סערת ביטול הקידושין מחיפה מזעזעת את העולם היהודי

במכתב המופנה לגדולי ישראל, קובע הראב"ד כי למעשה עיין בכל הראיות והעדויות שהוצגו בפני בית הדין הרבני בחיפה, ולא ברור כיצד לא רעדה ידם להתיר אשת איש לעלמא כפנויה, אחר שאין ספק בכשרות עד הקידושין שהוחזק כלפי עלמא כשומר תורה ומצוות בזמן הקידושין

ביום שני האחרון הוכה עולם היהודי בתדהמה, לאחר שבית הדין הרבני בחיפה ביטל את הקידושין של ד"ר עודד גז ואשתו, והכריז כי הינה פנויה לכל אדם.

סיפורו של עודד גז התפרסם לפני שנים בסירובו ליתן גט לאשתו, כאשר בית הדין הרבני בפתח תקוה קבע כי אין מקום לחיוב גט ולהרחקות דר"ת, ולאחר שהועבר התיק לבית הדין הרבני בחיפה ושונתה ההחלטה נמלט מהארץ לבלגיה שם הוא חי גם כיום, ומתנהל כנגדו הליך הסגרה לישראל.

עם פרסום ההיתר החריג של בית הדין הרבני, געש העולם החרדי, וגדולי הרבנים בישראל ובחו"ל הוכו תדהמה על הצעד מרחיק הלכת בו נקטו הדיינים בבית הדין הרבני, ה"ה הרב אברהם מאיר שלוש והרב דניאל אדרי.

ראש וראשון לצאת חוצץ כנגד החלטת בית הדין הרבני, היה הגר"י סילמן ראב"ד בד"צ בני ברק, שפרסם מחאה נמרצת כנגד בית הדין הרבני בחיפה, וקבע באופן נחרץ כי אין כל תוקף להחלטתם וכמובן שהאישה עדיין אשת איש. עוד הוסיף ידו הגר"י סילמן כנגד דייני בית הדין הרבני כי "הדבר מחייב אותנו לבנות מסגרת מסודרת שכל מי שעשה דבר כזה ידע שהוא בעצם עובר למחנה אחר. הצבת דרישה ברורה שמבחינתנו הוא לא יכול להיות רב ודיין".

מאז פרסום הפסק של בית הדין הרבני בחיפה, הרוחות ממשיכות לסעור, ולמערכת אקטואליק הגיע מכתב של ראב"ד מבד"צ חשוב, שאת עיקרי דבריו נביא להלן.

במכתב המופנה לגדולי ישראל, קובע הראב"ד כי למעשה עיין בכל הראיות והעדויות שהוצגו בפני בית הדין הרבני בחיפה, ולא ברור כיצד לא רעדה ידם להתיר אשת איש לעלמא כפנויה, אחר שאין ספק בכשרות עד הקידושין שהוחזק כלפי עלמא כשומר תורה ומצוות בזמן הקידושין.

"על של עתה באתי, אודות השערוריה הנוראה שלא היה כמוה מעולם, 'להתיר' אשת איש לעלמא בלא גט אחר שנישאה כדת וכדין בפני קהל עם ועדה בינוא' 2010, ושגם שני העדים שיוחדו לקידושין היו מוחזקים בפרהסיא לשומרי תורה ומצוות, לרבות העד מר ד.ע. אותו רוצים המתירים לפוסלו".

וכך מובא במכתב, הפותח בלשון "אודות השערוריה הנוראה שלא היה כמותה מעולם":

"והנה פשוט וברור שלאחר שעיינו כדבעי, דרשנו וחקרנו אודות עד הקידושין הנזכר, הרי פשוט וברור מכל העדויות והראיות שבידינו, ובפרט אלו שהוצגו בפני בית הדין הרבני שפסל עדותו – שעד הקידושין הנ"ל הוחזק כשומר תורה
ומצוות ואין כל מקום לפסול עדותו ולהתיר ח"ו קידושין שנעשו כדת משה וישראל".

עוד מרחיב הראב"ד ומבהיר כי לפי העדויות שהובאו בפני בית הדין, פשוט שלא ניתן להטיל ספק בכשרות עד הקידושין:

"כך עולה מעדות מר י.ה. (מתאריך י"ד באייר תשע"ח) שהכיר את עד הקידושין מר ד.ע. החל מיול' 2010 (כששה חודשים לאחר הקידושין), שהעיד שמר ד.ע. היה נראה כלפי חוץ כשומר שבת, אלא שלא שמר נגיעה וגר עם חברתו בדירה אחת.

ובעדות מוקדמת יותר (מתאריך ג' בכסליו תשע"ח) העיד מר י.ה. הנ"ל שראה את עד הקידושין מר ד.ע. הנ"ל ישן עם חברתו בחדר אחד, אך לאחר חקירה הודה שלא ראה "בחדר אחד" כי אם "בדירה אחת". כמו"כ, העיד ששאל את חברתו של ד.ע. אם היא טובלת לנדותה, וענתה שלא. ובנוסף העיד שעד הקידושין מר ד.ע. היה הולך עם כיפה לסירוגין. ובעדות עוד יותר מוקדמת (מתאריך כ"ט תמוז תשע"ז) בבית הדין הפרטי של הרב ש.מ.ע. והרב צ.ב. ורב נוסף שאינו מזוהה בשמו, העיד מר י.ה. שלרוב לא היה עד הקידושין מר ד.ע. הולך עם כיפה.

וכך גם לפי עדות מר א.כ. (מתאריך ג' בכסליו תשע"ח) שהיה שותף בדירה ב"ביצה" [סביבת מגורים של פנויים ופנויות דתיים לאומיים] עם עד הקידושין מר ד.ע. בכל התקופה מלפני ולאחרי עדות הקידושין, שהנ"ל שמר שבת בגדול, ובמרחב הציבורי לא חילל שבת, אך היתה לו בחדר נורת לילה צבעונית ובמספר שבתות ראה אותו נכנס לחדר ואז פתאום נכבתה נורת הלילה, ובהתחלה חשב שיש שם אולי שעון שבת, אך אח"כ בדק וראה שלא. כמו"כ סיפר שפעם אחת ראה אותו נכנס לחדר ואז האור נדלק, ויודע שהיתה זו נורת להט. אך הוסיף שלא ראה אותו מעולם מדבר
בטלפון בשבת ולא שום חילולי שבת אחרים, אך שפעם אחת סיפר לו עד הקידושין מר ד.ע. כבדרך אגב שמכר מניות בשבת כיון שעמד להפסיד. ובנוסף העיד שראה את עד הקידושין מר ד.ע. ישן עם חברותיו בחדר אחד, ושהחברות היו על הסקאלה של דתי לייט, ואינו יודע אם הן הלכו למקוה. גם העיד שראה אותם הולכים
ברחוב יד ביד, אך שלא ראה חיבוק ונישוק".

אחר בירור העדויות וניתןחם, כך שלמעשה אין ספק בכשרות עד הקידושין, וממילא לא ניתן למצוא פתח לבטל את הקידושין מעיקרא, מסביר הראב"ד כי אף מצד בירור ההלכה והסברא הפשוטה בפוסקים, ברור כי בית הדין הרבני פסק שלא כהלכה:

"ולמעלה מן הבירורים, הראיות והעדויות החזקות שבאו לפנינו, עוד יש לברר את סוגיית ההלכה בנידון, שלפום ריהטא פשוט וברור שבית הדין הרבני פוסק שלא כהלכה, ומצווה חשובה להודיע את הציבור שלא לשעות לפסיקתו זו, שכן הדברים פשוטים להדיא בהיפך כביעתא בכותחא.

ידועה דעת מרנן ורבנן הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"מ אליהו זצ"ל, שאין לבטל קידושין במקרה שאחד מהעדים נמצא פסול לעדות מהתורה, מהטעם שמתקיימת העדות ע"י שאר הנוכחים בחופה וכן ע"י "אנן סהדי".

ואך למותר הוא לציין שאף לשיטת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, המקל כנגדם במקום עיגון גדול, לא מצא היתר כפי שתולים בו בית הדין הרבני לכאורה, וביאר דעתו בשו"ת יביע אומר חלק ח' (חאה"ע סימן יח אותיות ב ו-ג) שבזמן הזה שנתפשט עוון חילול שבת בעוה"ר, לכן המחלל שבת בצינעא אינו נפסל לעדות עד שיתרו בו שע"י חילול השבת ייפסל לעדות, ולולא ההתראה המוקדמת אין שום מקום לפסול העד. ותמך יתדותיו בכשרות העד על חבל פוסקים וגדולים, וביניהם הרב הראשי הראי"ה קוק זצ"ל (בשו"ת עזרת כהן סימן מה) והראשון לציון הרב עוזיאל זצ"ל (בשו"ת משפטי עוזיאל חאה"ע סימן נז)."

מבין השיטין נשמע שאף דעת הגר"מ שטרנבוך תומכת בדעת הראב"ד, שכן ע"פ בית הדין הרבני בחיפה נדמה כאילו ניתן לבטל קידושין באומדנא או אם העד חשוד על העריות – ואינו כן:

"יתר על כן, גם הלא קי"ל (בסנהדרין לז ע"ב ובבבא בתרא צג ע"א ובשו"ע חו"מ סימן תח סעיף ב) שאין מוציאים ממון ע"י אומד כעין זה שראהו נכנס לחדר ואז נכבה ונדלק האור, ועאכו"כ שלא מבטלים קידושין עי"כ, כמו שכתב ק"ו כעי"ז
בפסקי מהרי"ק החדשים (סימן כד). ובפרט שרק פעם אחת ראה שהאור נדלק, ואולי היה זה בשוגג או אפילו ב"מתעסק". ומה שראה שהאור נכבה וודאי שאינו פוסלו לעדות מהתורה, כיון שזוהי מלאכה שאין צריכה לגופה שאיסורה רק מדרבנן.

ועוד טענה שמעתי מהגר"מ שטרנבוך שליט"א, שהרי אפילו לגבי "מי שאינו מודה בעירוב" קי"ל (במשנ"ב סימן שפה ס"ק ו) שאם מתבייש מפני "אדם חשוב" אינו פוסל את העירוב. והרי בנדו"ד התעקש תחילה עד הקידושין מר ד.ע. שכל הדיונים בנושא פסלותו יתקיימו רק בבית הדין הפרטי של הרב ש.מ.ע. והרב צ.ב. ולא ברבנות, מטעם שחשש שאם יהיה זה ברבנות יתפרסם הדבר ויוודע להוריו שחילל שבת !

ומצד "חשוד על העריות" כבר מבואר בשו"ת נודע ביהודה (מהדו"ת סימן קלב) בתשובת בעל השיבת ציון שמדובר דווקא על עריות ממש ולא על פנויה, אף אם יש ספק אם היתה נדה. וכ"כ בשו"ת בית אברהם (סימן ע"ז), יעו"ש".

ועל כן, חותם הראב"ד את מכתבו בקביעה הברורה:

"העולה מן האמור, שלאור כל הראיות שבאו ונתבררו בפנינו כפי שהובאו בפני בית הדין הרבני בחיפה, ולאור המשא ומתן ההלכתי שביררנו לעיל, פשוט שאין כל פגם בכשרות עד הקידושין, וממילא לא ניתן לבטל עדותו ולהתיר הקידושין.
יתירה מזו, באים אנו בבקשה לפני כל גדולי ישראל מרנן ורבנן, לסתום זו הפירצה המאיימת על כרם בית ישראל, ולזרוע שמד ביוחסי היהדות, להודיע בשער בת רבים כי מעשה בית הדין הרבני בחיפה בטל ומבוטל, וממילא האישה הינה אשת איש, וחס וחלילה לראות בה פנויה ולהטיל דופי ממזרות בילדיה הבאים.

והנני בזה בקריעה על חילול השם ותורתו".

למערכת אקטואליק נודע כי בימים אלו מתגבשת קואליציה רחבה של גדולי מרנן ורבנן כנגד הפסק של בית הדין בחיפה, כשגורמים המעורים בנושא בטוחים שלא יניחו גדולי ישראל לנושא זה, ואנו נמשיך לעקוב ולעדכן בהתפתחויות שבוא יבואו.

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. כן יירבו "ממזרים" בישראל!!!

  לחילונים ולחילונית-אין דבר כזה "ממזר"!
  אל תחכנה בכלל לגט-אלא תמשכנה בחייכן עם בני זוג חדשים-וגם חקמנה משפחות חדשות!
  לחילונים ול"חסרי הדת" אין שום בעיה להתחתן אזרחית עם "ממזרים"!
  כן יירבו "ממזריפ" בישראל!!!

  ממזר |
  הגב
 2. מי שמכם

  " ממזר" זה מונח דתי בלתי חוקי בעליל ודימיוני-והחילוניות לא צריכות להתייחס אליו בכלל!
  לחילונים לא צריכה להיות שום בעיה להקים משפחות עם " ממזרים"!
  כל ה" עגונות" ומסורבות הגט החילוניות צריכות להמשיך בחייהן ולהקים משפחות חדשות בלי לחכות לגט!
  רק ריבוי " ממזרים" יפתור את הבעיה הזאת!

  ממזר |
  הגב
 3. לא הצלחתי לאתר את הבית אברהם. אשמח אם תעזרו לי למצאו

  יששכר כץ |
  הגב