"השריפות נגרמות בשל חילולי שבת"

בעקבות גל השריפות הפוקד את את ארץ הקודש התבטא מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך: חז"ל לימדו אותנו ששריפות באים על חילולי שבת, אנחנו לא מפחדים ממי שמצית את השריפות, אנחנו מפחדים מחילולי השבת שהם השורש והסיבה שגרמו לשריפות. * חובתינו למחות על חילולי השבת מידי תקופה, ולהשמיע את זעקת היהדות הנאמנה שחילולי השבת לא יעברו בשתיקה. בדברים שנשא היום (שישי) הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א לתלמידיו, התייחס לגל השריפות המשתולל בימים האחרונים בארץ {הראב"ד מזהיר}

 

"חכמינו מלמדים אותנו ששריפות באים על חילול שבת, וכפי שמובא במדרש הגדול: "אמר הקב"ה, אל תגרמו להדלקת אש במושבותיכם, שאם אין אתם משמרים את השבת כראוי, אני מדליק בכם את האש, דבר אחר, אמר הקב"ה, אל תגרמו לי לשרוף בתי כנסיות ובתי מדרשות שלכם, שאם אין אתם משמרים את השבת כראוי, אתם גורמים שישרפו בתי מקדשיכם".

"וכך פירש האר"י הקדוש את הפסוק "לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת", – על ידי שמירת יום השבת יתקיים בנו "לא תבערו אש" – האש לא תבער.

"וכבר אמר החזון איש "אינני מפחד מפצצות, אני מפחד חילולי השבת", גם אנחנו לא מפחדים ממי שמצית את השריפות, אנחנו מפחדים מחילולי השבת שהם השורש והסיבה שגרמו לשריפות.

"בזמנינו חילולי השבת מתרבים והולכים משבוע לשבוע, הם פותחים מסעדות וחנויות בשבת בפרהסיה, ואין פוצה פה ומצפצף למחות בהם, והשכינה מייללת מצער, ובשעה כזאת שבאים שריפות על עוון חילולי השבת, חובותינו להתעורר לפעול למען קדושת השבת.

"אנחנו לא נצפה כלום מהרשעים הללו, עיקר חובותינו בעת הזאת הוא להסתכל על עצמינו, ולבדוק את מעשינו.

"ומה עלינו לעשות? כולנו משתדלים לשמור שבת, אבל אנחנו לא מתעניינים בחילולי השבת המתחוללים בראש כל חוצות, וכאילו אין זה העסק שלנו ח"ו, ומתעלמים מחובת מחאה ושמירה על כבוד השבת.

"וכבר אמרו חז"ל "זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו", כשם שצריך האדם "לזכור" את קדושת השבת לעצמו, כך צריך הוא "לשמור" – להיות "שומר" שאחרים לא יחללו את השבת, חובותינו למחות על חילולי השבת מידי תקופה, ולהשמיע את זעקת היהדות הנאמנה שחילולי השבת לא יעברו בשתיקה, ותכלית המחאות אינם רק כדי למנוע חילול שבת, אלא גם כדי להנחיל את קדושת השבת אצלינו.

"כמו כן חובת כל קהילה לייסד שיעורים בהלכות שבת, כשמשה רבינו ירד מהר סיני, הוא מיד הקהיל את עם ישראל ולימד אותם הלכות שבת וכמוש"כ בפרשת ויקהל (שמות ל"ה א-ג) "ויקהל משה וגו' ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש", כיון שהמכשול בהלכות שבת מצוי מאוד, מוטל על כל אחד ללמוד הלכות שבת כראוי בכל שבוע כדי שידע את המעשה אשר יעשה לצאת מכל השאלות והחששות.