מעירוב תבשילין עד חמץ בשבת אסרו חג

לקט הלכות שביעי של פסח ושבת אסרו חג שנערכו ע"י הרב יהודה אריה הלוי דינר

• מכיון ששביעי של פסח חל ביום שישי, צריך לעשות עירוב תבשילין מלפני יו"ט, בכדי להתיר להכין ביו"ט את צרכי השבת.

• יש להיזהר להתחיל סעודת יו"ט קודם שעה עשירית מכיון שהוא ערב שבת. וכמו כן אלו שאוכלים סעודה שלישית מפני חביבות מצות אכילת מצה שזמנה הולך לו, וכמנהג הגר"א, יזהרו להתחיל קודם שעה עשירית.

• לפי רוב הפוסקים מותר לבני ארץ ישראל לאכול חמץ בשבת (ולא אמרינן בזה מיגו דאיתקצאי בין השמשות וכו', כיון שזה מחמת יום שעבר, וכמבואר בשו"ע סי' תרס"ה ל"א, ובביאור הלכה שם. ועיין שו"ת רע"א סו"ס ה'), רק אין לנו אפשרות לכך, ולכן נוהגים להמשיך לאכול מצות ומאכלי פסח עד מוצאי שבת, ואם גוי יביא מאכלי חמץ משלו באמצע השבת מותר ליהודי לאכלו.

• אלו שמקפידים כל הפסח לא לאכול קטניות או מצה שרויה יכולים לאכלם בשבת זו, מכיון שאין זה חג הפסח אלא שבת רגילה. ובכל זאת אלו שמקפידים על כך לא יבשלו מאכלים אלו בכלי פסח שלהם, כיון שיש מקפידים גם על הבליעות, וא"כ לא יוכלו לבשל באותם כלים אוכל לצורך שביעי של פסח, לכן יש לייחד להם כלים מיוחדים.

• אלו שמקפידים לא לאכלו קטניות או שרויה בפסח, יש נדון אם מותר לבשל בשביעי של פסח לצורך שבת, דשמא עירוב התבשילין מתיר רק דברים שמותר לאכול ביו"ט, ורוב הפוסקים מתירים לבשל קטניות או שרויה גם ביו"ט זה, כיון שהרבה אוכלים, נמצא שראויה לאחרים (עי' שו"ת חתם סופר או"ח סו"ס ע,ט בשם הגרע"א, חזון איש ס' מ"ט ס"ק ט"ז) ומה"ט מותר לבשל הקטניות לצורך "שלום זכר" וכדו'. ובתנאי שלא מכרם לגוי במכירת חמץ, דא"כ אסור משום גזל, ויש להיזהר שלא לטעום ממאכלים אלו קודם צאת החג.

• בשחרית בשבת בן חו"ל יכול לעלות לתורה לקריאת פרשת שמיני אף דלדידיה יו"ט אחרון של פסח הוא (לוח א"י). (מים חיים)

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.