נחשף: כתב ידו של בעל ה"מגלה עמוקות"(תיעוד)

חשיפה תורנית  – שנים רבות היה מונח כתב היד בלי שבעליו ידע מה הוא מחזיק בביתו, עד שנמסר לחוקר תורני שעלה על זהות מחברו הוא הגאון רבי בנימין אב"ד פוזנא חתנו של הגאון הקדוש אשר שמו נישא ברטט בפי כל בעל "מגלה עמוקות".

חשיפה תורנית  – שנים רבות היה מונח כתב היד בלי שבעליו ידע מה הוא מחזיק בביתו, עד שנמסר לחוקר תורני שעלה על זהות מחברו הוא הגאון רבי בנימין אב"ד פוזנא חתנו של הגאון הקדוש אשר שמו נישא ברטט בפי כל בעל "מגלה עמוקות".

המדובר הוא בכתב יד של החיבור הנודע דרישה ופרישה מאת הגאון רבי יהושע פאלק אב"ד לבוב בעל הסמ"ע, על טור יורה דעה ובשוליו חיבור מקיף על טור ובית יוסף מאת רבי בנימין דיין אב"ד פוזנא, מלא וגדוש בשקלא וטריא בדברי הפוסקים ופסיקות הלכתיות.

כתב היד מחזיק דפים בגודל 21*16 ס"מ. אוטוגראף. כתיבה אשכנזית משלהי המאה השש עשרה, שמור במצב מעולה ספר דרישה ופרישה החל להתפשט עוד בחיי מחברו ונעשו העתקות ממנו על ידי תלמידיו טרם הובא לדפוס כפי שכותב על כך רבי יוזפא בן הסמ"ע בהקדמתו לספר דרישה ופרישה, עיון קל מגלה כי נוסח זה של דרישה ופרישה שונה מהנדפס, ונראה שהוא יותר מתומצת ואולי הוא מהדורא קמא של הנדפס, אמנם יש בו לפעמים דברים שאינם בנדפס.

המחבר בחר לו פעמים רבות דרך עצמאית וחדשה בפירוש דברי הטור שלא כקודמיו פעמים רבות הוא חולק על דברי הסמ"ע אותו הוא מכנה "בעל הביאורים".

a44168cc-993c-4575-a4a1-fe5bef5bf03a

הגאון רבי בנימין מארפשטיק חתן הגאון רבי נתן שפירא בעל "מגלה עמוקות"  הנודע בפי בני דורו כרבי בנימין דיין מפוזנא, היה מגדולי חכמי דורו – דור דעה, עוד בחיי הלבוש שימש זמן רב כדיין בפוזנא וכסתו הייתה מוטלת בין חכמי ועד ארבע ארצות במשך שנים רבות. מצאנוהו חותם בהסכמות לספרים ותקנות שונות בחברת הב"ח, הט"ז, המהרש"א, בעל תוס' יום טוב, השל"ה, בעל כלי יקר ועוד גאוני ארץ.

הגאון רבי מרדכי יפה אב"ד פוזנא בעל הלבוש בתשובתו להגאון מהר"ם מלובלין בענין הגט הידוע מווינא שבעל הסמ"ע הכשירו ומהר"ם מלובלין פסלו ובעל הלבוש תמך בדעת המהר"ם כתב בסוף תשובתו בענין זה גם שמתי כל הדברים בפי מאהבי החכם השלם פאר התורה הודה והדרה האלוף מהר"ר בנימין דיין מפוזנן נר"ו ובתשובה שלאחריה (שם סי' קכ"ה) הזכיר שוב דברי תשובתו שמסר ביד מאהבי ידיד ה' נשיא אלהים פאר התורה האלוף מהר"ר בנימין דיין יצ"ו.

הט"ז בימי שבתו בפוזנא התייעץ עמו בהלכה כפי שכתב בתשובתו לחותנו הב"ח (שו"ת הב"ח החדשות סי' י"ז) ובעל מגיני שלמה בתשובותיו בעניני עגונות סומך על שמועתו בהוראה ובאגרתו לרבו הב"ח הוא כותב "כבר מצאתי והוגד לי בשם החכם מ' בנימין יצ"ו אב"ד דק"ק פוזנא דקבלה בידו מפי סופרים או ספרים דבשנים או בג' בגדים לא חיישינן לשאלה" (שו"ת פני יהושע ח"ב סי' מ"ז). ואף בעל "מגן אברהם" מביא ממנו כמה הוראות להלכה ולמעשה (ראה סי' תס"ז סקל"ג וסי' תק"ט סקי"א).

רבי בנימין שימש כאב"ד פוזנא משנת ש"פ ועד פטירתו בשנת שצ"ב, חידושיו על הש"ס נותרו בכתב יד באוסף הגר"ד אופנהיים ומעט מהם למסכת שבת נדפסו בקובץ ישורון כרך ט"ז.

כתב יד חשוב זה יוצע למכירה במכירה הפומבית הבאה של בית המכירות "אסופה" שתתקיים בי"א שבט .

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.