רב' זה אינו מייצג את הציבור החרדי באנגליה], ופרסמו בכל מקום כי גם רבני ישראל מסכימים לשיטתם להתאים את התורה לרוח הזמן, ולבעלי שיטת ה'דמקרוטיה' הרוצים למלאות תאוות כל אחד כפי מה שהוא.

"אני רואה סכנה גדולה בעת הזאת שאם הרבנים לא ימחו כנגדו, עלולים דבריו להביא להתפשטות התועבה בישראל, ואז עלול הקב"ה לשפוך כעסו וחמתו עלינו וכמו שנאמר "ובתועבות יכעיסוהו", ובפרט בעת הזאת שלמרבה הפלא הוא עוד קורא בשמם של הבית דין דלונדון וטוען שהם הסכימו לדבריו, החובה מוטלת ביתר שאת על רבנים ודיינים למחות ולבטל את דבריו, ולפרסם ברבים שאין הוא מייצג את דת ישראל, ודעתינו דעת תורה כי לא ניתן להתחבר אלא עם שומרי תורה ולא עם עבריינים ופושעים רח"ל, וכ"ש שאין לתת גיבוי וכוח למתועבים ולהכיר בזכויותיהם לעשות מעשה תועבה ה"י, והשי"ת יראה בעני עמו ויעזרנו לגדור הפרצה למען כבוד שמו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.