פנינים על הפרשה: מאת הרב פינטו

לכבוד שבת: דבר תורה לפרשת שופטים מפי כבוד רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א עם מדרשים וביאורים.

 

"כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלהיך נותן לך וירשתה וישבתה בה. ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבותי. שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה אלוקיך בו. רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס וה' אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד" (דברים יז, יד).

והנה הרמב"ם בספר המצוות מונה את שלושת המצוות "לא תעשה" האחרונות מכל שס"ה לא תעשה שבתורה.
מצות שס"ג שהזהיר המלך מהרבות סוסים, והוא אמרו "לא ירבה לו סוסים".

מצוה שס"ד שהזהיר המלך מהרבות נשים, והוא אמרו "ולא ירבה לו נשים".

מצוה שס"ה שהזהיר המלך מהרבות ממון מיוחד לעצמו, והוא אמרו "וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד".

**
והנה תורתנו הקדושה, מספרת לנו על כשלונו של שלמה המלך בשלושה לא תעשה האלו.
וכך מביאה הגמרא (סנהדרין כא), אמר רבי יצחק מפני מה נתגלו טעמי תורה, שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן ונכשל בהן גדול העולם, כתיב "לא ירבה לו נשים", אמר שלמה אני ארבה ולא אסור, וכתיב (מלכים א' יא, ד) "ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו".

וכתיב "לא ירבה לו סוסים" ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב, וכתיב (שם י, כט) "ותצא מרכבה ממצרים". ובעניין ממון, הגמרא בירושלמי (סנהדרין יג) מביאה שגם בממון נכשל, ומביאה הגמרא אמר שלמה שלושה דברים ששחקה עליהן מידת הדין חיללתים.

"לא ירבה לו נשים" וכתיב (מלכים א' יא, א) "והמלך שלמה אהב נשים נוכריות". רבי יוסי אומר למושכן לדברי תורה, ולקרבן תחת כנפי השכינה.
"לא ירבה לו סוסים", וכתיב (שם ה, ו) "ויהי לשלמה ארבעים אלף אורוות סוסים למרכבו ושנים עשרה אלף פרשים". "וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד" וכתיב (שם י כז) "ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים", אמר רבי יהושע בן לוי יו"ד שבירבה קיטרגו, תני רבי שמעון בר יוחאי עלה ספר משנה תורה ונשתטח לפני הקב"ה אמר לפניו ריבון העולם כתבת בתורתך כל דייתיקי שבטלה מקצת, בטלה כולה, והרי שלמה מבקש לעקור יו"ד ממני, אמר ליה הקב"ה שלמה ואלף כיוצא בו בטלין, ודבר ממך אינו בטל ע"כ.

וכך מובא במדרש ויקרא רבה (יט, ד) ספר משנה תורה עלה ונשתטח לפני הקב"ה, אמר לפניו רבונו של עולם עקרני שלמה ועשאני פלסתר, שכל דייתיקי ששנים ושלוש דברים בטלין הימנה כולה בטילה, והרי שלמה המלך ביקש לעקור יו"ד ממני, כתיב "ולא ירבה לו נשים" והרבה לו, "לא ירבה לו סוסים" והרבה לו סוסים, "ולא ירבה לו כסף וזהב" והרבה לו כסף וזהב, אמר לו הקב"ה צא לך, הרי שלמה בטל ומאה כיוצא בו, ויו"ד ממך אינה בטילה לעולם.

****
ובאמת כל עניין כשלונו של שלמה המלך צריך ביאור, איך החכם באדם נכשל בדברים כאלו שתורתינו הקדושה מדגישה ומזהירה מהם.
ותורתנו הקדושה מספרת לנו על שלמה המלך (מלכים א' ג, ג) "ויאהב שלמה את ה' ללכת בחוקות דוד אביו. בגבעון נראה ה' אל שלמה בחלום הלילה ויאמר אלהים שאל מה אתן לך. ויאמר שלמה אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול.. ועתה ה' אלהי אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי ואנוכי נער קטן לא אדע צאת ובא…ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך כי מי יכול לשפוט את עמך הכבד הזה. ויטב הדבר בעיני אדני כי שאל שלמה את הדבר הזה. ויאמר אלהים אליו יען אשר שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר ולא שאלת נפש אויביך ושאלת לך הבין לשמוע משפט. הנה עשיתי כדבריך הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך. וגם אשר לא שאלת נתתי לך גם עושר גם כבוד אשר לא היה כמוך איש במלכים כל ימיך".

ובהמשך הדברים מעיד הכתוב (שם ה, ט) "ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד ורוחב לב כחול אשר על שפת הים ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים. ויחכם מכל האדם.. וידבר שלשת אלפים משל ויהיו שירו חמשה ואלף… ויבואו מכל העמים לשמוע את חכמת שלמה" ע"כ.

אם כן איך שלמה המלך הגיע למצב שאמרו לנו רבותינו זצוק"ל, והנה הגמרא (שבת נו) אומרת "כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה".

ונראה לבאר הדברים מובא במדרש שיר השירים רבה (א, ו) שלמה מלך בן מלך, חכם בן חכם, צדיק בן צדיק, את מוצא כל מה שכתוב בזה כתוב בזה, דוד מלך מ' שנה וזה מלך מ' שנה. דוד מלך על ישראל ויהודה, בנו מלך על ישראל ויהודה. אביו מלך מסוף העולם ועד סופו, וזה מלך מסוף העולם עד סופו. הואיל ואת מקישו מקישו מכל צד, מה אביו נמחל לו על כל עוונותיו שנאמר (תהילים יב, יג) "גם ה' העביר חטאתך לא תמות" אף זה כיוצא בו. ולא עוד, אלא ששרתה עליו רוח הקודש ואמר ג' ספרים משלי וקהלת ושיר השירים.

***
ואפשר לדקדק ולומר שהג' ספרים שחיבר שלמה המלך, הם תיקון לעולם על שלושה לא תעשה "לא ירבה סוסים" "לא ירבה נשים" ו"לא ירבה כסף וזהב".

והנה "לא ירבה לו סוסים" שהוא ריבוי השתדלות של האדם בעניני הטבע, יותן מן הראוי לכן הסמיך בהם שני פסוקים (משלי כא, ל-לא) "אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'. סוס מוכן ליום מלחמה ולה' התשועה" – וזה תיקון על "לא ירבה לו סוסים".

ספר קהלת חיבר שלמה המלך כדי לתקן מה שנכשל בלאו של "וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד" ועל זה נאמר (קהלת ב, ח) "כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולות מלכים ומדינות. וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם. לא מנעתי את לבי מכל שמחה ופניתי אני לראות חכמה והוללות וסכלות כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו" וכנגד "לא ירבה לו נשים" תיקן את שיר השירים".

****
אם כן שלושה ספרים קדושים אלו, תיקן שלמה המלך כנגד שלושה הלאוים ומיתק והכניע את היצר בעולם.
מים האחרונים החלו בכירים במפלגות החרדיות להעביר מסרים מפויסים על כך שאין בכוונתם להחמיר ולהקצין את משבר השבת, לאחר שבועיים קשים ועמוסי כותרות. "אין לנו כוונה להפוך את הנושא למשבר פוליטי מתמשך", הודיע השבוע אחד מבכירי יהדות התורה לשר בממשלה, במהלך שיחה אקראית בין השניים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.