כניסתו לתוקף של חוק אשראי הוגן תידחה בשנה לכל היותר

"חוק אשראי הוגן" שפורסם באוגוסט 2017 בסעיף התחילה נקבע כי מרבית הוראות החוק ייכנסו לתוקף בתום 15 חודשים מפרסומו- בחודש נובמבר 2018 (למעט ההוראות הנוגעות להעלאת תקרת הריבית של הגופים החוץ בנקאיים שנכנסה לתוקף 60 יום לאחר פרסום החוק). תחילה ביקש משרד המשפטים לדחות את התחילה ב-9 חודשים, כך שתחילתו תהיה 24 חודשים מיום פרסומו במקום 15 חודשים הקבועים כיום, ובכך לשמר את תקופת ההיערכות שנקבעה במקור להסדרים החדשים.

בחוק אשראי הוגן, הורחבה תחולת החוק להסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות כך שיחול גם על תאגידים בנקאיים; עודכן מנגנון תקרת הריבית הקבוע בו; נוספו הוראות שונות שתכליתן הגנה נאותה על הצרכנים בשוק האשראי, וכן נוספו הוראות עונשין ועיצום כספי שנועדו לאפשר אכיפה אפקטיבית של הוראותיו. בין היתר החוק קובע תקרת "ריבית האזרחית" שהיא ריבית בנק ישראל + 15%. מי שילווה מעל תקרה זו צפוי לעיצומים כספיים שיכולים להגיע למיליוני שקלים. בנוסף, נקבעה תקרת "ריבית פלילית" שהיא ריבית בנק ישראל + 30%. מי שילווה מעל תקרה זו צפוי לעד שלוש שנות מאסר. כמו כן, נקבעה תקרה לריבית פיגורים שהיא פי 1.2 מתקרת הריבית של האשראי. בין חובות הגילוי שנקבעו בחוק כלפי המלווים יהיו שיעור הריבית, שיעור כלל התשלומים למלווה כגון עמלות, הצמדה למדד כלשהו ועוד. יצוין כי החוק חל על הלוואות ליחידים ולא על הלוואות לתאגידים או לעוסקים מורשים. כמו כן החוק לא חל על הלוואות בלי ריבית או הלוואות לבני משפחה.

יו"ר ועדת חוקה ח"כ ניסן סלומינסקי: "הזמן שהחוק אמור לחול בפועל נופל בשבת הקרובה, אבל התקנות הגיעו לוועדת חוקה רק לפני ששבועיים באיחור של תשעה חודשים. אין שום יכולת שהחוק יתחיל לחוק בשבת מבלי שאושרו התקנות ולכן בלית ברירה אנחנו נאלצים לדחות את תחילתו של החלת החוק."

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.