פאות בהכשר בעלזא: ההוראה החדשה בחסידות

הוראה חדשה בבעלזא: פאות לקנייה – רק אצל הפאניות המאושרות על ידי בד"ץ בעלזא, שהעניק להן הכשר מיוחד על צניעותן

בכל מוצאי שמחת תורה, רגע לפני שאלפי חסידי בעלזא שבים לביתם מחודש של תפילות וטישים בבית הכנסת הגדול נושא האדמור את ה"שטיידיגע תורה" מעין נאום פרידה או יותר נכון תידרוך לקהל הרבבות לקראת השנה הבאה עלינו לטובה כאשר בכל שנה האדמו"ר שם דגש על הדברים שדרושים חיזוק על פי מידע מוקדם שהוא מקבל מהעסקנים.

השנה נדרש האדמו"ר אל נושא הפאות וקרא לחסידי בעלזא להיצמד לכללים המסורים להם בעניין חבישת הפאות לנשים נשואות.

לאור הקריאה הוקמה מערכת כשרות לפאות ובעיתון המחנה החרדי ביטאונה של חסידות בעלזא בארץ ובעולם נקראו החסידים לרכוש פאות רק אצל פאניות שקיבלו אישור צניעות מבד"ץ בעלזא.

 

 

5 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. ➊ מרן החזון איש, סבר שיש עדיפות לפאה על מטפחת, כיון שהיא מכסה את כל השערות כראוי, ובמטפחת לפעמים מתגלות שערותיה. והובאה דעתו בספר דינים והנהגות מהחזו"א (חלק ב' פ"ח אות ט'). ➋ וכן מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, במענה לשאלה שהובאה בספר "נזר החיים" (עמ' רי"ד): "בשם החזון איש אומרים, שיש מעלה בפאה, משום שמכסה את כל השערות". ➌ וכן מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף ומגדולי הפוסקים הספרדיים, בחוברת "כיסוי ראש לאשה" (יו"ל בתשס"ח) מובא, "יש מהעולם שרצו לטעון שה"אור לציון" רק הליץ בעד המנהג אבל למעשה לא התיר, ולכן שאלתי את בנו הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א האם נכון הדבר, וענה לי בזה הלשון, באופן כללי סבר אבי שמטפחת עדיפא, אבל כיון שיש נשים שיוצאות להן שערות מהמטפחת, העדיף אבי את הפאה והנהיג בביתו ללבוש פאה נכרית, שזה כיסוי יותר טוב, וכך הורה לנשים אחרות". ➍ וכן מרן הגאון רבי שלום משאש זצ"ל, ראב"ד ירושלים ורבה של יהדות מרוקו (תבואות שמש אה"ע סי' קל"ז, שמש ומגן חלק ב' סי' ט"ו-י"ז): "אני רואה במנהג זה [של לבישת פאה נכרית] דבר חשוב ביותר, ומעלה גדולה נמצאה בו... מצוה וחובה על הנשים להתקשט לבעליהן וכו' בהיתר, ולא להתנוול ע"י מטפחת ויגרמו לבעליהן לתת עיניהם באחרות ח"ו, וכמה חששו חז"ל והתירו הרבה איסורין שלא תתגנה האשה על בעלה". ➎ וכן מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, ראב"ד העדה החרדית, בשו"ת דת והלכה (סי' א'): "וביותר רצוני להדגיש, דהאוסר היום לכל אחד פאה נכרית מדינא, אינו מחמיר רק מיקל בזה מאוד, שאשה היום במטפחת אינה מכסה כל שערותיה תמיד, וזה מקום לחוש לאסור מדינא אפי' מהתורה לרשות הרבים, ואם בפאה נכרית החשש לרוב הפוסקים רק מדת יהודית, במטפחת החשש מגילוי שיער, והיינו פגיעה בדת משה ממש, וא"כ המחמיר עלול להקל לגרום איסור תורה". ➏ וכן מרן הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל, ראש ישיבת פוניבז', במכתב שהובא בקובץ בית הלל י"ט: "באמת דכיסוי הראש ע"י פאה גרמה טובה לכיסוי נאות של שערות הראש לבל יראו החוצה, גם לאלו שע"י כיסוי המטפחת לא היה דבר זה נשמר אצלם היטב... שלא יבואו ע"י המטפחת לפרוץ ולהוציא משערן החוצה כאשר נכשלו בזה רבים. אבל התעמולה שעושין בדבר [נגד לבישת פאה], יש בזה סכנה, לערער עיקרי הצניעות המחוייבת מן הדין". ➐ וכן מרן הגר"מ פיינשטיין, שהגאון רבי יצחק עבאדי שליט"א, ראש כולל "אוהל תורה" בלייקווד, בשו"ת אור יצחק (אה"ע סי' ג'), מעיד על דבריו: "וזכורני מיד לאחר נשואי שאלתי את הגאון הגדול הנ"ל [בעל אגרות משה] אם צריך ללבוש כובע על הפאה נכרית, ואמר לי שאין צריך. ועוד הוסיף לומר לי כי פאה נכרית יותר טוב ממטפחת, כי פאה נכרית מכסה את כל השערות, ועוד שבזה תמיד נשאר מכוסה כל זמן שהיא על ראשה, מה שאין כן במטפחת". והוסיף על כך הגר"י עבאדי שליט"א - "ופוק חזי שדבריו צודקים". ➑ וכן מרן הגאון רבי יהודה טשזנר שליט"א, אב"ד ומו"צ באופקים, בספרו שערי תורת הבית (פרק ה' עמ' שי"ד): "הרבה נשים שואלות במה עדיף לכסות ראשן, עם מטפחת או עם פאה? והנה מעיקר הדין כל דבר המכסה הוא כשר, אלא שיש כאן ענין של הידור מצוה... הפאה מכסה יותר טוב את השערות שלה, כי בזה אפשר בקלות לכסות גם את כל השערות שבצדדים, וגם היא צמודה היטב ואינה נופלת, אבל עם מטפחת קשה לכסות את כל השערות שבצדדים, וגם המטפחת הרבה פעמים מחליקה וע"י זה מתגלים שערותיה". ➒ וכן מרן הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א, אב"ד חניכי הישיבות, בספר "והיה מחניך קדוש": "וצריכה להיזהר מאוד שלא יצא משיער ראשה אף משהו, ונשים שמשאירות שערות גדולות יקשה הדבר מאוד שלא יצאו מעט שערות דרך המטפחת, ועדיף שתלך עם פאה נכרית אף בבית, וע"י זה לא יצאו שערות". ➓ וכן הגאון רבי גבריאל ציננער שליט"א, רב ומו"צ בבורו פארק, מח"ס "נטעי גבריאל", בקובץ אור ישראל (ל"ו-ל"ז): "יש מעלה בחבישת הפאה, שהרי בכיסוי מטפחת מצוי שחלק השיער מגולה, וכבר נתבאר בפוסקים לאסור... לכן יש מעלה לחבוש פאה המכסה את כל השערות.. עוד מקובל מגדולי ישראל טעם על שלא רצו להחמיר כל כך בזה [ולאסור לבישת פאה], מפני שלא תתגנה על בעלה". ➊➊ וכן הגאון רבי יוסף קאפח זצ"ל, מגדולי חכמי תימן, כתב בתשובה כתב יד שהתפרסמה בחוברת 'המשביר': "פאה נכרית קדושה ומקודשת, והלוואי וכל בנות ישראל ינהגו בה. כי אין שום הלכה אצלנו שיש לקחת את האישה לדקורטור כדי שיבחר ויתאים לה את הלבוש המכער אותה דוקא, אלא מותרת להתנאות בפאה נכרית". ועוד כתב: "גם כיום לדעתי יכולה הכלה לחבוש פאה נכרית יפה שביפות ונהדרה שבנהדרות, והכי איתא במשנה, והוי כיסוי ראש מעליא" (הובא בספר "ברכת משה" על הלכות ברכות פרק א' סעיף מ"ב בהערה). ➋➊ וכן הגאון רבי שלמה אליעזר שיק זצ"ל, מגדולי רבני חסידות ברסלב, בספר "שיחות מוהרא"ש" חלק ט': "אלו הנשים שהולכות בשערותיהן, לא די שיש להן מטפחת, כי רואים בחוש אשר דרכה של המטפחת לזוז ממקומה, ובכך נראות שערות ראשה בחוץ. ועל כן טוב מאוד לחבוש פאה נכרית, שעל ידי זה לכל הפחות תהיינה מכוסות השערות", וכן כתב בספר אשר בנחל (חלק ל"א, תשובה ה'-כ"ד): "בודאי עדיף ללכת עם פאה שיכסה את השערות לגמרי, וזה ברור מאד מאד". ועוד: "מובא בספר "שמש ומגן" מהצדיק הקדוש רבי שלום משאש, זכר צדיק וקדוש לברכה, אשר מדבר מאד מאד בעד חבישת פאה, אף שהיה חכם ספרדי, והוא מסביר בהגיון למה היום כן כדאי לנשים לחבוש פאה ולא מטפחת... שעדיף כי תלכנה הנשים בפאה, ולכל היותר הן תראינה יפה יותר, אשר אין זה איסור לאשה שתראה יפה וחסודה" (חלק ס"ב, תשובה י"ב-תקצ"ה). ➌➊ וכן מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, לפי עדות חתנו הגאון רבי יצחק ירוחם בורודיאנסקי שליט"א, משגיח בישיבת קול תורה, ראש כולל "ישיבת הר"ן" בירושלים: "הפאות היו אצלו לכתחילה, אין בזה שום בעיה, ולבנות הטובות שלו הוא נתן פאות ולא הסתייג מזה... היה מקובל אצלנו, אני לא יכול להגיד שממש זה גם על דעתו אבל כך היה מקובל בבית, שיש עדיפות ללכת עם פאה. כי הפרקטיקה מראה שנשים שהולכות עם מטפחת - יש להן בעיה נפשית עם זה, וזה מתפרץ אצלהן בדברים אחרים - והדברים האחרים הם לא צנועים כל כך. אם הולכים עם פאה - אז רגועים ואין בעיה, לכן אצלנו מקובל שיש עדיפות אפילו ללכת עם פאה". וכן העיד נכד הגרש"ז: "כאשר אמי התחתנה הוא קנה לה פאה נכרית. גם לבת דודתי שהתחתנה (נכדתו) ולא רצתה לקנות פאה נכרית, אמר: תהיי נורמלית ותקני פאה כמו כולן" (ועלהו לא יבול, חלק ג). ➍➊ וכן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, בוידאו שפורסם באינטרנט מפגישתו עם כמה ת"ח ("יש לנו כמה שאלות לברר"), לשאלת השואל "רוב בנות ישראל הכשרות נוהגות בפאה. זה בסדר גמור או לא"? ענה הרב "יש פאה שהיא כשרה, ויש שהיא לא כשרה". ושוב הקשה השואל, "זה בסדר גמור או לא? זה לכתחילה או לא"? ונענה "היה פעם גדול הדור... כאשר הגיע כאן לארץ, התנו עמו ואמרו לו 'הסכת ושמע, רבי, בירושלים לא הולכים עם פאה'... הוא אמר, אם כן אני לא נוסע לירושלים, אני נשאר כאן. הם הסכימו והוא עלה לירושלים עם הפאה. מה, ר' איצלה גר עם אשה בדיעבד? הפאה של אשתו היתה כשרה למהדרין". ➎➊ וכן הגאון רבי יהודה שפירא זצ"ל, ראש כולל 'חזון איש', ומתלמידיו המובהקים של החזון איש. בספרו "דעת יהודה" (תשובות בהלכה ובהנהגה), הובא: "שאלה... יש טוענים שאין לדמות הפאות של אז לשל היום, ולכן מעודדים לעבור לכיסוי ראש במטפחת. תשובה - פאה צנועה אין בה שום פקפוק, ובימינו יש בה גם משום חיזוק הדת כי קשה לצעירות לעמוד בניסיון". ➏➊ וכן הרבי מליובאוויטש זצ"ל כתב: "בעצם הענין דלבישת פאה נכרית, ולא להסתפק בכובע ומטפחת, מבואר ההכרח בזה בכמה מקומות. והרי רואים במוחש אשר לבישת כובע ואפי' מטפחת, משאירה חלק השיער בלתי מכוסה, על כל פנים במשך זמן קצר, זאת אומרת שעוברים על האיסור הגדול, וכהפסק דין בשו"ע או"ח סי' ע"ה" (אגרות קודש חלק י"ט, איגרת ז'תכ"ה). ➐➊ וכן הגאון רבי יהודה אריה דינר שליט"א, רב בית המדרש דברי שיר בב"ב, בכנס חיזוק מרכזי לאברכים מוצ"ש פרשת וארא תשע"ו, מתוך החוברת "בהתאסף ראשי עם", אמר בשם הגרנ"ק: "מרן הגר"נ קרליץ אמר לי שכל ההידור ללבוש מטפחת זה דוקא אם האשה לובשת את המטפחת באופן כזה שלא מגלה את שערותיה שבצדדים, אבל אם היא מגלה את שערותיה שבצדדים, בכהאי גוונא אין הידור בלבישת מטפחת יותר מפאה, והוא אף התבטא על זה ש"יצא שכרה בהפסדה". ➑➊ וכן אמר הגאון רבי פנחס ברונפמן שליט"א, אב"ד בבית דינו של הגר"מ גרוס (תמצית דרשתו בפסח תשע"ח): "החזו"א אמר שמותר וצריך ללכת עם פאה נכרית, בגלל שזה מכסה יותר (ככה אומרים תלמידיו הקרובים, וקרובי משפחתו).. הגריש"א התיר לכתחילה ללכת עם פאה.. המשנה ברורה כותב שהגוזרת שערות של עצמה ועושה מזה פאה, זה מותר.. יש לי תמונה מהסבתא שלי, שהיתה אשת רב חשוב מאוד ברוסיה, ראיתי אותה עם פאה וזה היה נראה כשיער.. הרבה נשים שהולכות עם מטפחות צריך לגרש אותן, הן הולכות שלא כדין, חצי ראש פתוח, המטפחת זזה.. התעמולה לעבור מפאה למטפחת היא תעמולת ה-ב-ל ממש.. האשה שרוצה ללכת עם פאה - זכותה ללכת עם פאה, ואין בעלה יכול לכפות אותה נגד רצונה.. ר' שמואל אויערבאך זצ"ל היה שואל את האשה אם זה מפריע לה או לא, אם היא רוצה להחליף או לא.. לעשות מזה תעמולה, לפי דעתי זה לא הגון.. כתוב בגמ' שהמלך לא יכול לדון, כי לא דנים אותו, ולכן אינו יכול לדון מישהו אחר. אתה, את החומרות תחמיר על עצמך, אל תלך ותזרוק את הפאה של אשתך בזמן שאתה לא יודע אם אולי זה פוגע בה, אם היא תתבייש לצאת לרחוב". ✪ ואפילו האוסר היחידי בדורנו, הגר"ע יוסף, התיר בשאלות פרטיות שהגיעו לפניו: לשאלת השואל: "זוג צעיר, נשואים שנה וחצי, וסיפרה האשה שלובשת מטפחת, אך אפה ארוך, ולא מוצאת חן בעיני בעלה, וללבוש פאה בעלה לא מוכן כי פוסק כרבינו [הגר"ע יוסף, לאסור פאה], ענה הרב זצ"ל: "יכולה ללבוש פאה". ולשאלת השואל: "בחור מישיבת "חזון עובדיה" שנשא אשה, ואשתו הולכת כבר שנתיים עם מטפחת, כעת קשה לה והיא בדיכאון מזה. גרים בעיר בני ברק, ויש גם לחץ של המשפחה", ענה הרב זצ"ל: "שתלבש פאה" (שו"ת "מעין אומר" חלק ט', קיצור שולחן ערוך "הרב עובדיה" עמ' תרל"ט).

  פאה היא מצוה וחובה!

  ישראל מאיר |
  הגב
 2. עצה טובה

  עצה לכל בת מלך מלכי המלכים הקב"ה. נא תכבדי את עצמך – וגם הסביבה תכבד אותך יותר!!! איך אני יודעת שהצניעות צריך שיפור? בגלל כשאני הולכת ורואה את כל הפאות המסולסלות, ואת הבגדים הצמודים והפרוצים ביותר, כל חלקי הגוף בולטים!! כן אני יכולה להעיד שאני רואה “כל” חלקי הגוף בולטות, אפילו מרוב נשי החרדים! אז מה אם הגוף מכוסה.. אבל איפה הצניעות! איפה רבונו של עולם? איפה הלב שלנו? איפה ההרגש שלנו? איפה היראת שמים שלנו? איפה שרה באוהל? איפה הצניעות של יראת ד’? איפה שקר החן והבל היופי? זה מזעזע!!!

  תגידו לי, איך השם יתברך יכול לראות ולסבול את זה, ועוד מי דורש מהנשים להתלבש בפריצות? מי דורש? הנשים תמימות, שטוענות “אני עושה את זה בשביל בעלי” ועל זה ד’ מאוד כועס עכשיו, זה הבושה הכי גדולה לחרדים שהבעל לא שומר את העינים שלו ומסתכל ברחוב בנשים פרוצות, ורוצה שאשתו תתלבש יפה שמושכת העין של בחורי חמד ואברכים, בושה!!! אלף אלפי פעם!!! אני פשוט מזועזעת שהשם ישמור את כל עם ישראל וכולם יזכו לעשות תשובה שלמה באהבה ובשמחה.

  חז”ל אומרים שאלמלא נתנה תורה היינו לומדים צניעות מחתול, תראו איך הם בקושי נראים עושים צרכים, לעומת הכלב ההופכי לו, והם מכסים במדויק. נראה שד’ נותן לנו כלי להשפיע, רק ננצל. אנא ד’ בזכות התשובה של הנשים צדקניות, שמהיום ילבשו רק מטפחת, אמור לכל צרותינו די. אנחנו בדור האחרון שלפני הגאולה- דור בו תנאים לא רצו להיות. ועכשיו המלחמה האחרונה היא המלחמה על קדושת ישראל. היצר הרע משתולל עכשיו, בהבינו שעוד רגע קרב סופו, והוא יודע “אלוקים של ישראל שונא זימה הוא” אז הוא מנסה להגיע לכל סוגי הציבור בישראל וגם לצערנו אצל החרדים..

  על כן בנות ישראל הקדושות עלינו להתחזק ולהיות בעוז ותעצומות נפש בכדי לקיים והדר בלבושנו ואז יקוים בנו הפסוק ותשחק ליום אחרון. כי בזכות נשים צדקניות יבוא גואל! ובל נטעה יש לנו אחריות גדולה מאוד על שלום עם ישראל וכן זה מתבטא במלבושינו אנחנו לא לבד בעולם. על כל איבר ואיבר שברא ד’ באישה ביקש ואמר “בתי היי צנועה”

  וגם לכל החרדיות יש מה לשפר: למשל…
  החצאית הקצרה כדאי שתחזור להיות ארוכה,
  הפאה המתנופפת כדאי שתהיה מתפחת. וכו' וכו' בלי שום בגדים צמודים !!!!!!
  ובכלל אנחנו חיילים של המלך הבנים והבנות שלו ואנו לא חסים על כבוד השכינה הקדושה?
  בואו נתחזק ונביא יחד את הגואל במהרה!!!

  אפילו "הגויה" המלכה של אנגליה, שומרת על צניעות כמו שחרדית צריכה לשמור, והיא יודעת שכבודה של בת מלך פנימה כל שכן כשמדובר במלך העולם ולא בבשר ודם.

  פירוש המילה של צניעות היא מלשון "להצניע" – כלומר להצניע כל האיברים שלנו..

  אסתי ח.

  ממש כך הגיע הזמן לסלק את מלאך המוות |
  הגב
 3. אין בשום מאמר שום טענה אמיתית משכנעת להתיר את הפיאות שרוב נשות האברכים לובשות/הולכות איתם.. הפיאות הללו מושכות תשומת לב חזקה מאוד מאוד מאוד, ומחטיאות את הגברים, ובפרט את בחורי ישראל הטהורים והתמימים שמבעירות בקרבם את יצר הרע..רח”ל..

  "העבר עיני מראות שוא"

  אין בשום מאמר מאיזה רב חשוב, שום טענה אמיתית, משכנעת להתיר את הפיאות שרוב נשות האברכים לובשות/הולכות… הפיאות הללו מושכות תשומת לב חזקה מאוד מאוד מאוד, ומחטיאות את הגברים, ובפרט את בחורי ישראל הטהורים והתמימים שמבעירות בקרבם את יצר הרע..רח”ל..

  כשבחור טהור רואה אשת איש, או אשת חבר, ברחובות של ר’ עקיבא וגאולה, וLakewood – South Africa, Australia, 13th Avenue, Ave J’ Monsey, Las Angeles,England, Cleveland, Canada, מאה שערים, קרית ספר, וכו’ וכו’ עם הפאה המבריקה והנוצצת הזו, כשהיא פרועה, ופעמים רבות גם בדוקא נופלת עם המצח ומכסה את העין למקצת כידוע–זה מכניס בבחור הרהורים קשים ונוראים [הנשים הפרוצות האלו, פשוט מוציאים ממנו העניים] ומביאו לידי עבירות הכי חמורות!! ואח"כ הם שופכין ז”ל ח"ו, ומצננת לו את כל הקדושה שהשיג בעמל רב בהיותו 6 חדשים בישיבה… "העבר עיני מראות שוא" שלא תבלבלנה הבנות את השכל שהעיקר שלא תגלה את שיער ראשן. כי הפיאות של ימינו עם הגוונים וסוג השיער שיותר יפה משיערן הטיבעי הוא פריצות אחת גדולה שמכשילה ביום אלפי אנשים תמימים.

  זו עבירה שאין עליה מחילה וסליחה… וכמו שכתב רבינו יונה ז"ל שאין כפרה בעוה”ז למי שמחטיא את הרבים… אמנם מי שרוצה להתיפות רק לבעלה תיפה לו בביתם אך לא ח”ו בחוץ!! ואשרי אשה המקפידה כל ימי חייה שכל הליכותיה יהיו בצניעות אפילו שכולם צוחקים עליה שהיא צנועה, בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ובזכות נשים צדקניות עתידים להיגאל.

  אני יכולה להעיד שאני רואה “כל” חלקי הגוף בולטת, מרוב נשי החרדים! אז מה אם הגוף מכוסה.. אבל איפה הצניעות! איפה הרבונו של עולם? איפה הלב שלנו? איפה ההרגש שלנו? איפה היראת שמים שלנו? איפה שרה באוהל? איפה הצניעות של יראת ד’? זה מזעזע ואיך השם יתברך יכול לראות ולסבול את זה? "העבר עיני מראות שוא"

  נא ונא בת ישראל אחותי היקרה תשפרי הצניעות. ולא כמו הרב הידוע שמיקל בכל דבר שבקדושה כמו פאלק מאנגליה, בספר שלו המחריב הצניעות החרדי, הנקרא “עוז והדר לבושה” שהוא גם קיים בזה “ותשחק ליום אחרון” שהמציא הלכות מהעצבע, והוציא את הספר המחריב הצניעות בפרט בחו”ל, הוא עשה צחוק מהצניעות הנכונה, בכל העולם החרדי, הוא המציא הלכות מהאצבע, ולא מן התורה, ולא מהשולחן ערוך, אנחנו חייבים לתחזק בצניעות ע”פ פסקי השולחן ערוך!!! http://www.keter-malchut.co.il/harimuMichshol.html) גם להודות בפה מלא שאנו יודעים שאסרו הפוסקים את הפאות של ימינו! למה בכל המצוות אנו מהדרים חוץ מדבר אחד – “צניעות והרחקה מעריות”, למרות שהם איסורי תורה החמורים ביותר, שהחריבו מקדשינו וגלינו מארצנו. לטיפשים תמיד יש תשובות מתחת לאדמה, אבל תן לחכם ויחכם עוד! והצנועות יזכו לקבל פני משיח בקרוב. "העבר עיני מראות שוא".

  תודה |
  הגב
 4. כאשר בת ישראל מקפידה על גדרי הצניעות והקדושה הרי שבזה היא נותנת קץ וסוף לגלותם של ישראל, ואם כן, מפתחות הגאולה נתונות בידינו. בדורות הקודמים,כולם ידעו - אם יש צרות וגזרות על עם ישראל – תחילה יש לבדוק את הצניעות. כי הצניעות היא זאת שקובעת את נוכחות השכינה איתנו - "וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך" - כשיש חוסר צניעות - הקב"ה עוזב אותנו וכל שמירתן של ישראל תלויה כשיש השראת שכינה ואין לנו שומר גדול כמו בזמן שהשכינה מסוככת עלינו כאמא על בניה ומצילה מפני הפורענויות. וכמו כן כתוב "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי" - רש"י פירש - אם אתם מובדלים מן העמים - אתם לי, אבל אם אתם כמוהם - אתם של הגויים. וידוע שההבדל הגדול שבולט בן ישראל לאומות העולם זה הצניעות. אחרי מאה ועשרים יבואו לאישה ויגידו לה "את, הרגת ככה וככה אנשים. ואת, גרמת לתאונת דרכים ביום פלוני. ואת, גרמת לכך ולכך ולכך" ואז, תבוא האישה לפני רבונו של עולם ותגיד "אני??? שכל חיי לא פגעתי באיש, אלי מייחסים את העברות האלו?"... ואז יבואו ויראו לה שביום פלוני בשעה פלונית הלכה ברחוב והחטיאה את בחורי ישראל, וביום אלמוני דיברה בחוסר צניעות וכד', וכך יזכירו לה כל חטאיה בקדושה וצניעות שבעוונות אלו היא גרמה לאסונות רבים ועל כן תיתן כעת את הדין. אם כן, עלינו בנות ישראל להבין שכששומעות אנו על אסונות בעם ישראל - חיילים שנספו ונהרגו ע"י מחבלים, תאונות דרכים, עניות, יתומים ואלמנות ועוד כהנה וכהנה רח"ל תכף ומיד על כל בת ישראל כשרה לבדוק את עצמה אם יש לה חלק בפורענות הזאת , אם חטאה או החטיאה, שהרי נאמר "חרב נוקמת נקם ברית" ואמרו רז"ל: אין אנדרלמוסיה ופורענות באה לעולם אלא כשיש תערובת אנשים ונשים כלומר, פירצה בגדרי הצניעות. יש לנו עוד לראות כמה חביבה וחשובה שמירת הקדושה כדי להגן על כלל ישראל - אומרים חז"ל "הים ראה וינוס" - מה ראה? ראה ארונו של יוסף שנאמר בו "וינוס ויצא החוצה", כלומר ראה הים את זכות עמידתו בניסיון של יוסף הצדיק (הניסיון שאשת פוטיפר ניסתה לפתותו לקיים עימה עבירה רח"ל) ובזה נקרע הים לבני ישראל. הרי עוד רמז שגאולתן של ישראל תלויה בעמידה איתנה ובשמירה קפדנית על גדרי הקדושה והצניעות ושרק בזכות ששמר יוסף על קדושתו זכו ישראל לקריעת ים סוף.

  מעשה שהתכנסו נגידי העיר לצורך איסוף תרומות לבניין בית חולים. כל עשיר תרם את חלקו, זה תרם חמש מיטות והלה תרם עשר מיטות וכן הלאה. לפתע קם אחד הגבירים והכריז "אני תורם חמישים מיטות". אסיפה זו התקיימה בבית המדרש והנה אותו עשיר אשר תרם חמישים מיטות שם לב לחבורת אנשים היושבים ועוסקים בתורה, פנה הגביר לאחד מהם ושאל בזלזול: "ואתה, מה אתה תורם עבור בית החולים?…" כששמע זאת מרן החפץ חיים אשר היה נוכח באותו מעמד כאב מאד את זלזול העשיר בלימוד התורה ואמר לו "דע לך, בלימוד התורה שלו הוא תורם שלא יצטרכו חמישים מיטות…!".

  ואכן, ידוע ומוסכם כי גודל מעלת לימוד התורה עצום ובכוחו לבטל גזרות קשות מעם ישראל. במקביל, לנו הנשים יש את אותו הכוח בצניעות שלנו כמו שאת כוח לימוד התורה קיבלו הגברים לנו ניתן כוח הצניעות. על מה שאמר השל"ה הקדוש שבזכות שבנ"י לומדים ויגעים בתורה – מהזיעה של העמל מכין הקב"ה להם טל תחיה לעולם הבא, כך אומר הרב גלינסקי שליט"א שהנשים מכינות את טל התחיה שלהן מהזיעה הנוטפת מבגדי הצניעות.

  כמו כן, בדומה ללימוד התורה שמהווה "תרופה" כנגד היצר-לגברים, כך הצניעות משמשת "תרופה" בפני היצר הרע-לנשים. לא סתם כתוב ש"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים ובזכות נשים צדקניות עתידין ישראל להיגאל" – אומנם המאמר הנ"ל של חז"ל נראה לנו כמחמאה ואכן כן, לנשים הממלאות את תפקידן במלואו אכן זאת מחמאה, אך יש לנו, בנות ישראל, להבין דבר פשוט: מאחר וחכמים תלו את הגאולה של עם ישראל כשיצאו ממצרים בזכות נשים צדקניות, ובזה גם אמרו לנו שכשם שהיה בכוחן שתהיה הגאולה בזכותן כך יש בכוחן להביא את הגאולה עכשיו. הרי שבזה מוטלת עלינו האחריות ובידינו תלוי סיום הגלות הארוכה ובידינו תלויה הגאולה המיוחלת שלה עם ישראל מצפים מעל 2000 שנה.

  כאשר בת ישראל מקפידה על גדרי הצניעות והקדושה הרי שבזה היא נותנת קץ וסוף לגלותם של ישראל, ואם כן, מפתחות הגאולה נתונות בידינו. בדורות הקודמים,כולם ידעו – אם יש צרות וגזרות על עם ישראל – תחילה יש לבדוק את הצניעות. כי הצניעות היא זאת שקובעת את נוכחות השכינה איתנו – "וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך" – כשיש חוסר צניעות – הקב"ה עוזב אותנו וכל שמירתן של ישראל תלויה כשיש השראת שכינה ואין לנו שומר גדול כמו בזמן שהשכינה מסוככת עלינו כאמא על בניה ומצילה מפני הפורענויות. וכמו כן כתוב "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי" – רש"י פירש – אם אתם מובדלים מן העמים – אתם לי, אבל אם אתם כמוהם – אתם של הגויים. וידוע שההבדל הגדול שבולט בן ישראל לאומות העולם זה הצניעות.

  אחרי מאה ועשרים יבואו לאישה ויגידו לה "את, הרגת ככה וככה אנשים. ואת, גרמת לתאונת דרכים ביום פלוני. ואת, גרמת לכך ולכך ולכך" ואז, תבוא האישה לפני רבונו של עולם ותגיד "אני??? שכל חיי לא פגעתי באיש, אלי מייחסים את העברות האלו?"… ואז יבואו ויראו לה שביום פלוני בשעה פלונית הלכה ברחוב והחטיאה את בחורי ישראל, וביום אלמוני דיברה בחוסר צניעות וכד', וכך יזכירו לה כל חטאיה בקדושה וצניעות שבעוונות אלו היא גרמה לאסונות רבים ועל כן תיתן כעת את הדין.

  אם כן, עלינו בנות ישראל להבין שכששומעות אנו על אסונות בעם ישראל – חיילים שנספו ונהרגו ע"י מחבלים, תאונות דרכים, עניות, יתומים ואלמנות ועוד כהנה וכהנה רח"ל תכף ומיד על כל בת ישראל כשרה לבדוק את עצמה אם יש לה חלק בפורענות הזאת , אם חטאה או החטיאה, שהרי נאמר "חרב נוקמת נקם ברית" ואמרו רז"ל:

  אין אנדרלמוסיה ופורענות באה לעולם אלא כשיש תערובת אנשים ונשים כלומר, פירצה בגדרי הצניעות. יש לנו עוד לראות כמה חביבה וחשובה שמירת הקדושה כדי להגן על כלל ישראל – אומרים חז"ל "הים ראה וינוס" – מה ראה? ראה ארונו של יוסף שנאמר בו "וינוס ויצא החוצה", כלומר ראה הים את זכות עמידתו בניסיון של יוסף הצדיק (הניסיון שאשת פוטיפר ניסתה לפתותו לקיים עימה עבירה רח"ל) ובזה נקרע הים לבני ישראל. הרי עוד רמז שגאולתן של ישראל תלויה בעמידה איתנה ובשמירה קפדנית על גדרי הקדושה והצניעות ושרק בזכות ששמר יוסף על קדושתו זכו ישראל לקריעת ים סוף.

  ועלינו לדעת…

  אשה המוסרת נפשה לצניעות – עושה רעש ושמחה גדולה בשמים וככל שקשה קיום המצווה על האדם – כך גדול שכרו. ומה רב שכרה של אישה המייצגת עצמה כבנות ישראל הכשרות בנות שרה ורבקה רחל ולאה בגאווה ועוז ובאמיצות שלא סרה מדרך האמהות הקדושות. אישה צנועה עושה נחת רוח לפני ה' יתברך ומלאכי השרת באים לפניו ואומרים לו "ראה איזה בריה נפלאה יש לך בעולמך".

  ולעומת זאת כמה אסונות ומחלות קשות מביאה אותה אישה ההולכת בפריצות ומחטיאה בחורי ישראל, גדול עוונה מנשוא ורב הוא עד מאד וגרועה היא יותר מן המחבלים כי המחבל הורג את הגוף, והיא הורגת את הנפש. כמה צער היא גורמת לה' יתברך וכמה מרחיקה את השכינה מהמחנה…

  על כן, אחיות יקרות, התבוננה עמוקות, עליכן לזכור תמיד שעלינו מוטלת האחריות הכבידה הזו ואין נחת רוח גדולה לקב"ה יותר מזו שאנו מקיימות את רצונו והולכות ומתנהגות בצניעות.ויהי רצון שנזכה כולנו לעשות רצוננו כרצונו ונזכה לשמח את בורא העולם ולהתחזק בצניעות ובקדושה ובכך נזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

  אשה המוסרת נפשה לצניעות - עושה רעש ושמחה גדולה בשמים וככל שקשה קיום המצווה על האדם – כך גדול שכרו. |
  הגב
 5. ו........ היכן הצניעות היום??? ידוע המעשה הנורא שהתרחש בימי השואה, עם תשעים ושלש בנות יעקב, והמעשה נתפרסם בשעתו בכל העולם. היה זה בעת שנכנסו הגרמנים הארורים ימ"ש במצעד ניצחון רווי שנאה ואכזריות אל תוככי העיר קראקוב המעטירה שבפולני שבפולניה. אותה שעה שהו בבנין בית הספר הגדול 'בית יעקב' שבקראקא – אשר בנתה והקימה במסירות נפש מרת שרה שנירר ע"ה – תשעים ושלש בנות סמינר, שהיו במקום ביחד עם מורותיהן. הן מצאו להם מקום מחבוא ומסתור באחד המרתפים שבבנין, אבל עינם החדה של הנאצים לא דילגה על הבנין המפואר וההדור הזה, והם שעטו פנימה בחיפושים נמרצים אחר נפש חיה. – עד מהרה הגיעו לאוזני הבנות קולות מגפי הקלגסים הרשעים, שגילו את כל הקבוצה הגדולה הזו. בהיות הנאצים באותה עת שכורי ניצחון מהכיבוש הקל והמהיר שבנפילת כל פולין לידיהם [בליץ קרוג], עשו בכל מקום ככל העולה על רוחם הזדונית. אף כאן לא מיהרו להרוג את טרפם, הם העלו תחילה את כל קבוצת הבנות עם מורותיהן אל האולם הגדול שבמרכז הבנין, שם הלבישו את כולן בכותנות לבנות, ואמרו להן שיתכוננו לקראת ערב, כשיסיימו החיילים את סיור הניצחון בעיר ויחזרו להתעלל בהן... אבל הבנות הקדושות ומורותיהן ידעו היטב את אשר לפניהן, הן הצליחו להשיג בסודי סודות כדורי סם המוות בשביל כל התלמידות. והיו המורות מסבירות לתלמידותיהן בבכיות נוראות את גודל השעה שזכו אליה כעת, שהזדמנה לפניהן המצוה הנדירה של קידוש השם, שהרי הן ביהרג ואל יעבור! אחת מאותן מורות צדיקות הספיקה לכתוב משם מכתב מיוחד אל אחד מגדולי הרבנים של אגודת ישראל באמריקה, להודיע את אשר עומד לפניהן, ושלחה את המכתב אל הגטו שעדיין היה קיים באותה עת. [המכתב הגיע ליעדו באמריקה, ותצלומו שמור עד היום, ומופיעה 'פרספקטיבה' ממנו בכמה ספרים של מאורעות השואה]. לאחר מכן ברכו כולן יחדיו בבכיות נוראות ובשמחה עצומה שבלב, ברכת המצוה: "אשר קדשנו במצוותי במצוותיו וציונו על קידוש השם!" ונטלו כולן יחדיו את גלולות סם המוות poison , ומסרו נפשותיהן בשמחה בטהרה ובקדושה נפלאה, ולעת ערב כשהגיעו הרשעים מצאו כולן מתים!!!

  היכן הצניעות היום?????????????????? בדורות שלפנינו היה ענין הקדושה והצניעות מן הדברים החמורים ביותר בכל קהילות ישראל, שהיו שומרים על קדושתם בעוז בכל עת ובכל מקום ובכל זמן, ונשמרים מכל משמר, עד כדי מסירות נפש ממש. וכמאמרו הנוקב של השרף הזקן מקאצק זצוק"ל בפרשא דידן פרשת קדושים, שמתחלת (ויקרא יט ב) "קדושים תהיו", ומסיימת (שם כ כז) "דמיהם בם". ופירש שסופה נעוץ בתחילתה, ואמר בחריפות אש לשון קדשו: "בלוט זאל זיך גיסען, און הייליג זאלסטו זיין!" [דהיינו, דם שישפך, ובקדושתך תישמר!] לא רק בגדולי הדור הדברים אמורים המסירת נפש, אלא אף אנשים פשוטים בנות ונשים מהמון העם, היו יודעים ומבינים שדברים אלו ואביזרייהו הינם ביהרג ואל יעבור! פשוטו כמשמעו!

  ידוע המעשה הנורא שהתרחש בימי השואה, עם תשעים ושלש בנות יעקב, והמעשה נתפרסם בשעתו בכל העולם. היה זה בעת שנכנסו הגרמנים הארורים ימ"ש במצעד ניצחון רווי שנאה ואכזריות אל תוככי העיר קראקוב המעטירה שבפולני שבפולניה. אותה שעה שהו בבנין בית הספר הגדול 'בית יעקב' שבקראקא – אשר בנתה והקימה במסירות נפש מרת שרה שנירר ע"ה – תשעים ושלש בנות סמינר, שהיו במקום ביחד עם מורותיהן.

  הן מצאו להם מקום מחבוא ומסתור באחד המרתפים שבבנין, אבל עינם החדה של הנאצים לא דילגה על הבנין המפואר וההדור הזה, והם שעטו פנימה בחיפושים נמרצים אחר נפש חיה. – עד מהרה הגיעו לאוזני הבנות קולות מגפי הקלגסים הרשעים, שגילו את כל הקבוצה הגדולה הזו. בהיות הנאצים באותה עת שכורי ניצחון מהכיבוש הקל והמהיר שבנפילת כל פולין לידיהם [בליץ קרוג], עשו בכל מקום ככל העולה על רוחם הזדונית. אף כאן לא מיהרו להרוג את טרפם, הם העלו תחילה את כל קבוצת הבנות עם מורותיהן אל האולם הגדול שבמרכז הבנין, שם הלבישו את כולן בכותנות לבנות, ואמרו להן שיתכוננו לקראת ערב, כשיסיימו החיילים את סיור הניצחון בעיר ויחזרו להתעלל בהן…

  אבל הבנות הקדושות ומורותיהן ידעו היטב את אשר לפניהן, הן הצליחו להשיג בסודי סודות כדורי סם המוות בשביל כל התלמידות. והיו המורות מסבירות לתלמידותיהן בבכיות נוראות את גודל השעה שזכו אליה כעת, שהזדמנה לפניהן המצוה הנדירה של קידוש השם, שהרי הן ביהרג ואל יעבור! אחת מאותן מורות צדיקות הספיקה לכתוב משם מכתב מיוחד אל אחד מגדולי הרבנים של אגודת ישראל באמריקה, להודיע את אשר עומד לפניהן, ושלחה את המכתב אל הגטו שעדיין היה קיים באותה עת. [המכתב הגיע ליעדו באמריקה, ותצלומו שמור עד היום, ומופיעה 'פרספקטיבה' ממנו בכמה ספרים של מאורעות השואה].

  לאחר מכן ברכו כולן יחדיו בבכיות נוראות ובשמחה עצומה שבלב, ברכת המצוה: "אשר קדשנו במצוותי במצוותיו וציונו על קידוש השם!" ונטלו כולן יחדיו את גלולות סם המוות poison , ומסרו נפשותיהן בשמחה בטהרה ובקדושה נפלאה, ולעת ערב כשהגיעו הרשעים מצאו כולן מתים!!!

  [כיום ישנם בכמה מקומות בארץ רחובות וגנים הנקראים על שמן: "גן תשעים ושלוש", או "רחוב תשעים ושלוש", על שם אותם צ"ג נערות ישראל קדושות הי"ד]. אלו היו נערות פשוטות ומורות רגילות, ככל בית ישראל, לא רבניות צדקניות מיוחדות. – אלא שכך היתה אווירת הקדושה חדורה בבתי ישראל אפי' הפשוטים ביותר, והיה פשוט אצלן שעל דברים אלו הולכים עד הסוף, במסירות במסירות נפש על קידוש השם!

  היכן הצניעות היום??? |
  הגב