"משרד החינוך יקבע את תוכניות הלימודים": ברילנט לפרוש: "עצור את הפירצה"

זעזוע רב בקרב איגוד מנהלי התתי"ם מכוונת משרד החינוך לשנות את תקנות הרישוי עבור מוסדות חרדים חדשים – מהלך שיעניק למשרד החינוך את השליטה על המוסדות החרדים.
במכתב ששיגר מזכ"ל איגוד מנהלי התתי"ם שלמה ברילנט לסגן שר החינוך מאיר פרוש, הוא מתריע בפני הכוונה לשנות את התקנות של משרד החינוך בטענה שזה נוגד את מהות מוסדות הפטור.

זעזוע רב בקרב איגוד מנהלי התתי"ם מכוונת משרד החינוך לשנות את תקנות הרישוי עבור מוסדות חרדים חדשים – מהלך שיעניק למשרד החינוך את השליטה על תכני הלימודים במוסדות החרדים החדשים שירשמו במשרד החינוך.
 במכתב ששיגר  מזכ"ל איגוד מנהלי התתי"ם שלמה ברילנט  לסגן שר החינוך מאיר פרוש, הוא מתריע בפני הכוונה לשנות את התקנות של משרד החינוך בטענה שזה נוגד את מהות מוסדות הפטור.
במכתב ששלח שלמה ברילנט, לפרוש הוא מדגיש את כל התקנות החדשות בהם תוכניות הלימודים שייקבעו על ידי משרד החינוך,בין היתר: עובדי ההוראה יצטרכו אישור מקצוע, יהיו תקנות בנוגע לסילוק וקבלת תלמידים.
"סעיפים אלו עומדים בסתירה למעמדם ומהותם של מוסדות הפטור", כתב ברילנט, " אנו תפילה שתזכה להמשיך וללחום את מלחמתם הצודקת של מוסדות הפטור",חותם  שלמה ברילנט מזכ״ל הארגון במכתבו.
 אחד העסקנים במוסדות עמו שוחחו  טוען ל'קוקר': "כל התקנות החדשות זה דברים שלא היו עד היום",  צריך להבין  שכל זה בנתיים תקנות רק בנוגע למוסדות פטור חדשים שבאים להירשם, לא לקיימים, אבל זה לא מוריד מחומרת העניין".

במכתב שמפורסם כאן בפרסום ראשון, שנשלח על ידי איגוד התתים לכבוד סגן שר החינוך בנוגע לתקנות חדשות למוסדות פטור שבאות לקבל רישיון, מאיר פרוש נכתב כך:

הנדון: נוהל חדש של רישוי למוסדות הפטור

א.    בימים אלו עלה לאתר הרישוי של משרד החינוך נוהל חדש של בקשה לרישוי מוסדות פטור – לשנה"ל תשע"ח

ב.    בהקשר לכך, ברצוני להסב תשומת לבך כי נוהל זה אינו עומד בשום סיכום או כללים אשר סוכמו בעבר עם הנהלת המשרד

ג.     כמי שנושא מוסדות הפטור מצוי בראש מעייניו, אנו מבקשים ממך כי תפעל לתיקון הנוהל

ד.    להלן הסעיפים הבעייתים:

סעיף א (4). תעודות הסכמה של עובדי ההוראה. בנוסף יש להגיש כל מסמך פדגוגי שיידרש על ידי הפיקוח הפדגוגי

סעיף ג (1) התחייבות ללמוד במוסד החינוכי על פי תוכנית הלימודים המאושרת על ידי משרד החינוך, (אך בעלות על מוסד חינוך מבקשת לקיים תכניות לימודים אחרות המאושרות, עליה לקבל את האישורים המתאימים מהמינהל הפדגוגי ומהמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך)

סעיף ג' (2) התחייבות לקיים את מדיניות משרד החינוך בכל הקשור להפעלת מוסדות חינוך כמופיע בחוזרי המנכל. לרבות 1. כללי רישום תלמידים, 2. כללי הרחקת תלמידים, 3. כללי העברת תלמידים, 4. כללי בטיחות 5. כללים לתשלומי הורים 6. עמידה בדרישות המשרד כמופיע בחוזרי המנכלים הרלוונטיים

ג' (3) התחייבות להעסיק במוסד שלגביו מבוקש הרישיון אך ורק עובדי הוראה שיעמדו בדרישות חוק הקיפוח ובדרישות חוזרי המנהל הכללי של משרד החינוך

ג' (4) התחייבות כי כל עובדי ההוראה במוסד החינוך הם בעלי תעודות שהם מלומדים וכן הם בעלי רישיון הוראה והיתר העסקה (ראו נוהל קבלת אישורי העסקה של משרד החינוך) וכן התחייבות של עובדי ההוראה בעלי השכלת תורנית יש היתר העסקה במוסדות חינוך מסוימים ובתחומי דעת מסויימים

ג' (5) התחייבות שבקרב עובדי ההוראה במוסד החינוך לא יהיה עובד הוראה או מנהל מוסד אשר פוטר פיטורים פדגוגיים ממוסד חינוך כל שהוא

ד.    על מבקש הרישיון לפרט בטופס הבקשה את כל פרטי עובדי ההוראה המיועדים לעבוד במוסד ולחתום על הצהרה כי ברשותה של הבעלות נמצאים כל מסמכי ההשכלה וההסמכה של כל עובדי ההוראה הפעולים במוסד וכי הם יוצגו על פי דרישת הפיקוח על המוסד בכל עת שיידרשו לכך

בתחום הפדגוגי.

1.    אני מתחייב בזאת ללמוד במוסד נשוא בקשה זו על פי תוכנית הלימודים המפורטת בבקשה זו הכוללת הוראת תוכנית הלימודים כפי שנקבעו על ידי משרד החינוך והמפורטת בחוזר המנכל

1.    אני מתחייב בזאת לקיים את מדיניות המשרד הנוגעת להפעלת מוסדות חינוך כמופיע בחוזרי המנכל של המשרד לרבות 1. כללי רישום תלמידים, 2. כללי הרחקת תלמידים, 3. כללי העברת תלמידים, 4. כללי בטיחות 5. כללים לתשלומי הורים 6. עמידה בדרישות המשרד כמופיע בחוזרי המנכלים הרלוונטיים

3. אני מתחייב להעסיק במוסד לו מבוקש הרישיון אך ורק עובדי הוראה שיעמדו בדרישות החוק, התקנות וחוזרי המנכל. לרבות כמפורט בחוק הפיקוח על בתי הספר 1969, בתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות חינוך מוכרים) בחוק למניעת העסקת עבריינים במוסדות מסויימים התשס"א ובתקנות מכוחו ובחוזרי המנהל הכללי של משרד החינוך

4. הנני מצהיר בזאת, כי כל עובדי ההוראה החדשים במוסד הינם בעלי תעודת הוראה / רישיון הוראה/ השכלה/ תורנית והיתר העסקה של משרד החינוך וכי אין בינהם עובד הוראה או מנהל מוסד אשר פוטר פיטורים פדגוגיים ממוסד חינוך כלשהו.

5. הנני מצהיר בזאת כי ברשותי נמצאים כל מסמכי ההשכלה וההסמכה של כל עובדי ההוראה הפועלים במוסד, וכי הם יוצגו לגל גורם מוסמך מטעם המשרד על פי בקשתו.

איגוד התתים מסיים את המכתב למר פרוש:

ה. כפי שהנך רואה, סעיפים אלו עומדים בסתירה למעמדם ומהותם של מוסדות הפטור.

ו. אנו תפילה שתזכה להמשיך וללחום את מלחמתם הצודקת של מוסדות הפטור.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.