הרב שטרנבוך לרמי"ם: "תלבשו פראק"

ראב"ד 'העדה החרדית' דיבר במהלך שיעורו על החשיבות בכך שבעלי משרות תורניותילבשו בגד מתאים שיכבד את משרתם {אמירה מפתיעה}

ראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך דיבר במהלך שיעורו על כך שרמ"ים ובעלי משרות תורניוטת חשוב שילבשו בגד מתאים (פראק) שיכבד את משרתם.

הראב"ד דיבר על כך שבגדי הכהונה של הכהנים בבית המקדש היו מכובדים מאוד – 'לכבוד ולתפארת':

"הקב"ה הקפיד מאוד על הבגדים של הכהנים שיהיה 'לכבוד ולתפארת', וזאת כדי שהכהן לא יסיח דעתו לרגע אחד מכך שהוא עומד ומשרת לפני הקב"ה, וגם כדי להשרות פחד על כלל ישראל הבאים לבית המקדש, בשעה שיראו את גודל הכבוד והתפארת שלבושים הכהנים".

בדבריו המשיך הגר"מ שטרנבוך, והעיר כי גם רבנים בישראל מחויבים ללבוש בגדים מיוחדים:

"יש לעורר שגם מרביצי תורה ורמי"ם בישיבות מחויבים ללבוש בגדים מיוחדים ומכובדים הראוים להם לפי ערכם, וזאת כדי להזכיר לעצמם את מעמדם שאינם כהדיוטות – וחל עליהם חיוב מיוחד לנהוג כבני תורה המורמים מעם, וגם כדי שתלמידיהם ירגישו שהרמי"ם הם במעלה גדולה מהם, ועל ידי זה ישמרו על כבוד הרמי"ם ויצייתו לדבריהם".

"היום מצוי שאין נזהרים בזה, שיש רמי"ם שמתוך מידת ענוותנותם בורחים מהבגדים המכובדים ולובשים בגדים פשוטים כהדיוטות, אבל טוב היה אם יחזירו עטרה ליושנה שרב או מנהיג בישראל לובש בגדים מיוחדים, ועל כגון דא נאה להמליץ מה שאמרו חז"ל (סנהדרין פ"ג ע"ב) "בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.