עיריית בב פועלת במספר חזיתות נגד חברת נתע-הרכבת הקלה-על עבודות בשבת

עיריית בני ברק פועלת במספר חזיתות משפטיות וציבוריות נגד חברת נת"ע-הרכבת הקלה, כדי שהחברה תעמוד בהתחייבויותיה שלא תתבצע כל עבודה ומכל סוג שהוא בשבתות ובחגי ישראל, וזאת במסגרת ההסכם שנחתם לפני כ-16 שנה בין העירייה לבין החברה והממשלה לאי ביצוע עבודות כלשהן בשבתות ובחגים.
כחלק מהפעולות שנפתחו בתחום, החליטה ועדת המשנה לתכנון ולבניה, בראשותו של הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע בישיבתה מיום שני-היום, לקבל את הצעת הרב חנוך זייברט, ראש העיר, לבטל את היתר הבניה שניתן בזמנו ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה לחב' שפיר מבנים והנדסה להקמת מפעל בטון זמני לצורך עבודות הרכבת, וזאת במסגרת כתב התחייבות בלתי חוזרת למתן ההרשאה ולהיתר הבניה, כשבגוף כתב ההתחייבות מצויין חד-משמעית שבכל מקרה של חילול שבת, יכולה הועדה לבטל לאלתר את היתר הבניה.
במסגרת הדיון בועדת המשנה לתכנון ולבניה הגיעו לישיבה רמי דוד, מנהל חטיבת בטון של חב' שפיר הנדסה וב"כ החברה עו"ד יעקב כהן ועו"ד א. וידאל שטענו, כי ידוע לחברה, שהקימה את המפעל לאספקת הבטון לרכבת הקלה, שישנה התחייבות שלא לחלל שבת, אך ביטול ההיתר עלול לגרום נזקים כספיים למפעל שהוקם במליוני ש"ח.
בתגובה הבהירו נציגי העירייה, כי רישיון העסק לא ניתן למפעל אלא לתקופת בניית הרכבת הקלה, ובנוסף לכך, צוטטה התחייבות החברה שאם יתקיים חילול שבת על ידיה ישירות או ע"י כל גורם שקשור להקמת הרכבת, בצורה הרחבה ביותר, תוכל העירייה להודיע לחברה לאלתר על ביטול היתר הבניה שניתן לה, והיא נותנת את הסכמתה הבלתי חוזרת לביטול ההיתר לאלתר.
עו"ד אריאל יונגר, הבהיר בישיבת הועדה, שזכות שימוש מוגבלת שניתנה לחב' שפיר לבניית מפעל הבטון על קרקע עירונית היתה במחווה של רצון טוב מצד העירייה, ובאותו מעמד גם הותנה והובהר באופן הברור ביותר שחילול שבת יהווה עילה לביטול מיידי של היתר הבניה של מפעל הבטון , ודברים אלו אושרו ע"י עו"ד מטעמה, תוך ציון ואישור את כל המשמעויות הנובעות מההתחייבות הברורה שעליה חתמה החברה ולכבוד השבת.
לאחר דיון בועדה הוחלט שלא לקבל את טענות חב' שפיר, הועדה הדגישה גם כי היא היתה מצפה שלא תזדקק כלל להליך שימוע לכיבוד כתב ההתחייבות מצד החברה, והועדה עומדת חד-משמעית על ביטול לאלתר של היתר הבניה של מפעל הבטון, בהתאם להתחייבות הבלתי חוזרת של החברה, כאשר הועמדה לרשותה קרקע עירונית למטרה זו וניתן לה היתר בניה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.