"מלחמת רוסיה טורקיה – זמן ראוי למשיח"(הקלטה)

בשיחתו השבועית התייחס הראב"ד למתיחות בין רוסיה לטורקיה: "זה רומז שאנו עומדים קרוב ממש לביאת משיח צדקנו". האזינו {הגר"מ שטרנבוך השבוע}

בשיחה השבועית שנשא הגר"מ שטרנבוך לבני ישיבתו, התייחס לסכסוך בין רוסיה לטורקיה, ובשיחתו השבועית לפני אברכים בהר נוף, הוסיף מהגר"מ שטרנבוך לבאר את הדברים גם עפ"י קבלה.

הגר"מ פתח את דבריו: "קבלה בידינו מפי תלמידי הגר"א בשם הגר"א שמלכות רוסיא תתחזק קודם ביאת משיח, והאומות יפחדו מהם. (ובביאור הדבר ביאר רבינו הגר"א עפ"י קבלה, שכאשר רוסיה מתגברת אז הטומאה מתגברת, כיון שקליפת רוסיא היא "דוביאל" שירשו קליפת פרס, וכיון שבשורשם הם גם נוצרים יוונים, ממילא מעורב בהם קליפת יון עם אדום, וקודם ביאת משיח תתחזק קליפה זו").

"ועוד קבלה יש בידינו איש מפי איש עד רבינו הגר"א, שבשעה שצבא רוסיה ייכנסו בשערי איסטנבול [המכונה מיצר בוספורוס (ה"דרדנלים")] בירת טורקיה, יש ללבוש בגדי שבת ולצפות לרגלי משיח. והכוונה היא, שבשעה שמלכות רוסיה תילחם בטורקיה עד כדי שהרוסים ייכנסו בתוך שערי איסטנבול כדי להילחם בטורקים, זהו סימן שמשיח עומד לבוא ממש בכל רגע".

"והנה, השבוע הרוסים והטורקים החלו להתקוטט זה עם זה, וכבר נשמעים קולות מלחמה ביניהם, ולפי דברי הגר"א, בוודאי שהתגברות כוחה של רוסיה וכן המריבה בין רוסיה לטורקיה, רומזת לנו שאנו עומדים קרוב ממש לביאת משיח צדקינו".

"ואנו רואים בזה קיום דברי חז"ל, שכאשר משיח צריך לבוא הקב"ה יגרה מלכויות זו בזו – ושלא ברצונם תתפתח מלחמה ביניהם, וכמו שאמרו בב"ר (מ"ב ד') "אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו צפה לרגלו של משיח".

"ובאמת עפ"י שכל אי אפשר כלל להבין איך מדינה כמו טורקיה מתגרה במלכות רוסיה העצומה ממנה בהרבה, ונראה מזה שהקב"ה מסובב את כל זה כדי להכשיר את הדרך לביאת משיח צדקינו, ובפרט עכשיו שאנו נמצאים במוצאי שביעית, אשר אמרו חז"ל (סנהדרין צ"ז ע"א) "במוצאי שביעית בן דוד בא".
הגר"מ המשיך בדבריו: "אולם יש להדגיש, שאין כאן הבטחה גמורה לביאת משיח בתקופה הזאת, אלא זהו "זמן פקידה", והיינו שזמן זה מסוגל מאוד לביאת משיח, ועדיין הדבר תלוי בנו, שרק אם אנו נתעורר ונתחזק בתורה ויראת ה' טהורה אז יחיש הקב"ה לגאלנו בעת רצון זו לביאת המשיח, אבל אם לא נתעורר, אז ח"ו נפסיד את העת את העת רצון ושעת הכושר, ונצטרך לעבור חבלי משיח".

"וא"כ, המריבה בין רוסיה לטורקיה היא בעינינו כעין קול מהשמים לעורר אותנו שהגיע זמן הראוי למשיח, ויש לנו להכין עצמינו בתשובה לביאת משיח".

"ואם ח"ו לא נתעורר עכשיו בתשובה כדי לזכות לביאת משיח, עלול הדבר להביא חרון אף ה' עלינו שהחמצנו את ההזדמנות ולא התאמצנו להחיש את ביאתו, ובהיותי בדרום אפריקה הראה לי יהודי זקן העתק מכת"י של רבינו אפרים מבעלי התוס' שראה במוזיאון הבריטי, [ואמר לי אז שעומד להדפיסו, ולא נתברר לי אם נדפס, שסמוך ממש כבר נפטר] "שמשיח וודאי יבוא עד שנת ה' אלפים ת"ש – שהוא שלוש מאות שנה קודם סוף ו' אלפים לבריאה, וסיים שאם ח"ו לא יבוא, הקב"ה יהיה בכעס ויבואו על ישראל צרות כאלו שלא היו מאז היתה ישראל לגוי", ואכן בעוה"ר באה אח"כ השואה האיומה שכילתה בישראל מיליונים מאחינו בני ישראל הי"ד".

"ואנו נמצאים עכשיו בפרשת דרכים, שאם נחזור בתשובה, אז הקב"ה ידלג על כל הסדרים כדי לגאול אותנו, וכמוש"כ (שה"ש ב' ח') "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" וגו', אבל אם לא נחזור בתשובה, אז בני ישמעאל יתחזקו מאוד, וכמבואר בזוה"ק ובפירוש רבינו חיים וויטל זצ"ל לשיר המעלות, שבאחרית הימים הגלות הקשה ביותר תהיה אצל בני ישמעאל, ובני ישמעאל יצליחו סמוך לביאת המשיח להתגרות בישראל, ויהיה לנו ח"ו צרות שלא סבלנו כמוהם מעולמים רח"ל".

"ובוודאי שכל הצרות שאנו סובלים עכשיו מבני ישמעאל שהשנאה אצלם מתגברת ובוערת כנגדינו, זהו בכלל חבלי משיח, ואם נשוב בתשובה, אזי בני ישמעאל ינחלו מפלה עצומה, ויבוא משיח צדקינו, ולא יישאר מבני ישמעאל שריד ופליט".

"ומשיח כבר עומד אחר כותלינו, משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים ומצפה לבוא, ואם אנו נטהר לבבינו ונמסור נפשינו, בוודאי נזכה ולפתע פתאום יבוא המלך אל היכלו, ונזכה לראות בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו בקרוב".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.