עליה עקבית בהוצאות האזרחיות בשנים האחרונות

שר האוצר, משה כחלון: "הדו"חות הכספיים של החשב הכללי מוכיחים שניתן לנהל מדיניות כלכלית חברתית "

החשב הכללי במשרד האוצר, מר רוני חזקיהו, פרסם היום (ד') את הדו"חות הכספיים של ממשלת ישראל לשנת 2017. הדו"חות הכספיים מספקים לממשלה, לכנסת ולציבור הרחב תמונת מצב מקיפה על פעילות הממשלה, נכסי הממשלה והתחייבויותיה. מטרת הדו"חות היא להביא לשקיפות פיננסית ראויה של עבודת הממשלה, כולל חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים.
הדו"חות, מורכבים מדו"ח כספי הערוך בהתאם לתקני חשבונאות ממשלתיים מקובלים, מדו"חות על ביצוע התקציב, ומפרק 'מידע נוסף', אשר נוצר במיוחד לצורך הרחבה לגבי תכניות הממשלה בהווה ובעתיד. כך, ניתן למצוא בדו"חות מידע נרחב בדבר מהלכי הממשלה בתחומי פיתוח התשתיות, המלוות, הדיור ועוד, אשר מוגש באופן המאפשר השוואה לשנים קודמות. עוד כוללים הדו"חות נתונים על החבות האקטוארית המלאה לפנסיה תקציבית של ממשלת ישראל. זו הסתכמה בסוף שנת 2017 בכ- 761 מיליארדי ש"ח (ללא פנסיית גישור במערכת הביטחון), מתוכם כ- 427 מיליארד ש"ח בגין גמלאים וכ- 334 מיליארדי ש"ח בגין עובדים פעילים. תשלומי גמלאות הפנסיה התקציבית צפויים להגיע לשיאם בשנת 2038, ולעמוד על כ- 36.15 מיליארדי ש"ח. כמו כן, הדו"ח כולל התפלגות צפויה של התזרים לפי קבוצות מקבלי קצבה – גמלאי המדינה, ההוראה, המשטרה, השב"ס ומערכת הביטחון.

הגירעון בתקציב המדינה בשנת 2017 הסתכם בכ- 24.6 מיליארדי ש"ח, שהיוו כ- 1.9% מהתמ"ג לשנה זו. ההוצאות האזרחיות הסתכמו בכ- 71.4% מהתקציב (לעומת 70.3% מהתקציב בשנה הקודמת) וכ-19.3% מהתמ"ג (כ-18.4% בשנה הקודמת). הוצאות הביטחון הסתכמו בכ- 20.1% מהתקציב (20.4% שנה קודמת), וכ- 5.2% מהתמ"ג (כ- 6.0% בשנה הקודמת). תשלומי הריבית הסתכמו בכ- 8.5% מהתקציב (9.4% שנה קודמת) וכ- 2.3% מהתמ"ג (כ- 2.5% בשנה קודמת).
היקף הנכסים של הממשלה, על פי הדו"חות המאוחדים (כולל החברות הממשלתיות ומרבית התאגידים הסטטוטוריים) הסתכם בסוף שנת 2017 בכ- 576 מיליארדי ש"ח. בנוסף, ערך הקרקעות של מדינת ישראל נאמד בסך של כ- 460 מיליארדי ש"ח. היקף התחייבויות הממשלה הסתכם בכ- 2,518 מיליארדי ש"ח, הכוללות את התחייבויות המוסד לביטוח לאומי כלפי מבוטחים או תלויים לגביהם נוצרה עד למועד הדוח עילה לזכאות בסך של כ- 698 מיליארדי ש"ח.

שר האוצר, משה כחלון: "הדו"חות הכספיים של החשב הכללי מוכיחים שניתן לנהל מדיניות כלכלית חברתית של הגדלת ההוצאות האזרחיות תוך הורדת נטל החוב למען הדורות הבאים. לחשב הכללי האחריות הגדולה של ניהול כספי הציבור ומהדו"חות אנחנו לומדים כיצד להשתמש טוב יותר בכספים אלו. נמשיך לשמור על כספי הציבור ולוודא שכל שקל מתוכם יגיע למקומות הטובים ביותר למען החברה הישראלית" .

החשב הכללי, רוני חזקיהו: "אנו מאמינים כי הנגשת המידע מאפשרת בטווח הקצר בקרה ציבורית על פעילות הממשלה, ובטווח הארוך, שיפור והתייעלות של הממשלה. לפיכך, אנו פועלים במהלך השנה כולה להרחבת המידע הנכלל בדוחות ולשיפור איכותו. במסגרת זו פעלנו גם להגדלת מספר הגופים הממשלתיים הכלולים בדוחות, והשנה הגיע סך הישויות הנכללות בדוח הכספי לכ- 200".

החשבונאי הראשי באגף החשב הכללי, ועורך הדו"חות הכספיים, עוזי שר: "ממשלת ישראל השלימה את השלב המרכזי ביישום הרפורמה בחשבונאות הממשלתית, שעיקרה מעבר מדיווח על בסיס מזומן לדיווח על בסיס מצטבר של כל משרדי הממשלה. יישום הרפורמה מציב אתגרים לא מעטים, אך הוא צפוי לשפר באופן ניכר את איכות המידע והדיווח הכספי של מדינת ישראל, את ניהול נכסי המדינה ואת מעמדה של הממשלה בקרב הממשלות המובילות בעולם המערבי".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.