רבי נחמן מברסלב ונשמת הנפטר

פעם אחת ביקש רבי חייקל מרבינו שיראה לו מת – נפטר. אמר לו רבינו: "אבל הלוא תתפחד ממנו!". ויען רבי חייקל ויאמר: "אינני כל כך טיפש, עד שאתפחד ממנו"… ויאמר לו רבינו עוד הפעם: "אבל אתה תפחד!"… ככה עוד שלש פעמים, ורבי חייקל משיב בכל פעם שלא יתפחד. ובכן, רבינו הראה לו נשמת נפטר אחד, ויתחלחל ויתבהל רבי חייקל עד למאד, עד שרבינו נתיירא שלא יזיק לו הפחד…

בחסדי ה' לקחו על עצמם כמה אברכים מאנ"ש' להיות למשען ולעזר לאנשי שלומנו, לסייע בעדם ולעזרם כפי היכולת ולנסות להקל עולם מעליהם, ועל כן הקימו בסייעתא דשמיא את 'קופת החסד', שמטרתה להרבות חסדים בקרב אנשי שלומנו בחלוקות חסד ומכירות מסובסדות.

בראש ובראשונה החלו לפני מספר שבועות במכירת לחם במחיר מסובסד בכל קהילות בית שמש, אחר כך גם במודיעין עילית, ועוד ידם נטויה לעוד קהילות מאנ"ש ברחבי ארץ ישראל. עם הזמן התרחבה פעולתם למכירת חלות לכבוד שב"ק ועוד במחירים מסובסדים, ואף חלוקת לחם חינם אין כסף בכמה מן הקהילות.

אין צורך להכביר במילים על גודל העזרה שהארגון מסייע למשפחות האברכים, וקצת ניתן ללמוד ממעשה שהתרחש בימי חייו של רבינו הקדוש זצוק"ל עם תלמידו רבי חייקל, וממעשה זה נבין עד כמה גדולה הזכות שנופלת בחלקו של מי שעוזר לאנשיו של רבינו, ואפילו רק בחלוקת לחם.

כידוע, היה רבי חייקל החזן של רבינו הקדוש. פעם אחת ביקש רבי חייקל מרבינו שיראה לו מת –שנפטר מן העולם. אמר לו רבינו: "אבל הלוא תתפחד ממנו!". ויען רבי חייקל ויאמר: "אינני כל כך טיפש, עד שאתפחד ממנו"… ויאמר לו רבינו עוד הפעם: "אבל אתה תפחד!"… ככה עוד שלש פעמים, ורבי חייקל משיב בכל פעם שלא יתפחד. ובכן, רבינו הראה לו נשמת נפטר אחד, ויתחלחל ויתבהל רבי חייקל עד למאד, עד שרבינו נתיירא שלא יזיק לו הפחד.

ויאמר לו רבינו: "האם חכם כמוך יכולים להטעות בדמיון?!" ויחלוף הפחד ממנו. כעבור איזה זמן ביקש רבי חייקל מרבינו שוב שיראה לו נפטר, ובלבד שלא יתפחד, ויאות לו והבטיח שיראה לו. וכן היה, שאמר רבינו אל רבי חייקל: "עתה תראה נפטר", והראה לו אופה אחד שהתגורר באותו הרחוב של רבינו הקדוש, וכך היה מעשהו של אותו האופה:

אנ"ש, כשישבו לסעודת מלוה־מלכה, על פי רוב היה חסר להם לחם, והיו רגילין להיכנס אל האופה הזה ולקנות השיריים משבת, מה שלא היה יכול למכור ביום שישי, משום שלא היה שלם או לא נאפה מצד אחד וכו', ואנ"ש נתכוונו לקנות ממנו לחם זה בזול. והוא מצידו היה רגיל להיטיב עמהם במקח בשביל זה.

וישא עיניו רבי חייקל וירא את האופה הנ"ל, שנפטר בסמוך, איך שעמד לפני רבינו בכריעה והשתחויה, וביקש מרבינו: "היות שאני היטבתי עם האנשים המקורבים שלכם למכור להם בזול לחם וחלה בשביל סעודת מלוה־מלכה, ובכן אני מבקש מכם תיקון!". ויען רבינו הקדוש, ויאמר לו: "יען שהיטבת עם אנשיי המקורבים אליי, אני אעסוק בתיקונך!", וייעלם הנפטר.

***
בימים אלו עסקני הקופה עוסקים ללא לאות לאסוף מתרומת ידם של נדיבי־עם על מנת להרחיב אף לשאר מוצרי יסוד, כעופות, דגים וביצים, ולכלל קהילות אנ"ש ברחבי ארץ־הקודש.
המעוניינים להתנדב בפעילות ו/או בממון למטרה נשגבה זו, יפנה ל: 053-3182246

גל' נחלי נצח

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.