התנגדות בוועדת החוקה להעלאת תקרת התרומה הפטורה מדיווח ל-150,000₪

מוצע לקבוע כי עמותה תהיה מחויבת לנהל רישום של מי שתרם לה תרומה מצטברת של 20,000 ₪

דיון הוועדה התמקד היום בסכום התרומה בעילום שם: במצב החוקי כיום, עמותה חייבת לציין בדוח הכספי את שמו של כל תורם יחיד שתרם לה תרומה מצטברת של 20,000 ₪ אלא אם קיבלה אישור מיוחד לחסות את שמו. מוצע לקבוע כי עמותה תהיה מחויבת לנהל רישום של מי שתרם לה תרומה מצטברת של 20,000 ₪, שהרשם יהיה מוסמך לבקש, אך תידרש לדווח רק על תרומה שנתית מצטברת של 150,000₪ או אם קיבלה תרומה מצטברת של 50,000 ₪ והיא עולה על 20% ממחזורה הכספי השנתי של העמותה. לעומת זאת, מוצע כי הרישום יהיה משמעותי יותר שכן העמותה תידרש לרשום גם את מספרי תעודות הזהות. ההסדר המוצע אינו משנה מהסדרי הדיווח שנקבעו לגבי תרומות שמקבלות עמותות מישויות מדיניות זרות, כפי שנקבעו בחוק. יוער, בדיון הקודם התברר כי מתן האישור לחיסוי שם תורם ניתן כמעט באופן אוטומטי, כעניין שבשגרה, עד לסכום של 150,000 ₪, כך שהעלאת הסכום מהווה עיגון של הנוהל הפנימי של רשם האגודות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.