חושך ב‏‏חברת החשמל- סיימה את הרבעון הראשון בהפסד של 67 מיליוני ש"ח

בשלושת החודשים שנסתיימו ביום 31 במרץ 2018, חל קיטון של 6% במכירות החשמל של החברה

·
דירקטוריון חברת החשמל אישר היום (יום חמישי, 24.05.18) את הדוחות הכספיים של החברה לתקופה שנסתיימה ביום 31 במרץ 2018. מהדוח עולה, כי חברת החשמל סיימה את הרבעון הראשון של 2018 בהפסד של 67 מיליוני ש"ח, לעומת רווח של 316 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

בשלושת החודשים שנסתיימו ביום 31 במרץ 2018, חל קיטון של 6% במכירות החשמל של החברה לעומת התקופה המקבילה אשתקד הנובע מקיטון בביקוש לחשמל.

כתוצאה מקיטון הביקושים לחשמל ומשינוי תמהיל הייצור, קטנה צריכת הדלקים בין התקופות בסך של כ-230 מיליוני ש"ח (כ – 11%). מחצית מהירידה נובעת מירידה בעלויות צריכת הגז, הן בשל ירידה בצריכה והן בשל ירידה בשע"ח, שהוביל לירידה במחיר הגז, ומחצית מהירידה נובע מירידה בצריכת סולר.

בהוצאות המימון של החברה חל גידול של כ- 0.3 מיליארדי ש"ח (0.23 מיליארדי ש"ח לאחר השפעת המס). רוב הגידול נבע מהשפעת הפרשי השער על התחייבויותיה הפיננסיות של החברה במט"ח וכן מהשפעת הריביות להיוון על שערוך עסקאות ההגנה לשווין ההוגן.

החוב הפיננסי נטו של החברה ליום 31 במרץ 2018, הסתכם לסך של כ- 41.5 מיליארד ש"ח לעומת החוב הפיננסי נטו של החברה ליום 31 בדצמבר 2017, שהסתכם לסך של כ-42 מיליארד ש"ח, ירידה של כ- 0.5 מיליארד ש"ח.

ההון של החברה ליום 31 במרץ 2018 הסתכם לסך של כ 21.3 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ- 20.7 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.