צפו: המסר של מרן הגר"ש אוירבך לנשות הפלג הירושלמי(וידאו)

לכבוד כינוס הנשים של הפלג הירושלמי שנערך השבוע בבנייני האומה בירושלים, שיגר מרן הגר"ש אוירבך מסר מיוחד בו הבהיר את דעתו הנחרצת כנגד סכנת הגיוס. צפו {"הנשים עומדות בניסיונות קשים"}

לכבוד כינוס הנשים של הפלג הירושלמי שנערך השבוע בבנייני האומה בירושלים, שיגר מרן  הגר"ש אוירבך מסר מיוחד לכינוס 'ויאשרוה':

בכינוס הובאו דבריה של אם חרדית שבנה התגייס לצבא לאחר שפותה אחר הציידים ללכת להתגייס במסגרת צבאית חרדית.

לידי 'קוקר' הגיע התמלול והתיעוד המלא של הדברים החריפים שהשמיע מרן הרב אוירבך בכינוס על הסכנות האורבות בפתח.

 

"ברוכים הבאים בשם ד', ברכנוכם מבית ד', בזמן שמתכנסים ביחד להתחזק לכבוד שמים וליראת שמים, לשמור על ירושתנו, 'מה טוב ומה נעים חלקנו ומה יפה ירושתנו'. קיבלנו את התורה למורשה. 'כה תאמר לבית יעקב', מתחיל הפסוק, 'ותדבר לבני ישראל'. הפסוק מתחיל בבית יעקב 'לכו ונלכה באור ד". אנו עומדים בחודש הזה המיוחד של 'הואיל משה ביאר את התורה', בזמן של ביאור התורה".

"הכל מתחיל מהתורה, 'אסתכל באורייתא וברא עלמא', הכל משתלשל ומגיע מהתורה ששורשה למעלה למעלה מכל העולמות, וזה משתלשל עד שמגיע הזמן של גמר החנטה של הפירות וכיוצא בזה, ובהמשך בא חודש אדר של 'מרבין בשמחה', שקיבלו את התורה באהבה ובשמחה. כי ככל שהדבר שיותר מובן, מובן ששייך יותר שמחה, כי 'אני בינה לי גבורה', ככל שאני מבין את עצמי טוב, 'אני בינה', כך יש לי כוח גבורה, להתגבר ולהתחזק".

"אנו בזמן שצריכים להתחזק באמת. 'אז נדברו יראי ד' איש אל רעהו ויקשב ד' וישמע'. רבים קמים עלינו. אחים תועים שאורך הגלות השכיח מאיתם את כל ה'אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו וקדשתנו'. אנו העם הנבחר, עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. זו כל תפארתנו וזה יחוסנו!"

"נאמר 'והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום', שיהיו בעיניך כל יום כחדשים. זה לא 'סיפור ישן', אלא כאילו היום ירדנו מהר סיני, 'כחדשים'! התורה רוצה שכל יום תתחדש. הקב"ה מחדש בכל יום מעשה בראשית, כל דבר מתחדש. ולהבדיל, 'זה לעומת זה עשה האלוקים', גם יצרו של אדם מתגבר בכל יום ומתחדש בכל יום, כי 'זה לעומת זה עשה אלוקים'. ומול זה אנחנו צריכים תמיד להתחדש, שהיום קיבלנו את התורה. כי אם התורה מקפידה על 'אשר אנכי מצוך היום', הרי שאי אפשר בלי זה".

"אבל אם חושבים שזה ח"ו 'דבר שהתישן', אז בהמשך הזמן חושבים ומחפשים אחר כך דרכים 'להקל' מעלינו. אבל חז"ל הקדושים מעידים בנוסח 'שהיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני', כי ככל שזה יותר 'כנתינתה מסיני', אז יותר שמחים. 'עוז וחדווה במקומו'. כמה שיותר כנתינתה מסיני זה בעוז וחדווה ובשמחה".

"אם אנחנו נמחיש בקרבנו, שהיום היינו בהר סיני, שעכשיו קיבלנו את התורה, שבה 'בחר בנו מכל העמים' והקב"ה  נתן לנו את תורתו והבדילנו מכל העמים, להיות 'והייתם קדושים' להיות בצניעות, כל אשר קדוש לנו, ההיפך ממה שאחים תועים רוצים להוציא אותנו מהמצב של להיות חרדים לדבר ד'. הקב"ה אומר 'ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי', אל מי הוא מביט? – אל מי מפחד על דבר ד', שחרד על דברי".

"אני אומר את זה בשם הציבור, דברים פשוטים שידועים לכל, אלא ש'חיים הם למוצאיהם', צריכים בכל ענין  להחיות את הדברים, 'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם', לחיות את הדברים, כי הדברים חיים וקיימים 'קול גדול ולא יסף'. ואם נחיה שהיום נצטווינו, אז מי שמרגיש כך ודאי שאי אפשר מיד אחרי מעמד הר סיני להיות ח"ו כמו ערב רב שעשו את העגל, ללכת ולהתפשר ולהתקרר, להתקרב, כל הדברים הפושרים, שמפריעים ושמורידים את האש הגדולה. והרי 'דברי שמעת מתוך האש'. הקב"ה ציוה אותנו שלא לשכוח מעמד הר סיני וזה נמנה במנין הלאוין, 'השמר לך פן תשכח, כל אשר ראו עיניך פן יסורו מלבבך כל ימי חייך'. וברוך ד' שאנחנו זוכים שציבור גדול של 'כה תאמר לבית יעקב' באים ביחד ורוצים לשמוע דבר ד', רוצים להתחזק בדבר ד', רוצים לשמור על חמדתנו, מעלתנו ותפארתנו, שהקב"ה בחר בנו מכל העמים".

"וכל ישראל יש להם חלק הזה, כל מי שנדבה לבו להיות כשבט לוי, שלא ללכת אחרי חשבונות אשר חשבו הרבים, שחשבו בני אדם, אלא הולך 'ישר כאשר עשהו האלוקים'. וצריכים לשמור על תפארתנו וחמדתנו שאנחנו כלל ישראל ו'כלל ישראל קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא'. כמה שאנחנו משיגים את הקב"ה, כי הקב"ה בעצמותו אי אפשר להשיג, אך כמה שאנו משיגים, ישראל והתורה זה דבר אחד, בראשית 'בשביל ישראל שנקראו ראשית' והכל בשביל לשמור על הטהרה והקדושה. 'והייתם קדושים כי קדוש אני', כך התורה. הקב"ה מבקש מאתנו, 'ובחרת בחיים', אומר רש"י 'ברור לך חלק יפה'. לא רק פירפורי חיים, אלא חיים שיש בהם 'ואתם הדבקים בד' אלוקיכם חיים כולכם היום'".

"ובזמנים קשים כמו שאמרנו, שאחים תועים ומתעים, שקמים עלינו לקחת מאתנו את היקר לנו מכל, אשר על זה מסרנו נפשותינו. יה"ר שיאמר די! הרי דורות, דורות, דורות, מסרו נפשם. 'לקדושים אשר בארץ המה, אדירי כל חפצי בם'. מדברים על הקדושים אשר 'כל חפצי בם', כל מה שאנחנו מבקשים זה בזכותם, ואם ח"ו עכשיו נתפשר, אז בשביל מה…"

"וכאשר מתכנסים לשם שמים, ביחד, ברוב עם הדרת מלך, באים ביחד, לזכור שלא לשם מטרות אחרות, רק לגשת לנקודה האמיתית העמוקה העמוקה, שבאים פה להתחזק, בקבלת התורה, לשמור על התורה. ואם אנחנו נתחזק, זה ישפיע גם על האחים התועים, כי סוף סוף זה גוף אחד כל ישראל, ואם אנחנו מתקררים, אז הם מתקררים יותר, וחוזר חלילה חס ושלום".

"יתן ד' ומהאסיפה הזו ייצא הרבה כבוד שמים, שיהיה בסיעתא דשמיא גדולה. 'כמים הפנים לפנים', הגמרא אומרת ההוא בדברי תורה כתיב. כי כמו שאנחנו מתייחסים לתורה, כך התורה מתייחסת אלינו, 'ד' צלך'. ואם אנחנו רוצים לשמוע דבר ד', שהוא יגן עלינו, אז נתחזק בתוכנו".

"ישנם ניסיונות קשים, והאמהות והנשים, עומדות בזה. א"א לפרט כל מה שעושים לנו, ד' יעזור שהקב"ה יערה עליהם רוח טהרה וקדושה, שקודם שיתנו לנו להיות עבדי ד', וזה ישפיע גם עליהם אחר כך".

"ויתן ד', שכל מה שנתאספו פה לכבוד שמים להתחזק, שיהיה באמת חיזוק גדול. נעשה את הדברים 'ואהבת את ד' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך'. נעשה את זה בשמחה, ברעדה, בהכנעה, למען כבוד שמים, כמו שאמרנו כי הרי זה 'היום קיבלנו מסיני' ואי אפשר מיד לעשות חס ושלום דברים…"

"עלינו לעמוד בנסיונות, ואם אנחנו נעמוד הקב"ה יגן עלינו ובקרוב יזכנו שיתקיים בנו ומלאה הארץ דעה את ד'. הקב"ה יתן חכמה בינה ודעת שנבין, שכולם יבינו, את דבר ד'. שכולם יבינו מה זה החיים, כי הכל הבל. 'סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם'. רק זה כל האדם, לשמור על דבר ד', לשמור על קדושתנו ותפארתנו. ישנם נסיונות, כבר היו נסיונות יותר קשים שלא יקרה, שגם זה כבר לא יקרה, ושהקב"ה יערה רוח טהרה לתת לנו להיות עבדי ד' שזה כל בקשתנו".

"בכל יום מזכירים יציאת מצרים, כל הפרשיות הללו בזמנים של יציאת מצרים. שמשה רבינו לא ביקש שום דבר אחר, רק 'שלח עמי ויעבדוני'. הוא לא ביקש להפסיק עבודת פרך, את כל העינויים הנוראים והקשים,  הוא ביקש רק שיתנו לנו להיות עבדים לקב"ה, לא עבדי פרעה, אלא עבדים לקב"ה".

"וכמו שאמרנו אורך הגלות השכיח מהאחים, והם מפריעים לנו. ואם אנחנו נתחזק, נתחזק ממש, שהדברים יהיו שמחים כנתינתן מסיני, ודאי שזה ישפיע על כל כלל ישראל ביחד, כי 'יעקב חבל נחלתו', ביחד. 'דבר אלוקינו יעמוד לעולם', 'כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי'. נתחזק מאד להעביר את רוע הגזירה, שהאחים יבינו גם כן, והעיקר שנבין אנחנו, כמו שאמרנו 'אני בינה לי גבורה', אם מבינים טוב, ו'איש לרעהו יאמר חזק', אז 'לי גבורה' שנתגבר על כל הדברים הקשים".

"ועל זה כולם מתפללים כל יום בכל לב, ואני מתפלל כאחד מן החבורה, כולם מתפללים בכל לב, שהקב"ה באמת יבטל מעלינו שלא יהיו שום נסיונות, שתהיה הרחבת הדעת, בחכמה, בבינה בהשכל, בשמחה, במנוחת הנפש והרחבת הדעת. נעבוד את ד' בשמחת עולם, שנזכה שכולם יהיו עבדי ד', לעשות רצון ד' בלי שום גזירות קשות שמרחיקות מעבודת ד'. וכאשר נתחזק בזה, דבר זה יקרב בקרוב ממש את הגאולה השלימה אשר 'ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד',  ונגלה כבוד ד'. שתמיד תהיה עבודת ד' בשמחה, שנצא מהחיזוק הזה עם 'דבר אלוקינו יקום לעולם', שיתן כוח לשבור את הדברים הקשים קצת, שהכל יעבור ושתהיה הגאולה השלימה במהרה בימינו, אמן אמן".

 

 

 

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. שיר חדש… חייבים לשיר השיר בכל חתונה……….

  ריבון העולמים ידעתי תפקידי, ידעתי

  כי הנני שומע להוראת מרנן בלבד

  ולא אתייצב בלשכת הגיוס והזימה לעד

  כי עכשיו שעת גזירת השמד.

  • • •

  ריבון העולמים ידעתי רצונך, ידעתי

  ולכן בלשכת הממ"ח לא התייצבתי

  ולצבא הטמא והשמד לא התגייסתי

  ומכל חייל וחרד"ק מסריח מיד התרחקתי

  —–

  ואם גם יכוני ויאסרוני עד תמצית דמי

  ובלילה יבואו לקחתני לא אחליף את יהדותי

  מבלעדי בטחוני בבוראי

  אם לעבודת אלילים את וכלבא שווין.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב