מעין מים חיים מרבי אלימלך מליז'נסק

לרגל יומא דהילולה של רבי אלימלך מליז'נסק זצוק"ל, בעל הנועם אלימלך, הרב יאשיהו פינטו מציג לקט של חידושי תורה בשמו של הצדיק

ידוע יסוד גדול בחיי האדם, ככל שיש לאדם כח גדול יותר כך דבר שהוא משליך בחוזקה מגיע רחוק יותר. ואצל הצדיקי אמת וקדושי עם ישראל ככל שקדושתם ומעלתם רמה ביותר התורה והדברים הרוחניים שלהם ‏הגיעו למרחקים רחוקים ולדברים גבוהים וגדולים עד ביאת משיח צדקנו. ורבנו הנועם אלימלך אשר קדושתו הייתה רמה ביותר התורה שזרק בכוחו העצום משפיעה ועוברת כחץ חד הנזרק בעוצמה עצומה מדור לדור וממשפחה למשפחה ומיהודי ליהודי.
וידוע מה שמו"ר זקננו רבנו מאיר אבוחצירא זצוק"ל היה חוזר ושונה ואומר, שבית שיש בו את הספר הקדוש נועם אלימלך מוגן ושמור מקדושת הספר הקדוש שנמצא בבית הזה.

ידוע מעשה המובא על רבנו הנועם אלימלך, כשנתמנה להיות מורה דרך על תלמידי הבעל שם טוב, נכנס לישון בלילה, עמדו התלמידים והזדעזעו איך הרב יכול לישון על מיתה הרי רגילים מרבותיהם הקודמים המגיד הגדול ממזריטש והבעל שם טוב שלא היו שוכבים ויושנים בלילה, אמר להם רבי זושא, אחיו של הנועם אלימלך: לא לדאוג אחי גם כשיושן הדעת שלו והמחשבה שלו מרוכזת עם המזוזה שנמצאת בקיר בכל עת ובכל זמן השיויתי ה' לנגדי תמיד נמצא בדעתו, איך שהניח את ידו על המזוזה הזדעזע וקם הנועם אלימלך משום שהיה הפסק של היד בין המזוזה לבין המחשבה של הנועם אלימלך.

קדושתו ומעלתו הרמה של הנועם אלימלך אין לשאר ואין לתאר והנה בימים אלו שצריכים להתחזק בהם באמונה ובביטחון בהקב"ה בודאי צריכים להדבק בתורתו ובכוחו של הבעל הנועם אלימלך שמכוחו נוכל להמשיך ולעבור את הימים הטרופים אשר עם ישראל נמצא בתוכם.

וידוע מה שמובא בנועם אלימלך בליקוטי שושנים על מה שמצינו בפרשת השירה, במקום אחד מובא ויבואו בני עשראל בתוך הים ביבשה‏ (שמות י"א-כ"ב) ובמקום אחר כתיב ובני ישראל הולכים ביבשה בתוך הים (שמות י"ד-כ"ט). וצריך ביאור שינוי הלשון, או בני ישראל הולכים בתוך הים ביבשה או בני ישראל הולכים ביבשה בתוך הים?.

אלא מפרש בעל הנועם אלימלך, אחרי שראו ישראל הנס דקריעת ים סוף וראו את גדולת ה' בזה, התבוננו ובאו לידי הכרה דלא רק זהו נס שנבקע הים ויכולים לעבור בו אלא גם עצם העניין שיוכל אדם לילך ביבשה ולהניח את רגליו על הארץ ולהוזיז את אבריו ואת גידיו ואת גופו גם כן נס גדול בכל רגע כמו קריעת ים סוף. וזה המעלה הגדולה שבני ישראל הגיעו בקריעת ים סוף, להאמין לא רק בנס שרואים אלא להאמין גם בטבע שגם הטבע הוא נס גדול ביותר. ומהיום הזה של קריעת ים סוף הושרש בעם ישראל לראות גם בטבע שהוא נס. ואדם ככל שמעלתו רמה וגדולה צריך לדעת שבכל טבע יש נס וכשנתבונן ונחזק את נפשנו בדבר גדול זה לראות בטבע גם נס ונסתכל בכל מעשיהם של הצדיקים והקדושים ששינו את סידרי מעשי בראשית אז נגיע לדבקות ולאהבת ה' אמיתית.

ובכוחם של אותם צדיקים אפשר להגיע למעלות ולדרגות גבוהות ביותר. וכמו שמובא בנועם אלימלך על רבי חנינא בן דוסא, אשר עליו נאמר כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וחניניא בני דיו בקב חרובים. ומביא בעל הנועם אלימלך, "בשביל" חנינא בני, שרבי חנינא בן דוסא בנה שביל מהשמים לארץ לכח של הפרנסה. והצדיקים בקדושתם ובמעלתם בונים שבילים בענייני פרנסה ובעניינים אחרים בינינו לבין הקב"ה.

וכאשר ביום ההילולה של הצדיק מתדבקים בכוחו של הצדיק, מחזקים את השביל שבנה אותו צדיק ועוברים באותו שביל ומתדבקים בהקב"ה ומתדבקים במצוות ובמעשים טובים ובדרכם של אותם צדיקים, אשר מסרו נפש וסללו את הדרך לדורות הבאים.

יהי רצון שבזכות בעל הנועם אלימלך, שכוחו רם וניסה ומעלתו גדולה, הקב"ה ישפיע עלינו שפע גדול ממרום ונזכה לשפע ולאורות עליונים ולדבקות אמיתית בהקב"ה ולראות ניסים ונפלאות בקרוב ממש.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.