נגמר הזמן, משיח כבר כאן! / חגית אמאייב

"ענווים, ענווים, הגיע זמן גאולתכם" גדולי הנביאים התנבאו אודות הזמן הקרוי "עקבתא דמשיחא", בסמוך להתגלות משיח בן דוד, לקט של דברי חז"ל וגדולי ישראל בדורינו. הגיע זמן הגאולה:

"ענווים, ענווים, הגיע זמן גאולתכם" גדולי הנביאים התנבאו אודות הזמן הקרוי "עקבתא דמשיחא", בסמוך להתגלות משיח בן דוד, בו, על פי המסורת, יהיה עם ישראל בשפל תרבותי, מוסרי וכלכלי. לפניכם לקט של דברי חז"ל וגדולי הרבנים של דורנו הממחישים מעל לכל ספק שאכן הגענו לישורת האחרונה, עד כדי שהמאורעות האחרונים בארץ הקודש משלימים הפאזל המרכיב את התוכנית האלוקית לביאת משיח צדקנו בב"א.

מובא במסכת סוטה:

"בעקבות משיחא חוצפא יסגא (תִרבה), ויוקר יאמיר: הגפן תתן פריה והיין ביוקר, ומלכות תהפך למינות, ואין תוכחת, בית וועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן (הגולן) יישום (יהיה ריק מאדם), ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחכמות סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת. נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו. ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמים.

המקורות הקדומים ביותר, לאמונה בגאולה העתידה, מצויים בתורה עצמה. בספר דברים (ל', א'-ה') מעידה התורה: "והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה, והשבות אל לבבך, בכל הגויים אשר הדיחך ה' אלוקיך שמה. ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו… ושב ה' אלוקיך את שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלוקיך שמה. אם יהיה נדחך בקצה השמים, משם יקבצך ה' אלוקיך ומשם יקחך. והביאך ה' אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשת, והיטיבך והרבך מאבותיך".

ילקוט שמעוני:

אמר ר' יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערבי והולך מלך ערבי לאדום ליטול עצה מהם, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומר להיכן נבוא ונלך להיכן נבוא ונלך להיכן נבוא ונלך, ואומר להם בני אל תתיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם מפני מה אתם מתיראים אל תיראו הגיע זמן גאולתכם, ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושעבוד מלכיות אחריה.

עמוס פרק ח פס' יא'-יד':

"הנה ימים באים, נאום ה' אלו-קים, והשלחתי רעב, בארץ: לא-רעב ללחם, ולא-צמא למים–כי אם-לשמוע, את דברי ה'. ונעו מים עד-ים, ומצפון ועד-מזרח; ישוטטו לבקש את-דבר-ה', ולא ימצאו. ביום ההוא תתעלפנה הבתולות היפות, והבחורים–בצמא. יד הנשבעים, באשמת שומרון, ואמרו חי אלוהיך דן, וחי דרך באר-שבע; ונפלו, ולא-יקומו עוד". בדברים אלו כלולה הודעה מפורשת כי בעקבות חזרת העם בתשובה באחרית הימים, תגיע תקופה שבה ישוב העם לארצו ותחל תקופה שבכל ימי האנושות טרם היתה כדוגמתה, בטובה ובברכתה.

*ראו לא מכבר את הרב הקדוש דב הכהן קוק מטבריה, בוכה בכיות קשות ואומר כי גזירה קשה מרחפת על ישראל, אנו ניצבים לפני מלחמה קשה ורעידת אדמה גדולה, הוא אמר לכל מי ששאל כי לצערו אין בכוחו לבטלה ולשם כך זקוקים לכל עם ישראל שיחליטו על קבלת תשובה אמיתית. הוא התחנן כי יעבירו את המסר שלו לכל מי שרק מוכן לשמוע, מפני שרק זה יכול להציל את ישראל.

גדולי ישראל התבטאו: "כשרוסיה תנצח את קרים – יש להתכונן לביאת משיח"

על רקע ההסלמה בין רוסיה לארה"ב התבטאו מספר רבנים על חבלי משיח שאנו שרויים בו. אחד הרבנים ציטט ספר שכתב אחד מתלמידיו של הגאון מוילנה בשמו של הגאון, בו נכתב שיש מסורת, שבשעה שרוסיה תנצח את קרים במיוחד, צריכים לחכות למשיח", נכתב שם.

יש לציין, כי רוסיה השתלטה על חצי האי קרים ומאיימת להמשיך לכבוש עוד חלקים מקרים, ובכך לחזור לימים הגדולים של סטאלין.

*מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן צוטט במוצאי שבת כי הצרות שמתרגשות על עם ישראל הן בגדר "חבלי משיח".
במסגרת שיעור שנשא מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן בשעות אחר הצהריים של יום שבת, בפני קבוצת מקורבים מצומצמת של אברכים הוא התבטא באופן נדיר ואמר כי הצרות הרבות בתקופה האחרונה הן "חבלי משיח".
לפי המקורבים, ראש הישיבה נאנח וסיפר לאברכים שנכחו בשיעור כי לאחרונה מגיעים אליו סיפורי צרות רבים של הכלל והפרט.

"צרות אלו מבשרות את חבלי המשיח שאנו נמצאים בהם". אמר הגראי"ל שטיינמן והוסיף באורח נדיר: "רואים את האור".
לאחר מכן, הורה מרן הרב שטיינמן לבקש מכלל הציבור להתחזק בתורה ויראת שמיים. "כל אחד יודע במה הוא טעון תיקון ובמה עליו להתחזק ועל כן יש לעשות חשבון הנפש ולקבל על עצמו להתחזק בכך ובזכות זה נגיע בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלימה", אמר לנוכחים.

ועוד אמר:

"חייבים להתחזק, יש גזירה חמורה בשמיים", כך השיח מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, למשגיח בישיבה חשובה בבני-ברק, שתהה לפשר הניסיונות איתם נאלצים בחורי הישיבות להתמודד.

בתחילת השבוע, נכנס אחד המשגיחים המפורסמים בבני-ברק למעונו של ראש הישיבה, ברחוב חזון איש 5, ובפיו שאלה. "בגמרא כתוב, 'ואת הצפוני ירחיק מעליכם' זה היצר הרע שטמון בלבו של כל אדם ואדם".

"בעבר", המשיך המשגיח ואמר, "בחור שהיה רוצה לראות סרט ולחטוא, היה צריך לצאת מהישיבה, וללכת לקולנוע, או לחילופין כל דבר תועבה אחר, היה צריך ללכת למקום התועבה, ואנו כצוות הישיבה היה קל לבדוק אחר הבחורים הללו".

"ואילו היום, בעידן הסמארטפונים, "הצפוני" – היצר הרע, צפון לא בלבם של הבחורים אלא נמצא ממש בכיס של כל אחד ואחד, והחטאים קרובים מתמיד. עשרות שנים אני משגיח, ואיני זוכר כזו רמה של קלות ונוחות של היצר הרע להשפיע על הבחורים, וידינו קצרה מלהושיע. מדוע כך הם הדברים?", תהה המשגיח.

ראש הישיבה, חשב קמעא והשיב כי "דרכם של גוססים הוא להתחזק בעת הפרפורי גסיסה יתר מדרכם ומכוחותיהם הרגילים. כך גם השטן, מרגיש ויודע שסופו קרוב, ולכן נלחם מעל ליכולתו לבצר את מעמדו, ולהשפיע. הדרך שלו נעשית קלה שבעתיים, באמצעות כל המכשירים הללו".

לאחר צאתו של המשגיח, תהה ‫אחד מבני הבית, בפני ראש הישיבה, האם כוונתו כי 'הסוף קרוב', הם בשל האיומים הנשמעים חדשות לבקרים מפי המנהיגים המטורפים באיראן.‬‬‬‬

ראש הישיבה התמהמה בתשובתו, ובן הבית המשיך ואמר, "לכאורה אין לנו ממה לחשוש, כי הם יודעים שישראל חזקה, ומסוגלת להשיב להם כגמולם, לכן כל ההצהרות של המשוגעים שם, אין בהם כדי להפחיד אותנו".

הגראי"ל שטיינמן, דחה את הדברים הללו בתוקף ואמר: "המן הרשע בשעתו, איים להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד. מרדכי היהודי, שמע זאת ונחרד. כינס את כל היהודים לתפילה ואת הילדים ללימוד עשירית האיפה.

"בתקופת השואה", המשיך ראש הישיבה ואמר, "היטלר איים להשמיד את העם היהודי, וגם אז היו מי שחשבו לא להתייחס לדבריו מאחר וגם הם טענו כי מדובר במשוגע ומטורף, אך הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד כינס את תלמידיו והבהיר להם כי חייבים להתחזק מול האיומים. רבי אלחנן הביא בפני תלמידיו את הסיפור עם המן הרשע, ושאל לכאורה למה מרדכי פחד, גם אז היה אפשר לומר שמדובר במשוגע שמאיים ואין מה לפחד.

"אלא הסביר רבי אלחנן וסרמן הי"ד, שמרדכי הבין כי אם המן מאיים כך, אות הוא שישנה גזירה חמורה בשמים לכלות את העם היהודי, ויש סיכוי שהמן הוא זה שיבצע אותה, ולכן הוא פעל לבטלה. רבי אלחנן הוסיף ואמר לתלמידיו שכך גם אצלם, האיומים של היטלר מגיעים היות וישנה גזירה חמורה בשמים, ועל כולם להתחזק בכדי לבטלה. לעומת נס פורים שהיה בתקופת המן הרשע, בתקופת רבי אלחנן, זה היה מאוחר, והוא נספה יחד עם תלמידיו".
לסיום, הוסיף ראש הישיבה ואמר: "עצם הדבר, שיש מי שמאיים עלינו, גם אם מדובר במטורף שמאיים, זהו סימן ברור מהשמיים, כי ישנה גזירה להשמיד את ישראל. חייבים להתחזק, בכדי לבטלה".

"אם אפשר שבני הישיבה יחלו ללמוד במשמרות ללא הפסקה עד ראש השנה", אמר ראש הישיבה והוסיף והתבטא כי "ישנם גזירות קשות" על עם ישראל. בתקופה האחרונה, הורה ראש הישיבה מספר פעמים לתלמידי 'אורחות תורה' ללמוד ברציפות, כדי להביא לביטול גזירת הגיוס המרחפת על עולם התורה.

*ראש ישיבת רבינו חיים עוזר הגרמ"צ ברלין התייחס לנושא עצרת המיליון, ובשיחה לכמה מתלמידו בישיבה אמר כי אנו נמצאים בעקבתא דמשיחא. ראש הישיבה אף ציטט מדברי הגאון מוילנא שכתב כי בשנה שבה שישים ריבוא יעמדו בירושלים ויתקעו בשופרות יבוא משיח צדקנו".

יש לציין, כי גם הגר"ח קנייבסקי צוטט כאומר ליהודי אוקראינה: "כי יש לעזוב את אוקראינה, והמשיח עומד מאחורי כותלינו".

עוד אמר הרב מן בשם הגר"ח קנייבסקי כי "המשיח נמצא בדלת ממש. הוא כבר לא מאחורי פתחנו אלא בפתח ממש".
מספר התבטאויות על 'פעמי משיח' יצאו בחודש האחרון מפיהם של גדולי ישראל.

כפי שכבר פורסם ב'קוקר', התבטא הגר"מ שטרנבוך והביא ציטוטים מספרי תלמידו של הגאון מוילנא על כך שרוסיה תכבוש את קרים, יש להתכונן לבוא המשיח, השבוע הוא הרחיב ואמר, 'שאם נתחזק כולנו באמונה ויראת שמיים, אזי שהמשיח יגיע'.

השבוע נכנס ראש ישיבה בירושלים למעונו של הגר"ח קנייבסקי ברחוב רשב"ם בבני ברק. ראש הישיבה ביקש את ברכת הדרך לקראת מסע גיוס כספים בחו"ל, אלא שהגר"ח סירב לברך ברכה והצלחה כדרכו בקודש, ואמר לראש הישיבה המופתע: "לא צריך לצאת לאסוף כספים, המשיח בין כה יגיע בקרוב".

יש לציין כי עד כה התבטאו גדולי ישראל בעיקר על כך שהמשיח מתקרב, ועתה הגר"ח נטל על על עצמו באחריות שלא צריך להתאמץ לגייס כספים. וראש הישיבה? הוא כבר נשאר בישראל לסייע לרעייתו במלאכת הניקיונות לפסח, לגבי הכסף? הוא כבר לא דואג…

*שיחה מרתקת, עמוסת גילויים, תוכחה ופרטים מאלפים, נשמעה מפי ראב"ד 'העדה החרדית' הגר"מ שטרנבוך במהלך משתה היין בפורים שנערך לתלמידי ישיבתו, בהיכל הישיבה הגדולה בשכונת רמות בירושלים.

וכאן הפתיע הראב"ד, כשהתייחס גם לסוגיית היחסים המתוחים בין אוקראינה ורוסיה: "הנה פורים הוא זמן שמגלים סודות, ויש אצלי הרבה סודות שלא אוכל לגלותם ולכן אני לא אשתכר, אמנם לפעמים אני משתמש בהיתר של המהרש"א שפירש את מאמר הגמ' שמותר לשנות במסכתא פוריא ואושפיזא, שב'פוריא' הכוונה היא שבפורים מותר לומר על עצמו שהוא שיכור אפילו אם למעשה לא השתכר…

"אמנם אף על פי שהבטחתי שלא אגלה סודות, מכל מקום אני מוכרח לגלות סוד אחד מפני שכבר גילה אותו ר' יצחק חבר זצ"ל, תלמידו של ר' חיים וואלזי'נער, זצ"ל ששמעו איש מפי איש עד זקני הגר"א זיע"א שגילה סוד זה סמוך להסתלקותו – וכה אמר: 'כאשר תשמעו שהרוסיים כבשו את העיר 'קְרִים' אז תדעו שמתחיל כבר פעמי הגאולה, וכאשר תשמעו שהרוסיים הגיעו לעיר קונסטנטינופול (הלא היא איסטנבול שבטורקיה כיום הזה) אז כבר תלבשו בגדי שבת ואל תפשטו אותם כיון שבכל רגע המשיח עומד לבוא'.

"והנה בשבוע האחרון הרוסים כבשו את העיר קֶרִים ובכל העולם ישנו רעש גדול סביב לזה, ולפי המסורת שיש בידינו מהגר"א, הרי זהו סימן ל'פעמי משיח'. והן אמת שאין אנחנו יודעים בדיוק מהו הכוונה 'פעמי משיח' אבל וודאי שזהו סימן לגאולה הקרובה, ואפשר שכוונתו שזהו כמו 'פעמון' שמעורר אותנו להתכונן לביאת המשיח".

"והנה ההקדמה לביאת המשיח הוא מלחמת עמלק, ובזמנינו אנו נמצאים כבר בעיצומה של מלחמת עמלק, שהממשלה כאן הם עמלק ממש, שרודפים את הדת ורוצים לעקור לגמרי כל מה שיש בו זכר של דת, ומצאו להם כאן כמה עמלקים שהתלבשו בכסות דתיים, לסייע להם, ואנו כעת במצב של הקדמה לביאת המשיח".

גם בדברים שנשא ראב"ד העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך לאחרונה, הוא התייחס לכיבוש חצי האי קרים על ידי הרוסים, ואמר כי הדבר מעיד על ביאת המשיח בקרוב.

בתחילת דבריו, הרב שטרנבוך דיבר על עוון לשון הרע ובפרט במקרים בהם מדברים סרה בגדולי הדור, כשהוא קובע כי תפילתם של המדברים סרה – אינה נשמעת. "על מה נתחייבו כל גאוני וצדיקי הדורות בעונש כזה שירבו לדבר עליהם לשון הרע" שאל הראב"ד ואמר כי הדבר בא בכדי להרבות את זכותם, וכי עבור אותם צדיקים לא מדובר בעונש".

בשלב זה של דבריו, עבר הרב שטרנבוך, לעסוק בכיבוש חצי האי קרים על ידי הרוסים ואמר: "רבינו הגר"א אמר סמוך לפטירתו שכאשר הרוסים יכבשו את "קרים" נדע שזה הוא סימן לפעמי משיח".

"מקובל מהגר"א שכאשר רוסיה מתגברת אז הטומאה מתגברת, קליפת רוסיה היא "דוביאל" שירשו קליפת פרס, וכיון שהם גם נוצרים יוונים, ממילא מעורב בהם קליפת יוון עם אדום" אמר הרב שטרנבוך והוסיף: "גם בעל "בנין עולם" ר' יצחק אייזיק חבר תלמידו של הגר"ח מוואלזי'ן זצ"ל אמר קודם פטירתו לתלמידו רבי דוד לוריא זצ"ל ש"אם הרוסים יכבשו את כל העיר קרים ובמיוחד את המבצר קראטש יש לצפות כבר לרגלי משיח".

"כמו כן", המשיך הרב שטרנבוך בדבריו, "הגרש"ז ריגער זצ"ל אב"ד בריסק אמר שמקובל בידו מתלמידי הגר"א בשם הגר"א שמלכות רוסיה תתחזק קודם ביאת המשיח והאומות יפחדו מהם".

"הגר"ח מבריסק זצ"ל גם ראה ברוסים כקליפה שמתגברת לפני המשיח, אולם הוסי"ף הגר"ח שהדבר תלוי בנו, שרק אם אנו נתעורר ונתחזק בתורה ויראת ה' טהורה אז יחיש הקב"ה לגאלנו בעת רצון זו. אבל אם לא נתעורר, אז ח"ו נפסיד את העת ונצטרך לעבור חבלי משיח".

"והיוצא מדבריו", סיכם הרב שטרנבוך "הוא שכיבוש קרים היא קריאה לנו משמים שזהו שעת הכושר לפעול עתה לביאת משיח על ידי התעוררות והתחזקות בתורה ויראת ה' טהורה".

רשב"י במדרש: האירועים בדמשק – מסימני משיח

"וזה לך האות כשאתה רואה שנפל נרון מזרחי שבדמשק נפלה מלכות בני מזרח ואז תצמח הישועה לישראל ומשיח בן דוד בא…". "נרון מזרחי" בגימטריה "באשאר אסאד".

יהודי יקר, ציפית לישועה?

בימינו אלה – ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו, וצריכים רק "לפתוח את העינים", ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות" (שיחת הרבי מה”מ שיל”ו מוצאי יט-כ כסלו ה’תשנ”ב).

נפקח את עינינו ונראה… את נפילת הקומוניזם. את מלחמת המפרץ על כל ניסיה הנפלאים והמדהימים שמעל לטעם ודעת. את פירוק הנשק הגרעיני, מחד, וקריסת המגדלים באמריקה, מאידך. את המהפכות בארצות ערב ("למכה מצרים בבכוריהם") את השינויים בטבע ובמזג האויר – רעידות אדמה, צונאמי, סופות וכו'.

זוהי תקופה בה אור וחושך משמשים בערבוביה… זמן מאוים, מצד אחד, וגילויים גדולים, מצד שני. תקופה שבה האמת מתבררת ומתקיים בימינו מה שכתוב בדניאל: "יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים… והמשכילים יבינו" (דניאל יב י).

ואכן זכינו לחיות בתקופה מיוחדת, שבה מתעצמת והולכת המודעות של עם ישראל, שאנו חיים בימות המשיח. ואכן אין שמחה שאין בה ציפייה לגאולה ולמשיח הבאה לידי ביטוי בשירים ובנעימות, ואין לימוד שנושא הגאולה ומשיח אינם חדורים בו. ואנו מתחילים לחוש פעמי משיח, ומתקרבים לקיום תכלית הבריאה לעשות להקב"ה דירה בתחתונים – כפי שהתאווה לו אין סוף ברוך הוא. הולכת ונשלמת עבודת הדורות, הולכת ונשלמת ההכנה לביאת המשיח… ואנו מתקרבים לאותו הזמן שלא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד ותכף ומיד ממש "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

ולסיום, הביא את המסר שביקש להעביר "החלבן", לפני ימים ספורים ובעיצומה של מלחמת "צוק איתן", המתחוללת בעזה:
"הודיעו לי משמיים שתהליך הגאולה היום התחיל. עם ישראל הולך להיגאל. לא יודעים כמה זמן זה יקח, אחים יקרים, אך דעו שהתחיל תהליך הגאולה השלמה, ובגלל זה הצרות אינן מפסיקות לבוא. אך דעו אחיי ואחיותיי, יש לכם עכשיו את ההזדמנות לעלות לרכבת של הגאולה ויהי רצון שנזכה, אמן".

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. טוב זה הזוי!

    שמעתם על ספר בשם "התיאור"? זה כתב יד שכנראה קיים שהתפרסם מתוכו מאמר עם השם המפוצץ (!!!) "מאמר האמת האחת". זה משם. המצחיק זה, שראיתי בתגובה באתר מאמרים שהספר הזה או המאמר ממנו קשור לבוא המשיח שמתגלה דרך ספר. שזה לא מה שכולם מחכים שיקרה שיבוא בנאדם צדיק עם גלימה שחורה ועושה את כל המצוות, אלא לכו תדעו, אולי זה אפילו חילוני רחמנא ליצלן לא? ככה אומרים? קראתי שיש חכמים שאומרים שמאחורי המשיח יש דבר שנקרא "קופת שרצים" (עבריין). ואגב לא הייתי מאמין בכל זה אם שניה אחר כך לא הייתי נתקל בדף שלכם דרך פייסבוק שמישהו פרסם בקבוצה אחרת שהייתי. כאילו צירוף מקרים לא ייאמן. לא? הזוי!

    ראובן |
    הגב