הרב יצחק יוסף מתייצב בחזית למען הרב קרים

הראש״לצ הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף מתייצב בחזית ומבקש בצעד חריג להצטרף בעצמו כמשיב לעתירת מפלגת מר״צ כנגד הרבצ״ר הרב אייל קרים.

הראש״לצ הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף מתייצב בחזית ומבקש בצעד חריג להצטרף בעצמו כמשיב לעתירת מפלגת מר״צ כנגד הרבצ״ר הרב אייל קרים.
"תורת ישראל ורבני ישראל עומדים היום למשפט ומחובתי מתוקף תפקידי כרב הראשי לישראל לשמש להם פה". נכתב.
מטרת העתירה היא להטיל צנזורה על תורת ישראל, צנזורה שהוטלה בתקופות אפילות שעבר העם היהודי.

בפרטי העתירה נכתב כך,  המבקש הח"מ משמש בתפקיד הראשון לציון הרב הראשי לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול, בתפקידו זה, חש המבקש כי הוא משמש פה לכלל רבני ישראל באשר הם, העותרים מבקשים בעתירתם לסתום את פיותיהם של רבני ישראל, בדרישתם למנוע מרבנים באשר הם להמשיך את מסורת ישראל משך אלפי שנים וללמד תורה לעם ישראל, תורת ישראל איננה יכולה להשתנות, ודאי שרבנים אינם רשאים בשום מצב לשנות אפילו אות מהתורה כפי שנמסרה לנו בהר סיני, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה.
2. אשר על כן, רואה המבקש את עצמו צד להליך ומבקש להגן על חירותם של רבני ישראל למלא את שליחותם התורנית.
3. ומן הכלל אל הפרט, עסקינן בדרישה מרב לחזור בו מדברים שציטט מחומש דברים (כ"א, י' – י"ד) במסגרת הסבר הפרשה לתלמידיו, ברי כי אין מדובר בפסיקה אקטואלית, וברי כי הניסיון ליחס לרבנים היתרים מגונים כפי התמונה המעוותת שהוצגה לציבור, הינו ניסיון עקיף לסתום את פיותיהם של רבנים באמתלות שונות.
4. תורת ישראל ממנה מתקיים עם ישראל אלפי שנים, היא תורת חיים, היא התורה המוסרית ביותר בעולם, היא איננה זקוקה להגנת המבקש ולא להגנתו של איש, רק מכוחה של תורת ישראל אנו יושבים כאן בארצנו, מכוחה שרדנו אלפי שנים. מצופה מאותם עותרים להרפות את ידיהם ולהניח לנו רבני ישראל לקיים וללמד את תורת ישראל, ובכך להמשיך את מסורת קיומו של העם, תקיפה של מי שעוסקים במלאכת קודש זו, כמוה ככריתת הענף עליו יושב עם ישראל כולו.
5. בעתירתם מבקשים העותרים לקבוע תקדים מסוכן לפיו תורת ישראל ניתנת לביקורת, תכניה עלולים להיות מצונזרים בהתאם לרוח הזמן כפי שהוא נראה בעיניהם, אינני מעוניין ואינני רוצה לציין באלו תקופות עמדה תורת ישראל למבחנה של צנזורה, זוהי התקפה על רבני ישראל, וחמור מכך על תורת ישראל, לכך לא יכול בית המשפט הנכבד לתת יד.
6. אני פונה אל בית המשפט בשם כלל רבני ישראל באשר הם, למנוע את הצורך מרבנים להתנצל, להסביר או לפרש דברים אחרת ממה שנכתב בתורת ישראל, רבני ישראל ממלאים נאמנה את שליחותם, יש לחזקם ולעודדם.
7. ברי לי, כי כבוד בית המשפט העליון של מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, לא יתן את ידו לפגיעה ברבני ישראל ובתורת ישראל.
8. לאור האמור, בקשתי מבית המשפט לדחות על הסף את העתירה, ולקבוע כי לרבנים ניתנת החירות הן מצד חופש הדת והן מצד החופש הדעת ללמד את תורת ישראל לעם ישראל.