למרות הפילוג: איחוד ספרדי נגד הגיוס

למרות הפילוג – גדולי הדור הספרדים מתאחדים נגד הנח"ל החרדי, השח"ר, וה'שירות אזרחי': "גם למי שאינו במסגרת לימודים אסור ללכת לשם, כל הנותן ידו לגיוס לצבא – מחטיא הרבים"

גזירת הגיוס: בצל הפילוג המפלגתי השורר במחנה הספרדי לקראת הבחירות הקרובות, התאחדו בסוף השבוע האחרון גדולי הדור הספרדיים מכל המחנות, למכתב חריף כנגד הגיוס , ובו 'איסור גמור להצטרף לצבא, לנח"ל החרדי ולמסלולי השח"ר, או לשירות האזרחי', כאשר האיסור כולל 'גם את מי שאינו במסגרת לימודים'. המכתב התפרסם בסוף השבוע האחרון ברחובות הריכוזים החרדיים.

במכתב, עליו חתמו נשיא מועצת החכמים של ש"ס, הגר"ש כהן ראש ישיבת פורת יוסף, חברי מועצת החכמים הגר"ש בעדני והגר"ד יוסף, וכן הגר"מ מאזוז ראש ישיבת כסא רחמים ומנהיגה הרוחני של מפלגתו של אלי ישי 'העם איתנו', וכן הגר"מ צדקה ראש ישיבת פורת יוסף, הגר"י כהן ראש ישיבת יקירי ירושלים, המקובלים הגר"ב שמואלי והגר"ד בצרי, רבני עדת תימן הגר"ש מחפוד והגר"י רצאבי, הגרב"צ מוצפי, הגר"י מאמאן זקן רבני מרוקו, הגרב"צ אטון ר"י ראשית חכמה, ועוד עשרות רבנים וראשי ישיבות מכל גווני עדות המזרח.

במכתב, תחת הכותרת "אל אחינו בני עדות המזרח, קריאה נאמנה", כותבים הרבנים:

"דמוע תדמע עינינו, ובמסתרים תבכה נפשנו, שעה שעולה על זכרוננו מצב היהדות ועתידה! אשר אחר עמל של שנים ויגיעת דמים ב"ה חזרה עטרה ליושנה, רבבות לומדים ממלאים את הישיבות הק', והמון העם צועדים בדרך התורה לאורם של רבותינו זי"ע בכל ערי ארץ הקודש ובחו"ל, קם דור שלם של בתים המגדלים בניהם ובנותיהם בדרך ישראל סבא, ובחסדי שמים בזכות מסירותם של אבותינו ורבותינו הופרה עצת הרשעים שמאז קום המדינה ניתקו מצור מחצבתם מאות אלפים ורבבות והעבירום על דתם ועל דעתם.

עתה נחרדנו עד עמוק נפשנו מן התוכניות של השלטון רודפי ושונאי הדת להרוס את עולם התורה עולךם התורה ולהחריב את כל עתידנו שאם אין גדיים אין תיישים, וזאת באמצעות מכסות גיוס שנתיות, שאלפי בחורים אברכים ושומרי תורה ינותקו מעץ החיים להוציאם ממחנה התורה והקדושה אל מקום ציה וצלמוות רוחנית וגשמית שאחריתה מי ישורנה.

וחמורה ביותר הסכנה, שחברו יחד לדבר עבירה אנשים ונציגי מפלגות המשתפים פעולה עם האויב, עבור חשבונות שונים, ומשדלים מנהלי מוסדות שימסרו מתוכם תלמידים לצבא למאות את מהכסות שבתמורה יתוגמלו בתקציבים נדיבים.

איך מלאם לבם להעיז לגזור את הילד החי להכריע בדיני נפשות אשר תלמידים שאינם בולטים בכשרונותיהם, לפסוק אותם למיתה רוחנית במקומות החטאים נח"ל החרדי ומסלולי השח"ר ושירות הלאומי אזרחי, ובכך להביא עליהם כליה ח"ו.

מי זה האיש שיכול ליתן יד למסור בחורים לסמכותם של מחללי שבת עוברי עבירות הבזים לתורה וללומדיה, לחצוב בורות נשברים, שמים אין  בהם ונחשים ועקרבים יש בהם."

במרכזו של המכתב, מופיע פסק דין חריף ונחרץ השולל כל גיוס ושירות בשירות אזרחי:

"אנו חוזרים ומזהירים את פסק הדין של מרנן ורבנן זצוק"ל, כל הנותן יד לגיוס שומר תורה ומצוות גם אם אינו במסגרת לימודים! לצבא לנחל ולחרדי, ולכל שאר המסלולים, הם בכלל מחטיאי הרבים שאין מספקים בידם לעשות תשובה ועתידים ליתן את הדין, ואין ביד שום אדם קטן או גדול לבטל פסק דין זה, וכפי שלצערנו הניסיון הוכיח שבכל מקום שנתפס אחד למקומות אלו נזרע חורבן והרס בבית למרוד בהורים ומורים והשפעתו רעה על כל הסביבה לזלזל בתורה ובמצוות."

הרבנים אף יוצאים בחריפות נגד המסלולים החרדים בצה"ל, וקובעים כי הם "החריבו מאות בתים ואלפי בחורים":

"קוראים אנו לכל בעלי השפעה, פעלו ככל יכולתכם להסיר משכלה זו של הצבא והנח"ל החרדי מקרבנו שמאז הקמתו הוא אבן נגף לבית ישראל, וכבר החריב מאות בתים ואלפי בחורים. חזקו עצמכם יחד בעת כזאת, לא להיגרר אחר משאות שווא ואיומי תקציבים בעבורם למסור לצבא איזה נפש מישראל ח"ו"

"וחובה להורים ומחנכים להרחיק ילדיהם מכל השפעות זרים למסגרות לנוער שהם מלכודת להעברה על הדת, וכל אחד יעשה כל שביכולתו להציל נפשות יקרות אלו של בחורי ישראל מליפול בשאול המסלולים, ולעומת זה משכהו לבית המדרש, ובזמן כזה גם החלש יאמר גיבור אני, ושכרו כפול מהשמים בזה ובבא, ויזכה לרוב נחת מכל יוצאי חלציו לגדלם לתורה וליראה והזורעים בדמעה ברינה יקצורו, ולא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים עד ביאת גואל צדק אמן."

על החתום באו, כאמור, עשרות רבנים וראשי ישיבות מכל עדות וחוגי הספרדים.

יצויין, כי הרבנים מזכירים במכתבם גם את פסקו של מרן הראשון לציון הגר"ע יוסף זצוק"ל, יחד עם המקובל הגר"י כדורי זצוק"ל ועשרות רבני עדות המזרח, בקריאת קודש שפורסמה בחודש תשרי תשס"א (מצורף), והתפרסמה שנית כעת תחת הכותרת 'קבלנו הוראות מרן', שם נכתב 'שמענו על גזירת הנח"ל החרדי… והננו להזהיר באזהרה חמורה לבל יתפתה שום תלמיד ושום שומר תורה ומצוות, גם אם אינו במסגרת לימודים, ליפול ברשתם". (פסקו של מרן צוטט גם על ידי בנו יבדלח"א הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א, בספרו 'ילקוט יוסף' הלכות כבוד אב ואם, פרק ט' הלכה ס')

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.