מלחמת היצר / הרב לסרי

על האדם צריך קודם כל לצאת למלחמה. לא להיות אדיש. לא להכנע אפילו לרגע, כי זו מלחמת חורמה. ורק אם האדם יקום וילחם כל יום בכל כוחו, אז יזכה ל״ונתנו״ ה׳ אלוקיך בידך. שאפילו שהיצר הרע הוא תקיף מאוד יותר מהכח האנושי של האדם, בכל זאת יתנו ה׳ בידו שיוכל להכניעו.

הפרשה מתחילה-כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה׳ אלוקיך בידו ושבית שביו.
ולכאורה מדוע לא כתוב כי תצא למלחמה? אלא למלחמה? אלא משמע המלחמה הידועה כבר. שישנה תמיד. וזו מלחמת היצר הרע.

כמו שאומרת הגמ׳ בקידושין(ל:) צופה רשע לצדיק ומבקש המיתו – זה היצר הרע, שמתחדש על האדם כל יום ומבקש להורגו. ואילולי הקב״ה עוזרו אינו יכול לו.

ולכן על האדם צריך קודם כל לצאת למלחמה. לא להיות אדיש. לא להכנע אפילו לרגע, כי זו מלחמת חורמה. ורק אם האדם יקום וילחם כל יום בכל כוחו, אז יזכה ל״ונתנו״ ה׳ אלוקיך בידך. שאפילו שהיצר הרע הוא תקיף מאוד יותר מהכח האנושי של האדם, בכל זאת יתנו ה׳ בידו שיוכל להכניעו.

ולא רק שיזכה לנצחו אלא גם להחזיר בחזרה את כל מה שלקח ממך.
כמו שראינו בפרשה שעברה- כי תצא למלחמה על אויבך.. וראית סוס ורכב עם רב. וכ״ז מאיפה יש לו? הכל ״ממך״. מכל הנפילות שהצליח להפיל אותך. במשך כל השנה. מהם קיבל היתר כח גדול שכזה. וא״כ אומר האדם לעצמו איך אני ינצח אותן? באה התורה ואומרת לך- ״לא תירא מהם כי ה׳ אלוקיך עמך״- אל תפחד ממנו כי ה׳ איתך ויעזור לך. ואז תזכה ל״ושבית שביו״. שתזכה להחזיר את כל מה שלקח ממך. ולמה כתוב ״ושבית שביו״? ולא ושבית ״אותו״? כי כל מה שיש לו זה הכל ממך. ממה ששבה ממך. מכל הפעמים שהצליח להפיל אותך. כי לעצמו אין כלום. ואיך האדם יצליח להחזיר את מה שלקח ממנו היצר הרע? ע״י תשובת המשקל. כמו הסיפור עם אותו זוג שהלכו למופע בפריז לא צנוע, ועדו חילול ה׳ נורא. אמר להם הרב שילמדו תורה, וילכו לשיעורי תורה וכל אחרים יתחזקו מהם, ובכך יצליחו לתקן את החילול ה׳ שעשו.

ואז ״וראית בשביה אשת יפת תואר״ – זו הנשמה הקדושה של האדם. שהיא יפה וטהורה. כמו שאומרים כל בוקר – נשמה שנתת בי טהורה היא. וכן ראינו בגמ׳ בנידה(ל:) שלפני שאדם נולד משביעים אותו ״תהי צדיק ואל תהיה רשע״.. והוי יודע שהקב״ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתתי בך טהורה היא- אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו – הריני נוטלה ממך.

ממשיכה אומרת התורה- ״ולקחת לך לאישה״ – מותר לך לקחתה אבל לפני כן עליך לנקות אותה מעבירות שיש לה. ולכן מה עושים? ״ וגלחה את ראשה״ ועשתה את ציפורניה״ ששני דברים האלו נקראים בקבלה – דברים החיצונים. ועליך לדאוג להסיר זאת מעליה. ואיך? פשוט סוגרים את הדלת – ולא נותנים לרחוב להכנס הביתה. שומרים על עצמינו לא לראות שטויות..
כמו שבא פעם מישהו לרב שלו ואמר לו – אני לא מרגיש את ״אלול״. אמר לו הרב – קודם כל אל תקרא עיתונים, אל תשמע חדשות תתחיל לשבת ללמד תורה, מוסר. ואז תתחיל להרגיש משהו. אי אפשר להיות בתוך הבוץ ולהרגיש נקי.

ולכן כדי לעשות תשובה אמיתית צריך להתפלל על זה – ולהזיל קצת דמעות. ולכן כתוב ״ובכתה את אביב ואת אמה״ ירח ימים. שהכוונה לאביה של הנשמה זה הקב״ה. "ואמה" זו כנסת ישראל. "ירח ימים" – זה חודש אלול. ואח״כ ״תבא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה״. שאז תוכל להנות מאורה. ולהרגיש את האור האמיתי שלה. ותזכה לעבוד את ה' באהבה.

מסופר על ר' יחזקאל אברמסקי- שפעם הלך לאיזה מקום לדרוש בפני כמה מאות סטודנטים- ומסר להם שיעור מאוד מחזק. וזה בדיוק היה בימים האלו של חודש אלול. ודיבר איתם על החשיבות של שמירת התורה והמצוות, וכמה שיותר אדם צריך להתחזק בתורה ויראת שמיים . פנה אליו אחד הסטודנטים ואמר לו –מחילה כבוד הרב, אבל הפעם באמת הרב הגזים קצת. "למה" מה אמרתי"? שאל הרב? . אמר לו הסטודנט-לא נראה לי שהתורה כתבה את כל האיסורים האלו בשביל שבאמת נקיים אותם. לא יתכן שאנחנו יכולים לקיים כ"כ הרבה דברים. ולשמור את עצמינו מכל הדברים האסורים לנו.

לרגע אחד, שתק הרב- ולא ידע מה לענות. עד שחשב ופתאום עלה רעיון במוחו- יש לי תשובה והוכחה מהפרשה – מכך שהתורה מתירה לקחת אשת יפת תואר אפילו שהיא גויה ומשוקצת . ולמי מתירה? לאנשים הכי צדיקים בדור. מי האיש הירא ורך הלבב. שירא מעבירות שבידו. שכל מי שהיה יוצא למלחמה היה צריך להיות צדיק מאוד. והתורה ירדה לסוף דעתו של אדם וראתה שהוא לא יוכל לעמוד בפיתוי הזה- ולכן התירה לו לקחת את אותה אישה ולהתחתן איתה. איך יתכן?! אלא מוטב שיהיה לו בהיתר ולא באיסור. וכל מה שהתורה התירה זה משום שידעה שהאדם לא יוכל להתגבר על התאווה הזאת. וא״כ אמר ר' יחזקאל לאותו סטודנט – שמשמע ששאר איסורים שבתורה שהתורה אסרה, מוכח שאדם יכול לעמוד בהם. כיאם לא, התורה לא הייתה אוסרת על האדם דבר שלא יכול לקיימו. שהרי אין הקב״ה מביא נסיון לאדם שלא יכול לעמוד בו. כמו שאומר הגאון מוילנא על הפסוק – הנותן שלג כצמר״ שה׳ לא נותן שלג וקור בעולם יותר ממה שיש צמר וחום בעולם.כי לא מביא נסיון שלא יוכלו לעמוד בו.

וזה היסוד של כל התורה כולה – שנבין ונדע שאם התורה אסרה לנו כל מיני דברים זה סימן שאנו יכולים ומסוגלים. והכל בשבילנו לשמור אותנו בדרך הטובה.
ה' יזכינו! שבת שלום ומבורך!!

הרב יצחק לסרי
רב קהילת אהבת שלום
מרילנד ארה״ב
Www.haravlasry.com

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.