פורים כפורים: סגולות מנצחות לפורים (וידאו)

בין ההמולה ברחוב לצהלה בבתים, נהגו ישראל לקיים סגולות רבות ביום הפורים, סגולות התלויות במצוות היום וסגולותיו. 'קוקר' מגיש: לקט סגולות ענק ליום הפורים

סגולות מנצחות לימי חג הפורים!

1)כותב בספר סגולת ישראל בזה הלשון: "מקובל מגדולי עולם, כי סגולה גדולה בפורים להשכים בבוקר ולהרבות בתפילה ובבקשה לפני ה' יתברך על כל דבר: בריאות, פרנסה, גאולה וכו', וכתב אחד מאדמור"י גור זכותו תגן עלינו:  כי "פורים הוא זמן רצון לכל, עת 'רעוא דרעווין', וכל אחד יכול לפעול אצל ה' יתברך שימלא כל משאלות ליבו! שכן כתב הזוהר הקדוש שיום הפורים גדול מיום כיפור".

2) כתב הרה"ק ר' צדוק הכהן מלובלין זצ"ל: "כיוון שבפורים זכו היהודים לחיות למרות גזירת המיתה, לכן יוכלו לפקוד עקרים ועקרות בפורים!

3) כותב הגאון ר' אליעזר דיסקינד זצ"ל: "ראוי לכל אדם להרבות בסיפור הנס והנפלאות לו ולאנשי ביתו… שעל ידי סיפור הנס בשמחה – גורם שמחה גדולה בעולמות העליונים וחדווה עצומה לאין ערוך והקב"ה מתפאר בו".

4) מגלה רבם ומאורם של ישראל הגה"ק מרן החתם סופר בשם ה'שב יעקב' זצ"ל סוד אדיר ונפלא: "כל העוסק בתורה בין קריאת המגילה של לילה לקריאה של יום – מובטח לו שהוא בן העולם הבא"! (עבודת יום הפורים).

5) כותב הגאון הצדיק רבם של ישראל הרמ"א זכותו יגן עלינו: "יש ללמוד גם קודם הסעודה! וראוי לשלוח משלוח מנות דווקא לאיש שאיתו מסוכסכים וזה גורם שעל ידי כך מתרבית האהבה והאחווה ועושה תענוג מיוחד להשם יתברך.

בפורים כל הפושט יד מקבל. עם ישראל הם פושטי יד והקב"ה נותן. כל הבקשות מתקבלות בשמיים.

מרדכי היהודי הוא גלגולו של משה רבנו ע"ה, אסתר המלכה היא איילת השחר.

בפורים רצוי לבדוק את מזוזות הבית. עד פורים אנחנו צריכים להתפלל להקב"ה לבטל את הגזרות שהוציאו 24 בתי-הדין בשמים על גופנו נשמתנו וממוננו. שנזכה שזכותו של משה רבנו ע"ה תעמוד לנו בז’ באדר שזה יום ההילולה שלו .

סגולות לסעודת פורים
לפרוס מפה לבנה על השולחן ולהדליק 2 נרות חגיגיים , שולחן יהודים טהור מבטל את שולחנו של אחשוורוש . לאחר מנחה מתחילים סעודת פורים שהיא כנגד החטא שהיהודים אכלו משולחנו של אחשוורש.

לסעודת פורים יש לקנות חלה מהודרת ארוכה (מזכירה את העץ שתלו את המן )
כשעושים נטילת ידיים וברכת המוציא צריך לבצוע את ראש של החלה כנגד הראש של המן שרוצים לבצוע אותו . מומלץ שסעודת הפורים תהיה עשירה במטעמים טובים .

לפני סעודת פורים לומר את מזמור כ"ג בתהילים להתפלל ולבקש את משאלות ליבנו.
בתוך סעודת הפורים לומר 120 פעם "ברוך מרדכי" ו- 24 פעם "ברוכה אסתר בת אביחיל".
בכך אנו מושכים עלינו את האורות של מרדכי היהודי ואסתר המלכה.

 

עוד לסעודת פורים
המקובלים נהגו להתחיל את סעודת פורים השכם בבוקר על מנת למשוך כמה שיותר מוקדם את השפע הגדול הנגלה בה. בסעודת פורים, כך אומרים, כל בקשה מתקבלת, כמו שאמרו חז"ל: כל הפושט יד לבקש נותנים לו. לפני סעודת פורים אומרים מזמור כ"ג בתהילים. כדאי לכבד את הסעודה בדגים, בבשר וביין, במפה לבנה ובחלה מהודרת וארוכה. כל אלה משום ששולחן זה מבטל את שולחנו של אחשוורוש שממנו סעדו יהודי פרס, והחלה הארוכה היא רמז לעץ הגבוה שעליו נתלה המן. בתוך הסעודה נהוג לומר 120 פעמים "ברוך מרדכי" ו-24 פעמים "ברוכה אסתר בת אביחיל", כך מושכים את האורות של אסתר ומרדכי.

בית דין לישועות
מנהג חסידים היה להעמיד בית דין מאולתר של שלושה אנשים לפחות או כמה צדיקים יחד, וכל הזקוק לישועה היה מבקש מבית הדין שיגזור עליו גזירה טובה, וראו נִסים וישועות הן במישור הכללי והן במישור הפרטי.

להתחפש לכלה
ישנה סגולה שעוברת מפה לאוזן שבנות שהתחפשו לכלות התחתנו באותה שנה. והרי יש עניין שמומלץ להתחפש למה שאתה רוצה להיות. אני, למשל, הרחקתי לכת והתחפשתי לאישה נשואה – והתארסתי תוך שלושה חודשים…

מידה כנגד מידה
נהוג לתת צדקה לכל הפושט יד בלי לבדוק מי הוא ומה מעשיו, וכך ינהג ה' איתנו כשיראה שאנחנו נותנים בידיים פתוחות בלי חשבונות.

תפילת נעילה
מקובלנו שיום הכיפורים הוא כיום הפורים (כִּפּורים – כְּפורים), וכתוב בספרים הקדושים שזהו זמן למחילת עוונות ומי שעושה תשובה הכול מתכפר לו. השיא הוא בשעת בין הערביים של יום הפורים, השעה המקבילה לתפילת נעילה. זהו זמן עצום לבקש מה' שימחל לנו וישלח לנו את הישועה שאנו זקוקים לה. נהגו גם לבדוק את מזוזות הבית כמו שנהוג לעשות בחודש אלול. והאר"י הקדוש אומר שפורים יותר גבוה מיום הכיפורים, משום שביום כיפור עובדים את ה' מתוך יראה ופחד ואילו בפורים עובדים את ה' מתוך שמחה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.