קבוצת דלק מסכמת את שנת 2017 עם זינוק חד ברווחים

קבוצת דלק מסיימת את שנת 2017 עם יתרות מזומנים, מסגרות אשראי לא מנוצלות וניירות ערך סחירים בסכום כולל של כ- 2 מיליארד שקל

הכנסות החברה בשנת 2017 הסתכמו ב-6.8 מיליארד ש"ח לעומת 5.8 מיליארד ש"ח בשנת 2016;

פעילות חיפושי הגז והנפט של הקבוצה, בארץ ובעולם, תרמה לרווח הנקי של הקבוצה במהלך שנת 2017 מעל למיליארד שקל;

דלק ישראל (פעילות הדלקים) סיימה את שנת 2017 עם רווח נקי של 100 מיליון ש״ח (לעומת רווח נקי של 21 מיליון ש"ח בשנת 2016);

לקבוצה יתרות מזומנים, מסגרות אשראי לא מנוצלות וניירות ערך סחירים בהיקף כולל של כ- 2 מיליארד ש"ח;

מנכ"ל קבוצת דלק, אסי ברטפלד: "שנת 2017 הייתה שנה עסקית מצוינת לקבוצת דלק שהסתיימה בהודעות החשובות שפרסמנו בימים האחרונים על חתימת חוזה הייצוא ההיסטורי בין ישראל ובין מצרים, בהיקף כולל של כ- 15 מיליארד דולר, למשך תקופה של עשר שנים, והשלמת התנאים המתלים להסכם הייצוא מול ירדן. כמו כן, המשיכה החברה בפיתוח הפעילות הבינלאומית בים הצפוני ובמפרץ מקסיקו על מנת להשיג את היעד שהציבה לעצמה להפוך לחברת אנרגיה בינלאומית. שנת 2018 תעמוד בין היתר בסימן האצת הפיתוח של מאגר לוויתן לקראת תחילת הספקת גז טבעי מהמאגר כבר בשנת 2019; קידום המשאים ומתנים לייצוא גז ממאגרי תמר, לוויתן ואפרודיטה והמשך מימוש נכסים שאינם בליבת הפעילות של הקבוצה.״
קבוצת דלק, בראשות יו"ר הדירקטוריון גבי לסט, ובניהולו של אסי ברטפלד, מפרסמת היום את דוחותיה הכספיים לשנת 2017. הדוחות מצביעים על זינוק חד של עשרות אחוזים ברווח הנקי של הקבוצה, שהסתכם במעל ל- 1.216 מיליארד ש״ח, לעומת רווח נקי של 625 מיליון ש"ח אשתקד.

פעילות בתחום האנרגיה בישראל
הפעילות המקומית והבינלאומית בתחום החיפושים והפקת גז ונפט, תרמה לרווחי החברה מעל ל-1.2 מיליארד שקל. התמורה כוללת בתוכה גם את הרווח הנקי של הקבוצה שנבע ממכירת 9.25% מאחזקותיה במאגר תמר, במהלך שנת 2017, לפי שווי מאגר כולל (100%) של כ- 12 מיליארד דולר. מכירת הזכויות נעשתה בהתאם למתווה הגז, שבו התחייבה שותפות דלק קידוחים למכור את מלוא אחזקותיה בתמר עד לשנת 2021. לאחר מכירת הזכויות נשארו בידי הקבוצה למימוש כ–22% מהזכויות במאגר תמר.

הרווח התפעולי מפעילות הקבוצה בתחום הגז והנפט בישראל עמד על כ- 2.4 מיליארד ש"ח לעומת כ-1.6 מיליארד ש"ח אשתקד.

שיעור תמלוגי העל של קבוצת דלק ודלק אנרגיה, ממאגר "תמר", זינק במהלך הרבעון האחרון של שנת 2017 משיעור כולל של כ- 1.5% (שיעור תמלוג העל הכולל ממאגר תמר שבידי קבוצת דלק ודלק אנרגיה), לשיעור של כ- 6.5%, וזאת החל ממועד החזר ההשקעה במאגר תמר. הקבוצה הודיעה כי היא ממשיכה לפעול למימוש תמלוגי העל שברשותה ממאגרי "תמר" ו- "דלית", וזאת כבר בטווח הזמן הקרוב. מימוש תמלוג העל כאמור צפוי להיעשות בדרך של העברת הזכות לתמלוגי העל מהחברה לחברה ייעודית, והנפקת החברה הייעודית בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בדרך של מכירה לצד ג'.

פעילות בתחום האנרגיה בשווקים הבינלאומיים
במהלך שנת 2017 השלימה קבוצת דלק מספר מהלכים אסטרטגיים שנועדו לבסס את פעילותה בתחום האנרגיה הבינלאומי ולייצר עבורה פלטפורמה נוחה להפיכתה לחברת E&P בין-לאומית.
הים הצפוני
במהלך שנת 2017 השלימה הקבוצה בהצלחה את רכישת מלוא מניות חברת האנרגיה הבינלאומית Ithaca Energy, חברת הפועלת באזור הים הצפוני, בעלת יכולות וניסיון מוכחים בתחום האופרציה (תפעול), הקידוח, פיתוח מאגרים והפקת נפט וגז במים עמוקים, ושפעילותה סינרגטית לפעילות הקבוצה. בהקשר הזה יצוין כי נכון למועד פרסום הדוחות עומד מחיר חבית נפט ברנט על כ- 69$ לעומת מחיר חבית ממוצע של כ- 40$, שהיה במועד ביצוע העסקה לרכישת השליטה בחברת איתקה ובמקביל חלה ירידה בעלויות ההפקה לסכום של כ- 19$ לחבית (לעומת עלות הפקה של כ- 23$ לחבית בשנת 2016).
הכנסות איתקה בשנת 2017 עמדו על כ-242 מיליון דולר, לעומת כ-144מיליון דולר בשנת 2016. הגידול בהכנסות נובע בין היתר מהעובדה שאיתקה החלה השנה להפיק נפט ממאגר STELLA. כמו כן השלימה איתקה את תוכנית הפיתוח של מאגר Harrier הסמוך אשר ההפקה ממנו מתוכננת למחצית השנייה של 2018.
בספטמבר 2017 חובר מתקן ההפקה הצף של החברה לצינור הולכת הנפט. חיבור המתקן לצינור מאפשר להוביל את הנפט מהמאגר באמצעות צינור (במקום מיכליות עד כה), דבר שיוביל לשיפור היעילות והורדת עלויות התפעול של המאגר. בנוסף, מתקן ההפקה הצף של החברה (FPF-1( נבחר כמתקן ההפקה של מאגר Vorlich (שבו איתקה מחזיקה 34%), ובכוונת החברה לבצע בשנים הקרובות קידוחים במאגרים נוספים באזור Stella רבתי ולחבר גם אותם למתקן הצף הקיים של החברה.

סך הכל, בשנת 2017 זקפה הקבוצה בדוחותיה, רווח נקי של כ- 20 מיליון ש"ח בגין פעילותה של אתיקה.

השקעה בחברת פארו
בידי קבוצת דלק החזקות בהיקף של כ- 15% במפעילת הקידוחים בים הצפוני "פארו" (Faroe Petroleum). מאז ביצוע ההשקעה על ידי הקבוצה עלה שווי אחזקות אלו ונכון למועד פרסום הדוחות הן משקפות רווח מוערך של כ- 67 מ' ₪ ביחס לעלות ההשקעה בחברה.

מפרץ מקסיקו
בינואר 2018 חתמה הקבוצה על הסכם אסטרטגי לשיתוף פעולה עם החברות Gulfslope Energy ו – Texas South המקנה לקבוצה זכות לבצע קידוחים ב- 9 פרוספקטים במפרץ מקסיקו בעלי הסתברות למציאת תגלית של מעל ל- 40% בממוצע לכל הפרוספקטים. הקידוחים יבוצעו בשלבים ובאופן הדרגתי, בהתאם לתוצאות הקידוח של כל שלב, והם צפויים להתחיל במחצית הראשונה של 2018 בהשקעה של עד ל- 50 מיליון דולר לשני הפרוספקטים הראשונים.
באזור שבו נמצאים הפרוספקטים התגלו עד היום יותר מ- 1.8 מיליארד חביות נפט וגז. על פי אומדן שנערך עבור קבוצת דלק על ידי חברת הייעוץ הבינלאומי NSAI נמצא שב- 7 מתוך 7 פרוספקטים שנבדקו לעומק, קיים פוטנציאל חזוי של כ-400 מיליון שווה ערך חביות נפט (MMBOE) כאשר עלות ההפקה המוערכת הינה נמוכה יחסית לאור העובדה שמדובר בקידוחים במים רדודים. שתי החברות הינן חברות נסחרות (OTC), והן מתמקדות באיתור ופיתוח נכסי נפט וגז במדף היבשת של מפרץ מקסיקו, ארה"ב. החברות הוקמו ע"י בכירים בתעשיית הנפט והגז העולמית, ובכללם מנכ"ל Anadarko לשעבר ובכירים בצוות הגאולוגי שלו, אשר אחראים לחלק גדול מתגליות הנפט והגז של החברה במפרץ מקסיקו ובעולם. מדובר בצוות ניהולי מקצועי בעל שם ומוניטין בינלאומיים בתחום האנרגיה בכלל ובאזור מפרץ מקסיקו בפרט.

פעילות הדלקים בישראל
רווחי החברה מפעילות חברת דלק ישראל בשנת 2017 עמדו על 100 מיליון ש"ח, לעומת כ-21 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
זינוק זה ברווחיות נובע בין היתר משיפור ברווחיות הגולמית של כלל פעילות מגזרי החברה, ביניהם עלייה של כ-15% במכירות הדלקים ושל כ-3% במכירות חנויות הנוחות כאשר מנגד נרשמה ירידה בהוצאות הכלליות, הוצאות ההנהלה והוצאות המימון. בהמשך לשיפר הניכר בתוצאותיה הכספיות חילקה דלק ישראל דיבידנד בסך 50 מיליון ש"ח.

פעילות הביטוח ופיננסים בישראל
הרווח הנקי של הפניקס לשנת 2017 עמד על כ-710 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי של כ-608 בשנת 2016 – מדובר על עלייה של כ-17%.
בספטמבר 2017 חתמו החברה ו- Sirius International Insurance Group Ltd על הסכם מחייב בנוגע למכירת כל החזקותיה של החברה ב"הפניקס" בתמורה כוללת של כ-2.5 מיליארד ש"ח בתוספת ריבית ובכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם. בשלב הראשון רכשה סיריוס מהקבוצה 4.9% מהון המניות של הפניקס בתמורה של 208 מיליוני שקלים במזומן. בימים אלו ממתינים הצדדים לקבלת היתר להשלמת העסקה מצד הממונה על שוק ההון והביטוח. השלמת מכירת הפניקס לחברת הביטוח הבינלאומית סיריוס צפויה להכניס לחברה סכום של מעל ל- 2.3 מיליארד שקל במזומן.

קבוצת דלק מסיימת את שנת 2017 עם יתרות מזומנים, מסגרות אשראי לא מנוצלות וניירות ערך סחירים בסכום כולל של כ- 2 מיליארד שקל.
אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק: "שנת 2017 הייתה שנה עסקית מצוינת לקבוצת דלק שהסתיימה בהודעות החשובות שפרסמנו בימים האחרונים על חתימת חוזה הייצוא ההיסטורי בין ישראל ומצרים בהיקף של כ- 15 מיליארד דולר למשך תקופה של עשר שנים, והשלמת התנאים המתלים להסכם הייצוא מול ירדן. כמו כן, המשיכה החברה בפיתוח הפעילות הבינלאומית בים הצפוני ובמפרץ מקסיקו על מנת להשיג את היעד שהציבה לעצמה, להפוך לחברת אנרגיה בינלאמית.
שנת 2018 תעמוד בין היתר בסימן המשך ההתמקדות של הקבוצה בתחום האנרגיה והשלמת הצעת הרכש שהגשנו על מניות דלק אנרגיה, מתוך כוונה לייעל את מבנה האחזקות של הקבוצה בתחום; השלמת המהלך למכירת אחזקות הקבוצה בפניקס; האצת הפיתוח של מאגר לוויתן לקראת תחילת הספקת גז טבעי מהמאגר כבר בשנת 2019; המשך קידום המשאים ומתנים לייצוא גז ממאגרי תמר, לוויתן ואפרודיטה, והמשך ביסוס זרוע פעילות האנרגיה הבינלאומית של הקבוצה על בסיס ההשקעות הקיימות לקבוצה בים הצפוני ובמפרץ מקסיקו והמשך מימוש נכסים שאינם בליבת הפעילות של הקבוצה.״

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.