צווים מנהליים לפז בתי זיקוק אשדוד ולדלק פי גלילות אשדוד בעקבות ריכוזים גבוהים של בנזן בסביבה

במידה והחברות לא יעמדו בהוראות הצווים, המשרד יורה על שינויים בפעילות, צמצום פעילות מתקנים או סגירתם .

לאחר שנוטרו באזור התעשייה הצפוני באשדוד ריכוזים העולים על הריכוז המרבי היממתי שנקבע למזהם בנזן, המשויכים לפעילות המפעלים פז בית זיקוק ודלק פי גלילות, הוציא המשרד להגנת הסביבה צווים מנהליים לחברות ולמנהליהן המורים לפעול למניעת זיהום האוויר • אם לא יעמדו בצווים – המשרד יורה על צעדים נוספים, ובהם צמצום פעילות מתקנים או סגירתם • במקביל, המשרד הוציא לשני מפעלים אלו התראות וזימון לשימוע בגין חריגה שנמצאה במספר מתקני ייצור

המשרד להגנת הסביבה הוציא היום (ב') צווים מנהליים למניעה או לצמצום זיהום האוויר מכוח סעיף 45 לחוק אוויר נקי למפעלים פז בית זיקוק אשדוד בע"מ ודלק פי גלילות שותפות מוגבלת אשדוד ולמנהליהם. זאת, בשל ריכוזי בנזן העולים על הריכוז המרבי היממתי שנקבע למזהם זה בתקנות איכות אוויר, כפי שנוטרו באזור התעשייה הצפוני באשדוד במועדים שונים, ואשר נמצא כי הם נובעים מפעילות שני המפעלים.

כמו-כן, נרשמה חריגה מעל ערך הסביבה השנתי של בנזן בשנת 2017 (ערך הסביבה המעודכן של בנזן נכנס לתוקף ב- 1.1.2017). יודגש, כי במידה והחברות לא יעמדו בהוראות הצווים, המשרד יורה על שינויים בפעילות, צמצום פעילות מתקנים או סגירתם (כפי שיורחב בהמשך).

במקביל, הוציא המשרד להגנת הסביבה התראות וזימון לשימועים בגין הפרת תנאי היתר הפליטה (פז בית זיקוק אשדוד) והפרת תנאי רשיון עסק (פי גלילות אשדוד), לאחר שבבדיקות פתע שערך לאחרונה המשרד בארובות מפעלים אלה נמצאו חריגות מריכוזי הסף למזהמים כפי שנקבעו בהיתרים.

על פי הצווים נדרשים החברות ומנהליהן לנקוט מיידית בפעולות למניעה ולצמצום זיהום האוויר של המזהמים בנזן ו-TOC, ובפז בית זיקוק אשדוד גם למזהמים חלקיקים ו-NMVOC (ראו בהמשך הרחבה על מזהמים אלה).

זאת ועוד, בהתאם לצווים נדרשות שתי החברות לבצע מיפוי של מקורות הבנזן לרבות בחריגות שאירעו; להתקין מערכות ניטור רציף של מזהמים באמצעות חישה מרחוק על גדרות המפעל (פז בית זיקוק אשדוד); להתקין מערכת לאיתור בנזן (פז בית זיקוק אשדוד); להפעיל צוות חירום לאיתור ומניעת פליטות בנזן בעת מדידה חריגה; וליישם תוכנית להפחתת פליטות בנזן ולמניעת חריגות מהריכוז המרבי היממתי.

התכנית תכלול לוח זמנים ליישום האמצעים ותבוצע בהתאם לאישור המשרד ועל פי הנחיותיו. בתוך 21 ימים ממועד סיום יישום התכנית, יבצעו המפעלים דיגומים סביבתיים יממתיים באותן הנקודות בהן נמדדו חריגות ובנקודות נוספות לפי הוראת המשרד – כל זאת כדי לבחון את יעילות ביצוע התכנית על החריגות בפליטות הבנזן.

אם לאחר יישום התכנית ימצאו בכל זאת חריגות מערך הסביבה היממתי לבנזן, ידרשו המפעלים להגיש בתוך שבועיים תוכנית נוספת למניעת החריגות, שתכלול גם שינוי פעילות, צמצום הפעילות המזהמת ועד כדי הפסקת פעילות מתקנים.

בנוסף לצו המנהלי לפי סעיף 45, המשרד הוציא התראה וזימון לשימוע למפעל פז בית זיקוק אשדוד ומנהליו, מלאכי אלפר ואבנר מזמר, על הפרת הוראות חוק אוויר נקי, בשל ממצאי דיגומי פתע אשר נערכו על ידי המשרד במועדים שונים בארובות, והצביעו על כך שהמפעל אינו עומד בריכוזי הסף שנקבעו לו בתנאי היתר הפליטה. לאור זאת, קיים יסוד סביר להניח שהמפעל פועל תוך הפרת תנאי היתר הפליטה שבידיו ועל כן, מנוהל באופן המהווה עבירה לכאורה על הוראות חוק אוויר נקי.

כמו-כן, הוציא המשרד למפעל דלק פי גלילות אשדוד ולמנהליו, משה קראדי, שבי בן ארויה ודודי סלע, התראה וזימון לשימוע על הפרת חוק רישוי עסקים, שלפיה המפעל אינו ממלא אחר תנאי רשיון העסק שבידיו במלואם ובכך עובר לכאורה על הוראות חוק רישוי עסקים. זאת, בשל ממצאי דיגום הפתע שביצע המשרד בארובת מתקןVRU במפעל, שהצביע על כך שהמפעל חורג מערכי הפליטה שנקבעו לו בתנאי רישיון העסק.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.