חוק להסדרת פעילותם של נותני שירותי תשלום

שר האוצר פרסם תזכיר חוק שגובש במשרד האוצר יחד עם רשות שוק ההון, בנק ישראל, משרד המשפטים והרשות להגבלים עסקיים, שכותרתו "הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון), התשע"ו-2016". תזכיר החוק עוסק במקטע נוסף לפיקוח על ספקי שירותים פיננסים חוץ בנקאים, ומאפשר להם לנהל חשבונות תשלום ולספק שירותי תשלום לצרכן, במטרה להגביר את התחרות במקטעים אלו, שתביא לשיפור השירות והפחתת המחיר לצרכן.
מטרת תזכיר החוק שהוכנס כפרק לחוק פיקוח השירותים הפיננסיים המוסדרים עליו מפקח הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הוא להסדיר את התנהלותם של נותני שירותי תשלום ולהסיר חסמים העומדים בפניהם, באופן שיאפשר פעולות של הנפקה של אמצעי תשלום (כרטיס חיוב, מובייל וכו׳), סליקה וניהול חשבונות תשלום ולאפשר להם להתחבר למערכות התשלומים.
ההסדרה האמורה מבוססת על דרישות הדירקטיבה האירופאית בנושא שירותי תשלוםPayment Services Directive II בהתאמות הנדרשות לשוק המקומי.
שוק התשלומים בישראל עובר תהליך של חדשנות. חדשנות זו מתבטאת בצמצום השימוש במזומן והתרחבות של היקף התשלומים האלקטרוניים, בין היתר באמצעות שימוש בטלפון הסלולרי ואמצעי תשלום חדשים אחרים. כיום קיימת בישראל הסדרה חלקית בלבד של פעילות שירותי התשלום ומכאן הצורך בתזכיר החוק.
ההסדרה האמורה צפויה לאפשר לשחקנים שונים להיכנס לשוק זה ולהציע לצרכן אמצעי תשלום מתקדמים. כניסת שחקנים חדשים צפויה להעלות את רמת התחרות בשוק השירותים הפיננסים בכלל ובענף אמצעי התשלום בפרט, מה שצפוי להביא לשיפור השירות והפחתת העמלות שמשלם הצרכן.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.