כתבינו בספר צדיקים – הכיצד? הרב לסרי

איך אנו מתפללים אבינו מלכינו כתבנו בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים? ישרים ותמימים? הרי אם אנחנו צדיקים, ודאי שייכתוב אותנו , ואם אנחנו לא, אז מה שייך שיכתוב אותנו בספרן של צדיקים??

כתבינו בספר צדיקים! הכיצד?
מהות התשובה- שיחה לעשרת ימי תשובה!

אנו נמצאים בעשרת ימי תשובה שהם ימי חשבון נפש והתבוננות , במה אפשר להשתפר לקראת יום הכיפורים.
חז״ל אומרים שלשה ספרים נפתחים בראש השנה
של צדיקים, רשעים ובינונים.
צדיקים נחתמים לאתר לחיים, רשעים לאלתר למיתה, ורשעים תלויים ועומדים בין ראש השנה לכיפור. אם עשו תשובה נחתמים לחיים. ואם לאו ח״ו למיתה.
איך אפשר לעשות תשובה בזמן כ״כ קצר? איך אפשר להיהפך מבינוני לצדיק גמור?
ועוד צריך להבין – איך אנו מתפללים אבינו מלכינו כתבנו בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים? ישרים ותמימים? הרי אם אנחנו צדיקים, ודאי שייכתוב אותנו , ואם אנחנו לא, אז מה שייך שיכתוב אותנו בספרן של צדיקים??
ועוד – איך אפשר ע״י תשובה להגיע עד הקב״ה?

שמעתי מהרב מרדכי אליהו זצ״ל שביאר
שכיון שלפני כן אנו אומרים "חטאנו עווינו פשענו" וחוזרים בתשובה, ובמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים, על כן אנו מבקשים להכתב בספר צדיקים וחסידים. אבל אם אדם אינו חוזר בתשובה שלמה, אינו יכול לומר כתבנו בספר צדיקים וחסידים.
תירוץ נוסף : שמעתי ממו״ר חמי שליט"א – שאדם שעושה עבירה הרי הוא לא חוטא אלא״כ נכנס בו רוח שטות. ממילא זה לא הוא עשה את העבירה. אלא הוא היה שוטה. ממילא מבקשים מה׳ שיכתוב אותנו בספרן של צדיקים, כי באמת המפנים אנו רוצים להיות צדיקים, כמו שהגמרא אומרת (ברכות יז.) – גלוי וידוע לפניך שכל רצוננו לעשות רצונך ושאור שבעיסה הוא מעכב. ממילא כל אדם מישראל הוא צדיק כי הוא באמת להיות יהודי טוב, רק שהיצר הרע מחטיא את האדם. והיתר יותר חזק מהאדם, כמו שאומרים : כי הוא ידע יצרינו.

ועוד אפשר לומר – שאנו מבקשים מה׳ שיכתוב אותנו בספרן של צדיקים -משום שרק כך אנחנו נשפר מעשינו. כמו שמסופר (ב״מ פו.) על ר׳ יוסי בר׳ אליעזר שסמכו ברבי וחזר בתשובה. כי שמתייחסים לאדם בתור צדיק – זה משפיע עליו לשנות מעשיו. ואם בורא עולם לא יכתוב אותנו שם – ח״ו נהיה בספר רשעים ולא נוכל להיות צדיקים. אבל כשיכתבו אותנו בספר צדיקים ממילא נדרוש מעצמנו להיות יותר טובים.
איך אדם יכול להפוך מרשע לצדיק? איך אפשר לעדות תשובה בין רגע?

ידוע מה שהגמרא אומרת בקידושין (מט:)
המקדש את האישה על מנת שאני צדיק. אפילו הוא רשע גמור, מקודשת. שמא הירהר תשובה בליבו.

ואיך יכול להיות? שבן רגע אדם כבר יהפך מרשע לצדיק גמור? שעד כדי כך שאשתו מקודשת??

אלא אומר החתם סופר: על הפסוק: ״כרחוק מזרח ומערב הרחיק ממנו את פשעינו״ שכמו שאדם מסובב פניו ממזרח למערב בפעולה פשוטה ומהירה, כך אדם יכול להרחיק את עצמו מכל החטאים והפשעים שהיא עשה. וזאת ע״י הרהור תשובה.
עד כדי כך!! מה אדם יכול לזכות ברגע אחד שמהרהר בתשובה.
וכמו שכותב הרמב״ם : הלכות תשובה פרק ז׳ ה״ו) גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה, אמש היה מרוחק ושנואי לפני המקום, והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד.

כמו הסיפור של האדם שעלה לאוטובוס. ונסע בכיוון ההפוך, לא יעזור לו שיסתובב. צריך לעלות לאוטובוס שנוסע לכיוון שהוא צריך.
רק תחליט לעשות תשובה, כבר עלית לאוטובוס, אתה כבר בדרך.. אפילו שלא הגעת למטרה עדיין. אתה נמצא בדרך הנכונה. ולאט לאט תעשה תשובה מושלמת. ותוכל לקנות את עולמך ברגע אחד.

כמו שחז״ל מספרים (ע״ז יח.) על אליעזר בן דודירא: שלא היה עבירה שלא עבר, ופעם אחת עבר כמה ימים ונהרות כדי לעשות עבירה עם איזו אישה, וכשבא לעשות את העבירה, פרש. שם ראשו בין ברכיו וגעה בבכייה. ואמר הרים וגבהות בקשו עלי רחמים, שמש וירח, וכו.. אמרו לו עד שאנו מבקשים נבקש על עצמינו. מייד אמר : אין הדבר תלוי אלא בי. מייד געה בבכייה, ויצאה נשמתו.
יצאה בת קול ואמרה : ר׳ אליעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא.
בכה רבי ואמר : יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים.
ברגע אחד אדם יכול לקנות את עולמו.

כמו שמספרים על ר׳ משה פיינשטיין ואותו אדם שלמד דף גמרא ועשה סיום. ומייד נפטר. אמר ר׳ משה – יש קונה עולמו בדף אחד.
כל אדם שמחליט ברגע אחד להשתנות, זה נקרא חזרה בתשובה.
וכ״ש אדם מחליט לחזור בתשובה – תשובתו יכולה להגיע עד כיסא הכבוד.
כמו שאומרת הגמרא ביומא פו. שובה ישראל עד ה׳ אלוקיך – גדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד.
מה הפירוש עד ה׳ אלוקיך:
1. שאדם יגיע להכרה שהקב״ה הוא מעליו.
2. שאדם יידמה את עצמו לקב״ה במידות שלו מה הוא חנון אף אתה חנון, וכו׳ שאדם יהיה חנון ורחום כמו הקב״ה .
3. לפי הרמב״ם שכתב – מה היא תשובה אמיתית? עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחטא זה לעולם. וזה הכוונה עד ה׳ אלוקיך – עד שה׳ יעיד עליך.
4. אפשר להסביר ע״פ מה שאומרת הגמרא במנחות, שהעולם הזה נברא באות ה׳ והעולם הבא באות י׳ . וזה מה שכתוב ״כי בי׳-ה צור העולמים.״ ומדוע העולם הזה נברא בה׳? כי כל אדם שרוצה לצאת החוצה יכול לצאת מלמטה. ומדוע הה״א יש לה עוד פתח למעלה? הרי יכול לחזור מהחור שיש למטה? אלא אומרת הגמ׳ שלא יהיה לו סיעתא דשמייא. אלא הוא צריך לעלות למעלה ולהיכנס. מה הפירוש? שאדם שחוזר בתשובה צריך לעשות מסירות נפש לעלות בחזרה עד למעלה. ומה הוא זוכה? שעכשיו הוא נמצא ממש בדרגה הכי גבוהה – בה״א למעלה. שהוא הכי קרוב לה׳ יתברך. (מפי מור חמי שליט"א )

ממילא שאדם מחליט לחזור בתשובה ברגע אחד מגיע לדרגות מאוד גבוהות, ויכול להיהפך לצדיק גמור. וזה בתנאי שעושה תשובה אמיתית.
ע״י שיעשה חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. שבאמת יתחרט על החטא שעשה, ויתוודה בפיו ויאמר :
ה׳ אני מתחרט על כל מה שעשיתי, אני מקבל על עצמי לא לשוב על אותו חטא יותר לעולם. ורק כך שהוא מקבל על עצמו קבלה לעתיד, יפה׳ יקבל תשובתו. עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לאותו החטא לעולם.

אבל ראיתי שאומר הבעל שם טוב:
שאפילו אם אדם לא חוזר בתשובה שלימה, אלא אפילו מתחיל לחזור בתשובה, גם את תשובתו הקב״ה מקבל.
וזה מה שכתוב – אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך ה׳ אלוקיך ומשם יקחך ״
שגם אם אדם נמצא במצב שהוא נידח, שהוא עדיין רחוק. אבל הוא החליט שהוא רוצה להתקרב. הקב״ה יבא ויעזור לו לשוב בתשובה
וזה מה שאומר רבינו יונה – ויעזור ה׳ לשבים כאשר אין יד טבעם משגת.
שאדם שמקבל על עצמו לשוב בתשובה, אפילו קבלה קטנה, מייד זוכה לסיעתא דשמייא.

יש שתי דרכים לעשות תשובה:
יש תשובה מיראה – שאדם חוזר בתשובה משום שהוא מפחד מהעונש . ויש דרגה של יראה שזה יראת הרוממות. שהוא לא עושה עבירות משום שהוא ירא מרוממותו של הקב״ה.
ויש תשובה מאהבה – שאדם חוזר בתשובה משום שהוא אוהב את הקב״ה.
מה ההבדל בינהם?
תשובה מיראה – עוונות נהפכים לשגגות.
ותשובה מאהבה – עוונות נהפכים לזכויות?

ולכן אדם שחוזר בתשובה מאהבה, יש לו כ״כ הרבה זכויות, עד כדי שבמקום שבעלי תשובה עומדים – צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. וזאת משום שבעלי תשובה יש להם הרבה זכויות, וגם מפני שהם טעמו טעם חטא ובכל סאת חזרו בתשובה.

שמעתי סיפור על אותה ילדה שרצתה לקנות תכשיט לאחותה, והיה מאוד יקר ולא היה לה כסף לקנות, בסוף המוכר נתן לה במתנה. ובאה אחותה ושאלה איך היא שילמה על זה? אמר לה המוכר שהוא הסכים לתת לה במתנה, כי היא שילמה לו בזה שהראתה לו מה היא אהבה.

אנו מגיעים לריבונו של העולם ואנחנו רוצים לקנות משהו יקר מאוד. אנחנו רוצים לקנות חיים, אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמו את זה. אין לנו את הכסף כדי לשלם על זה.
וכך אנו מגיעים לריבונו של העולם ואנחנו מרוקנים את הכיסים, שלנו עם מה? קבלה כאן וקבלה שם;
ריבונו של העולם רואה כמה אנחנו מוכנים לעשות, עד כמה אנחנו אוהבים אותו.
מה אנחנו מוכנים להקריב בשבילו. כמה אנו מוכנים לקבל על עצמינו קבלות אמיתיות שיחזיקו לפחות לחודש חודשיים. שנראה לו לפחות שאנו מנסים להתקרב, להשתנות. להיות יותר צדיקים.
ואז בורא עולם יקבל את תשובתנו. וייחתמנו בספרן של צדיקים. אמן!!
גמר חתימה טובה!!

לעוד מאמרי חיזוק היכנסו לאתר:
Www.haravlasry.com

הרב יצחק לסרי שליט"א

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.