"יום שחור ליהדות החרדית"

העיתונים החרדים לא הצליחו למחוק את החיוך: יתד המודיע והמבשר סיקרו בהרחבה את נושא הגיוס. לעומת זאת, ביטאון הפלג הירושלמי 'הפלס' בחר בכותרות משלו: "יום שחור ליהדות החרדית" בתוספת מאמר חריף עם הסברים מפורטים. .{'הפלס' במאמר חריף}

יממה לאחר העברת חוק הגיוס המתוקן, בעיתוני הבוקר כמעט ולא היה זכר להעברת תיקון חוק הגיוס ההיסטורי.

ב'ידיעות אחרונות' 'ישראל היום' ומעריב התמקדו בגל הטרור שגבה אתמול קורבנות, נושא הגיוס נדחק אם בכלל לעמודים הפנימיים.

העיתונים החרדים לא הצליחו למחוק את החיוך מהראשית, 'יתד' 'המודיע' ו'המבשר' סיקרו בהרחבה, לעומת זאת, ביטאון הפלג הירושלמי 'הפלס' בחר בכותרות בומבסטית  "יום שחור לעולם התורה".

בגוף הכתבה נכתב "כי נפל דבר בישראל: הממשלה הנוכחית, בתמיכת מפלגות חרדיות, מחליטה לאשר ולקיים את גזירת השמד, ולהנציח תהליך מחריד של אספקת "יעדי גיוס" מקרב בני הישיבות .".
עוד נכתב, כי בהוראת מרנן גדולי ישראל מזה עשרות בשנים היתה נחרצת וחד-משמעית: חובתנו לעמוד בתוקף על המשך המצב הקיים ללא כל שינוי, אין להיכנס לכל מו"מ שהוא ואין להתפשר בענין זה, שנצטווינו למסור את הנפש עליו – מזה זמן רב מתריעים גדולי ישראל וציבור בני התורה, מפני הכוונה לערוך ויתורים ופשרות בענין גיוס בני הישיבות, ועתה – את אשר יגורנו בא.

במאמר חריף שהובא בעיתון הובהר כי המילים הקשות והנוראות המופיעות בכותרת טור זה, הינן ציטטה מתוך דברים נוקבים שכתב רבינו הגדול מרן הגרא"מ שך זצוק"ל לפני כ-23 שנה, במכתב בו הובעה מחאה גלויה נגד ממשלה רעה וזדונית שלמרבה הכאב קיבלה תמיכתם של פוליטיקאים חרדיים. במכתבו מחודש סיון תשנ"ג כתב על כך: "ופשוט שהם בכלל מסייעים לעוברי עבירה, ונוטלים חלק עמהם, וגורמים חורבן הדת לדורות ח"ו, חילול שם שמים, ועתידים ליתן את הדין ואחריתם מי ישורנו… ואין לנו אלא להתחזק בדרך התורה והיראה, המסורה לנו מדור דור – וסוף האמת לנצח".

המאמר המלא ב'הפלס'

בעומדנו כיום מול שלטון המבקש לחולל בצורה סידרתית שינויים הרסניים שיחריבו את עולם התורה וציבור היראים, אין ספק כי מדובר בחורבן נורא שבעתיים. גדולי ישראל קבעו מאז קום המדינה את הכלל, כי על אף שאנו נאבקים נגד כל נסיון לפרוץ פירצות בדמותו של עם ישראל כולו ולהופכו לעם ככל העמים ח"ו, באמצעות חילולי שבת בפרהסיא והריסת טהרת היחוס וכדו', הרי שעיקר מלחמתנו היא על "יבנה וחכמיה" – לבל יעזו לפגוע אפילו בכלשהו בחומות מבצרי התורה, הישיבות הקדושות וכוללי האברכים, ולבל ינסו לשנות את דמותו של ציבור היראים.
נמצא כי עתה המצב חמור שבעתיים, שכן ראשי השלטון העכשווי העזו להניף חרב על עולם התורה ולגזור גזירת הגיוס, בה החלו בקדנציה הקודמת וממשיכים בקדנציה זו – מה שלא העלתה בדעתה אפילו אותה ממשלת שמד ידועה לשימצה מלפני 23 שנה.
***
אין זה סוד, כי גורמים ועסקנים בשולי המחנה מנסים מזה שנים רבות לתת יד למגמה המחרידה של שינוי פני הציבור החרדי ועולם התורה. אותם עסקנים פשרניים וחסרי אחריות, פעלו, בין השאר, ליסוד "מסגרות צבאיות לחרדים" – אותה פירצה נוראה שביטאה את התהליך הפשרני שביקשו לחולל ואשר כנגדו יצא רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל במכתבו ההסטורי הנודע.
רבינו ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א התריע וזעק את זעקת עולם התורה בענין זה, בהזדמנויות שונות, בכתב ובע"פ, ועוד זכור המכתב שפורסם בחודש טבת תשנ"ט בעמודו הראשון של "יתד נאמן".
באותם ימים פעלו עסקנים שונים לעשיית הידברות עם השלטון והצבא ליצירת מסגרות מיוחדות למימוש המטרה של "גיוס חרדים", כאשר יזמו את הפירצה הראשונה בנושא זה: הקמת "הנח"ל החרדי" הנודע לשימצה, מה שהיווה פתח נוראי לסידרה של פירצות מאיימות.
על רקע זה פורסמה קריאת קודש ואיגרת זעקה מאת רבינו ראש הישיבה הגר"ש אויערבך שליט"א, בה הביע דעתו דעת תורה בדברים הבאים:
"באשר קשה לעבור על דברי חבירי המצטערים ודואגים לקיומה של תורה הננו לגלות דעתנו, אחרי שכבר נתפרסם מטעם מרנן ורבנן שליט"א אשר חלילה להתפשר ח"ו בכל אופן ובכל מידה שהיא לאיזה הסכם כ"ש בדבר אשר זוממים ועומדים עלינו על בני הישיבות הקדושות כו', לא תקום ולא תהיה ח"ו. ועתה באנו על השערוריה הנוראה, אשר אנשים המכונים עסקנים נוטלים על עצמם לנסות להתפשר בדברים העומדים ברומו של עולם, בקיום התורה והיהדות, ואין הם לא שלוחי דרחמנא ולא שלוחי דידן".
"וחלילה חלילה להחריש בעת כזאת, ולא תהא כזאת בישראל לפגוע ביסוד קיומנו, וגם לעקור ח"ו כל אשר מסר נפשו גאון עוזנו מדברנא דאומתיה אשר לבו לב כל ישראל מרן רשכבה"ג בעל האבי עזרי (שליט"א), לגדור גדר ולעמוד בפרץ לבל יבולע ח"ו כל אשר קדוש לנו ויסודי היהדות, וכבר הובטחנו אשר לא תשכח מפי זרעו וגו' ויקיים במהרה דידן ומלאה הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים".
"בשם כל הכואבים והדואגים לקיומה של תורה והיהדות – שמואל באאמו"ר גאון ישראל מוה"ר שלמה זלמן זללה"ה אויערבאך"
ראש הישיבה שליט"א הבחין אז במבטו החודר בניצנים הראשוניים של פריקת העול בשולי המחנה המבקשת לערער את יסודי קיומה של תורה ולכרסם בעמידה על קוצו של יו"ד – "אשר אנשים המכונים עסקנים נוטלים על עצמם לנסות להתפשר בדברים העומדים ברומו של עולם, בקיום התורה והיהדות, ואין הם לא שלוחי דרחמנא ולא שלוחי דידן".
רבינו רה"י שליט"א, אשר רבינו הגדול מרן זיע"א קבע אודותיו כי "אין להרהר אחר דבריו" וכי "פיו כפי וידו כידי" – עמד וזעק כבר אז מפני מגמה נוראה זו, המבקשת "לעקור ח"ו כל אשר מסר נפשו גאון עוזנו מדברנא דאומתיה אשר לבו לב כל ישראל מרן רשכבה"ג בעל האבי עזרי, לגדור גדר ולעמוד בפרץ לבל יבולע ח"ו כל אשר קדוש לנו ויסודי היהדות".
***
ערב כינוס "אז נדברו" שהתקיים בחודש אדר בשנה שעברה, פורסם ב"הפלס" על דברים שאמר רבינו ראש הישיבה שליט"א אודות חובת בני התורה להתחזק ולבצר עצמם מפני תהליך ההתדרדרות שמתחולל בשנים הללו.
בדבריו הדגיש כי אנו חיים בתקופה שבה כל קיומו של עולם התורה והיראה נתון תחת איומים קשים וסכנה נוראה. מזה כמה שנים ישנה מגמה שלטונית הרסנית להחריב ח"ו את כל מה שקיבלנו במסורת התורה מרבותינו זי"ע אודות צורת עולם התורה, מתכונת החינוך התורתי, דמותו של יהודי חרדי וצביונו של בית חרדי. על כן נוצר מצב שבו מחוייבים כולנו לקיים 'אז נדברו יראי ד' איש אל רעהו', להתחזק ולהביע בשער בת רבים את החובה להרבות תורה בטהרתה, לשמר את ציבור היראים ע"י 'והבדילנו מן התועים' – ולהשמיע את ההכרזה הנצחית כי 'לא תישכח מפי זרעו'.
ראש הישיבה שליט"א הביע כבר אז כאב עמוק על מה שאנו חוזים לנגד עינינו, כיצד מבית ומחוץ מנסים לשנות את כל צורת עולם התורה והציבור החרדי, וכבר הגענו למצב של 'וסר מרע מסתולל' – ובמצב זה, לב מי לא יחרד מן המחשבה שבאם יימשכו המגמות האלה עלול ח"ו להיווצר מצב שבעתיד כמעט ולא יישמרו בני תורה ויראי ד', מוסדות חינוך ובתים של תורה, במתכונת שקיבלנו, שעל כך מסרו רבותינו את נפשם והשקיעו את דם התמצית שלהם.
לפיכך, עורר בדם ליבו, כל מי שעיניו בראשו יתבונן סביבו ויראה היאך המצב מתדרדר והולך, ויבין כי זהו מצב חירום של 'הרגע האחרון', שמחייב לעצור מיידית את הסחף ולהציל את עולם התורה מהתפוררות רוחנית פנימית ח"ו – ויפה שעה אחת קודם.
אותו חשש כבד רק הלך והתגבר ומאז נודע על מגמות פשרניות שהולכות ומשתרשות בקרב עסקנים שונים. בענין זה נכתב אז בבטאון עולם התורה:
"החשש גובר במיוחד לנוכח המציאות שבה מגמות ההרס של השלטון, ובפרט בענין גזירת הגיוס, מקבלות סיוע מבפנים, וישנם עסקנים שפועלים עמהם בעצה אחת רח"ל כיצד לקדם את מגמות השלטון מתוך אמתלאות מן השפה ולחוץ שכביכול בכך מנסים לעשות 'הצלה פורתא', על אף שבאמת אין כאן כל 'הצלה' אלא חורבן גדול לשעה ולדורות. הלא כבר נודע כיצד אלה העוסקים בהידברות עם מהרסי הדת פועלים בשירותם ומשתיקים כל מחאה וקול זעקה, ואף יושבים עמהם בצוותא בוועדות ובפגישות וכדו', כדי לדון כיצד יוכלו לדאוג ל'הרגעת הציבור' ולהפיל תרדמה על עולם התורה, ואף מסייעים בקום-ועשה לעידוד הביצוע המעשי של הפעלת השלבים הראשונים של חוק גזירת הגיוס, ואח"כ יבואו בטענה שכבר אין מה לעשות והרי אנו כצועקים על לשעבר ח"ו".
"ומרוב חשקם לפעול בדרך זו, נכנסה בהם רוח רעה של שנאת חינם ואכזריות כלפי אחיהם לעולם הישיבות, ובמקום להילחם נגד פורקי עול והמהרסים מבחוץ, יצאו להרבות פירוד ושנאה נגד בני התורה הדבקים בדרכי רבותינו ומסרבים לכל פשרה ולכל שיתוף פעולה עם גזירת השמד, והגיעו הדברים עד כדי רדיפות שלא היו כמותן, ורמיסת כל הלכות שבין אדם לחברו, בצורה המביאה לאוירה נוראה של השחתת המידות ואובדן כל רגש אנושי".
ועל כך אמר אז רבינו ראש הישיבה שליט"א, כי במצב נורא כזה חובת השעה להתחזק מבית, ולהכריז כי יהיה אשר יהיה, אנחנו נמשיך ונדבוק בדרכי אבותינו ורבותינו, ולא נתפעל כלל משום כח ממשלתי ומפלגתי וכדו' – אלא 'אני וביתי נעבוד את ד"!
אכן, לנוכח מה שמתחולל לאחרונה ברור לכל מי שעיניו בראשו, כי מדובר במהלך עקבי ומתמשך, מסע חיסול והכחדה של כל המיבנה הרעיוני שקיבלנו מרבותינו גדולי הדורות, "בליץ" פוליטי, ציבורי ותקשורתי, שנועד לגרום למיטוט מוחלט של שורשינו הרעיוניים העמוקים ולהותרת קרקע חרוכה בכל החזיתות, עד אשר יעמדו צעירי הצאן נבוכים וישאלו עצמם: האמנם שקר נחלו אבותינו, ח"ו.
ועל כך התריע רבינו הגדול מרן בעל 'אבי עזרי' זי"ע בשעתו, כי הנותנים יד למגמות שלטוניות הרסניות "פשוט שהם בכלל מסייעים לעוברי עבירה, ונוטלים חלק עמהם, וגורמים חורבן הדת לדורות ח"ו, חילול שם שמים, ועתידים ליתן את הדין ואחריתם מי ישורנו", וסיים כי יש להכיר במציאות מחרידה זו ולמלא את חובתנו בשעה כזו: "ואין לנו אלא להתחזק בדרך התורה והיראה, המסורה לנו מדור דור – וסוף האמת לנצח".
בימים אלה מוטל על בני התורה המבינים בעם להתבצר ולהתחזק בכוחם הסגולי, ולעמוד בגאון מול כל כח מימסדי דורסני, המנסה באמצעים דלטוניים לשנות את דמותו של עולם התורה והציבור החרדי.
כל אחד ואחד יוסיף וישמיע בביתו את הקריאה הנשגבה "אני וביתי נעבוד את ד'" – על מנת שבס"ד נוכל לחדש ימינו כקדם, לפקוח עיניים עיוורות ולסייע בידם ע"י שנכונן מחדש את היהדות התורתית בצורתה המקורית ולשקם את החורבן הגדול המתחולל לנגד עינינו.

 

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. כל הכבוד לעתון החרדי היחיד שנשאר……..ויאמר ברורות כל התומך בגיוס חרדים לצבא, יהיה מי שיהיה, לא יקרא יותר חרדי…נקודה…..

  חרדי |
  הגב
 2. חכי"ם החרדים ומניגיהם, מחללים שם שמים ברבים, עוכרי ישראל, זרע ערב רב ממש.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 3. ההסתה של עסקני הפלס…
  פלס/עץ/בני תורה – קורח וכל עדתו – גיהנם כלה והם אינם כלים!

  יהודה |
  הגב